null

Euroopan unionin
neuvosto
Bryssel, 7. helmikuuta 2017
(OR. en)
14322/06
DCL 1
RECH 267
ATO 116
CH 45
TURVALLISUUSLUOKITUKSEN POISTAMINEN1
Asiakirja:
Päivämäärä:
14322/06 RESTREINT UE
23. lokakuuta 2006
Muuttunut jakelu:
Julkinen
Asia:
Suositus neuvoston päätökseksi komission valtuuttamisesta
neuvottelemaan Euroopan yhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön
sekä Sveitsin valaliiton välisen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan
sopimuksen uusimisesta
Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka
turvallisuusluokitus on poistettu.
Tämän asiakirjan teksti on sama kuin edellisen toisinnon teksti.
1
Euroopan komissio poistanut asiakirjan turvallisuusluokan 6. helmikuuta 2017.
14322/06 DCL 1
jk
DGF 3A
FI
RESTREINT UE
EUROOPAN UNIONIN
NEUVOSTO
Bryssel, 23. lokakuuta 2006 (24.10)
(OR. en)
14322/06
RESTREINT UE
RECH 267
ATO 116
CH 45
SAATE
Lähettäjä:
Saapunut:
Vastaanottaja:
Asia:
Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja
4. lokakuuta 2006
Javier SOLANA, pääsihteeri, korkea edustaja
Suositus neuvoston päätökseksi komission valtuuttamisesta neuvottelemaan
Euroopan yhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Sveitsin valaliiton
välisen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusimisesta
Valtuuskunnille toimitetaan oheisena komission asiakirja – SEC(2006) 1240 lopull.
________________________
Liite: SEC(2006) 1240 lopull.
14322/06
DG C II
RESTREINT UE
aj
1
FI
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO
Bryssel 3.10.2006
SEC(2006) 1240 lopullinen
RESTREINT UE
Suositus
NEUVOSTON PÄÄTÖS
komission valtuuttamisesta neuvottelemaan Euroopan yhteisön ja Euroopan
atomienergiayhteisön sekä Sveitsin valaliiton välisen tiede- ja teknologiayhteistyötä
koskevan sopimuksen uusimisesta
(komission esittämä)
FI
FI
PERUSTELUT
1.
Neuvosto ja komissio tekivät 8 päivänä tammikuuta 1986 tiede- ja
teknologiayhteistyötä koskevan puitesopimuksen (jäljempänä ’puitesopimus’)
toisaalta Euroopan yhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön ja toisaalta
Sveitsin valaliiton (jäljempänä ’Sveitsi’) välillä. Puitesopimuksen 6 artiklan
mukaan tiede- ja teknologiayhteistyön on perustuttava asiaa koskeviin
sopimuksiin.
2.
Neuvosto ja komissio tekivät yhteisellä päätöksellään 4 päivänä huhtikuuta
2002 Euroopan yhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Sveitsin
valaliiton välisen sopimuksen tiede- ja teknologiayhteistyöstä. Sopimus tuli
voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2002.
3.
Sopimuksen perusteella Sveitsin valaliitto voi osallistua (Euroopan yhteisön ja
Euratomin) viidensien puiteohjelmien erityisohjelmiin. Sopimuksen 9 artiklan
2 kohdassa määrätään sopimuksen uusimisesta yhteisön hyväksyessä uusia
puiteohjelmia.
4.
Yhteisö ja Sveitsi allekirjoittivat 16 päivänä tammikuuta 2004 uusitun
assosiaatiosopimuksen, joka tuli väliaikaisesti ja taannehtivasti voimaan 1
päivänä tammikuuta 2004. Sveitsi voi siis osallistua kuudenteen
puiteohjelmaan ja sen budjettiin.
5.
On yhteisöjen edun mukaista neuvotella uudelleen kyseinen sopimus Sveitsin
valaliiton assosioimiseksi seitsemänsiin Euroopan yhteisön ja Euratomin
puiteohjelmiin2 ja tällä tavoin laajentaa eurooppalaista tutkimusaluetta.
6.
Edellä esitetyn perusteella komissio suosittelee, että
2
FI
–
neuvosto valtuuttaa Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 300
artiklan 1 kohdan mukaisesti komission käynnistämään ja käymään
neuvottelut Sveitsin kanssa tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan
sopimuksen uusimisesta yhdessä sovituin ehdoin; sopimus kattaa
tutkimusta, teknologian kehittämistä ja demonstrointia koskevaan
Euroopan yhteisön puiteohjelmaan sisältyvät toimet,
–
koska Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 300 artiklan 1 kohdan
mukaisesti komissio käy näitä neuvotteluja Euroopan yhteisön puolesta,
neuvosto nimittää erityisen komitean avustamaan komissiota tässä
tehtävässä,
–
neuvosto valtuuttaa Euratomin perustamissopimuksen 101 artiklan 2
kohdan mukaisesti komission käynnistämään ja käymään neuvottelut
Sveitsin kanssa tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen
uusimisesta yhdessä sovituin ehdoin; sopimus kattaa Euroopan
atomienergiayhteisön
ydinalan
tutkimuksen
ja
koulutuksen
puiteohjelmaan sisältyvät toimet,
–
ja neuvosto antaa liitteessä olevat neuvotteluohjeet.
KOM (2005) 119 lopullinen.
2
FI
Suositus
NEUVOSTON PÄÄTÖS
komission valtuuttamisesta neuvottelemaan Euroopan yhteisön ja Euroopan
atomienergiayhteisön sekä Sveitsin valaliiton välisen tiede- ja teknologiayhteistyötä
koskevan sopimuksen uusimisesta
FI
(1)
Neuvosto valtuuttaa komission neuvottelemaan Euroopan yhteisön ja Euroopan
atomienergiayhteisön
sekä
Sveitsin
valaliiton
välisen
tiedeja
teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusimisesta.
(2)
Komissio käy tutkimusta, teknologian kehittämistä ja demonstrointia koskevaan
Euroopan yhteisön puiteohjelmaan sisältyviä toimia koskevat neuvottelut
Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 300 artiklan 1 kohdan mukaisesti tätä
varten perustetun erityiskomitean avustamana.
(3)
Neuvosto pyytää komissiota
neuvotteluohjeiden mukaisesti.
(4)
Komissio tiedottaa neuvostolle neuvottelujen edistymisestä.
käymään
3
neuvottelut
liitteessä
olevien
FI
LIITE
LUONNOS: NEUVOTTELUOHJEET
Euroopan yhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Sveitsin valaliiton välisen
tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusimisesta
Neuvottelujen tavoitteena on uusia yhteisesti sovituin ehdoin edellä mainittu sopimus
seitsemänsien puiteohjelmien ajaksi (EY 2007–2013 ja Euratom 2007–2011)3
sopimuksen 9 artiklan 2 kohdassa määrättyä menettelyä noudattaen.
Sopimuksen ehdot ja edellytykset mukautetaan seitsemännen puiteohjelman
sääntöihin, kunhan ne on hyväksytty. Uusittua sopimusta olisi aiheellista soveltaa
väliaikaisesti, jotta Sveitsin tutkimusyksiköt voivat osallistua seitsemänsien
puiteohjelmien ensimmäisiin ehdotuspyyntöihin.
Uusitussa sopimuksessa olisi määrättävä Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen
riittävästä suojaamisesta. Tämä koskee taloudellisten tietojen antamista, auditointeja
ja hallinnollisia, paikan päällä tehtäviä tarkastuksia petosten torjumiseksi,
hallintoapua ja maksujen takaisinperintää. Uusitussa sopimuksessa olisi tarvittaessa
myös määrättävä verotukseen ja sosiaaliturvaan liittyvien esteiden poistamisesta, jotta
mahdollistetaan tutkijoiden osallistuminen toisessa maassa toteutettaviin sopimuksen
soveltamisalaan kuuluviin tutkimushankkeisiin. Erityisesti tämä koskee yhteisen
tutkimuskeskuksen
henkilöstöä,
johon
sovelletaan
Euroopan
yhteisön
henkilöstösääntöjä.
3
FI
KOM(2005) 119 lopullinen.
4
FI
SÄÄDÖKSEEN LIITTYVÄ RAHOITUSSELVITYS
1.
EHDOTUKSEN NIMI:
Suositus neuvoston päätökseksi komission valtuuttamisesta neuvottelemaan
Euroopan yhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Sveitsin valaliiton välisen
tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusimisesta seitsemännen EY:n
ja Euratomin puiteohjelman ajaksi.
2.
LUOKITTELU
TOIMINTOPERUSTEISESSA
BUDJETOINTIJÄRJESTELMÄSSÄ
JOHTAMIS-
JA
Erityisesti tutkimuksen pääosaston, Yhteisen tutkimuskeskuksen, yritystoiminnan,
tietoyhteiskunnan sekä energian ja liikenteen pääosastojen poliittinen strategia ja
yhteensovittaminen.
3.
BUDJETTIKOHTA/-KOHDAT
3.1.
Budjettikohdat (toimintamäärärahat
hallinnollisen
avun
määrärahat
budjettinimikkeet:
sekä niihin liittyvät teknisen
(entiset
BA-budjettikohdat))
ja
ja
Euroopan yhteisön puiteohjelman erityisohjelmien hallinnolliset budjettikohdat
(08.01.05.03).
3.2.
Toiminnan ja sen rahoitusvaikutusten kesto:
Kuusi kuukautta neuvottelujen aloittamisesta.
3.3.
Budjettitiedot (lisää rivejä tarvittaessa):
Budjettikohta
08.01.05.03
Eipakoll.
EI-JM4
4.
YHTEENVETO RESURSSEISTA
4.1.
Taloudelliset resurssit
4
FI
Menolaji
Uusi
EFTA
osallistuu
Ehdokasmaat
osallistuvat
Rahoitusnäk
ymien
otsake
Ei
Kyllä
Ei
Nro 3
Jaksottamattomat määrärahat (EI-JM).
5
FI
4.1.1.
Yhteenveto maksusitoumusmäärärahoista (MSM) ja maksumäärärahoista (MM)
milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)
Menolaji
Kohdan
nro
Vuos
i
2006
n+1
n+2
n+3
n+4
n+5
ja
myöh
.
Yht.
Toimintamenot5
Maksusitoumusmäärärahat
(MSM)
8.1.
Maksumäärärahat (MM)
a
b
Viitemäärään sisältyvät hallintomenot
Tekninen ja hallinnollinen
apu (EI-JM)
8.2.4.
0
0
6
c
0.100
0.100
0.100
0.100
0.100
0.100
VIITEMÄÄRÄ YHTEENSÄ
Maksusitoumusmääräraha
t
a+c
Maksumäärärahat
b+c
Hallintomenot, jotka eivät sisälly viitemäärään7
Henkilöstömenot ja niihin
liittyvät menot (EI-JM)
Viitemäärään
sisältymättömät
hallintomenot
lukuun
ottamatta henkilöstömenoja
ja niihin liittyviä menoja
(EI-JM)
8.2.5.
d
0
0.000
0
8.2.6.
e
Toimenpiteen alustavat rahoituskustannukset yhteensä
5
6
7
FI
MSM
YHTEENSÄ
henkilöstökustannukset
mukaan luettuina
a+c
+d+
e
0.100
0.100
MM
YHTEENSÄ
henkilöstökustannukset
mukaan luettuina
b+c
+d+
e
0.100
0.100
Menot, jotka eivät kuulu kyseisen osaston xx lukuun xx 01.
Menot, jotka otetaan osaston xx momentille xx 01 04.
Menot, jotka otetaan lukuun xx 01 muille momenteille kuin xx 01 04 tai xx 01 05.
6
FI
Tiedot yhteisrahoituksesta
Yhteisrahoitusta ei tarvita.
4.1.2.
Yhteensopivuus rahoitussuunnitelman kanssa

4.1.3.
Vaikutukset tuloihin

4.2.
Ehdotus on nykyisen rahoitussuunnitelman mukainen.
Ehdotuksella ei ole vaikutuksia tuloihin.
Henkilöresurssit kokoaikaiseksi muutettuna (sisältää virkamiehet
väliaikaisen ja ulkopuolisen henkilöstön) – katso erittely kohdassa 8.2.1
Nykyisten henkilöstöresurssien
sopimusneuvotteluihin.
käyttö:
Komissio
ei
pyydä
5.
OMINAISPIIRTEET JA TAVOITTEET
5.1.
Tarve, joka toiminnalla täytetään lyhyellä ja pitkällä aikavälillä
sekä
lisähenkilöstöä
Tämä lainsäädäntöehdotus on ensimmäinen vaihe menettelyssä, joka tähtää Sveitsin
täysimääräiseen osallistumiseen seitsemänsien puiteohjelmien toimiin. Jos ehdotus
hyväksytään, komission edustajat voivat neuvotella Sveitsin kanssa sopimuksen,
jonka mukaan Sveitsi osallistuu puiteohjelmiin. Tavoitteena on, että sopimus on
valmis uusien puiteohjelmien käynnistyessä.
5.2.
Yhteisön osallistumisesta saatava lisäarvo, ehdotuksen johdonmukaisuus
muiden rahoitusvälineiden kanssa sekä mahdolliset synergiaedut
Kun seitsemännet puiteohjelmat on hyväksytty ja sopimus Sveitsin osallistumisesta
niihin on neuvoteltu ja parafoitu, sopimuksen allekirjoittamista koskevaan
päätökseen liitetään allekirjoittamisen yhteydessä rahoitusselvitys, jossa selvitetään
Sveitsin osallistuminen EY:n budjettiin ja muut mahdolliset tähän toimeen liittyvät
kulut.
5.3.
Ehdotuksen tavoitteet ja odotetut tulokset sekä näihin liittyvät indikaattorit
toimintoperusteisessa johtamismallissa
Tähän
liittyvät
tavoitteet
hallintosuunnitelmassa:
tutkimuksen
pääosaston
vuoden
2006
 Valmistella seitsemännen puiteohjelman käynnistämistä menestyksekkäästi
kaikilla aloilla sekä monialaiset kysymykset (naisten ja miesten tasa-arvon
valtavirtaistaminen, etiikka, pk-yritykset, kansainvälinen tiedeyhteistyö,
sosioekonomiset näkökohdat sekä tieteen ja teknologian kehityksen ennakointi);
Indikaattori: tiede- ja teknologia-assosiaatiosopimusten (seitsemäs puiteohjelma)
allekirjoittaminen Sveitsin ja Israelin kanssa, jos asianomaiset maat sitä pyytävät.
FI
7
FI
5.4.
Toteutustapa (alustava)

Keskitetty hallinnointi

komissio hallinnoi suoraan
6.
SEURANTA JA ARVIOINTI
6.1.
Seurantamenettely
Ei sovelleta.
6.2.
Arviointimenettely
Ei sovelleta.
7.
PETOSTENTORJUNTA
Ei sovelleta.
8.
YKSITYISKOHTAINEN ERITTELY TARVITTAVISTA RESURSSEISTA
8.1.
Ehdotuksen tavoitteet ja niihin liittyvät rahoituskustannukset
Ei vaikutusta toimintamenoihin.
8.2.
Hallintomenot
8.2.1.
Henkilöstön määrä ja jakautuminen
Nykyisten henkilöstöresurssien käyttö:
Työsuhteen
tyyppi
Toiminnan hallinnointiin tarvittava nykyinen ja/tai uusi henkilöstö (toimien
ja/tai virkojen määrä kokoaikaiseksi muutettuna)
Vuosi
2006
Vuosi n +
1
Vuosi n +
2
Vuosi n +
3
Vuosi n +
4
Vuosi n +
5
Virkamiehet
A*/AD
tai
väliaikaiset
B*,
toimihenkilöt8
C*/AST
(XX 01 01)
Momentilta
XX 01 02
rahoitettava henkilöstö9
Momenteilta
XX 01 04/05 rahoitettava
muu henkilöstö10
8
9
10
FI
Kyseisen henkilöstön kustannukset EIVÄT sisälly viitemäärään.
Kyseisen henkilöstön kustannukset EIVÄT sisälly viitemäärään.
Kyseisen henkilöstön kustannukset sisältyvät viitemäärään.
8
FI
YHTEENSÄ
8.2.2.
Toimintaan liittyvien tehtävien kuvaus
Sopimusneuvottelujen yhteydessä odotettavat kulut liittyvät työpajoihin
kokouksiin sekä EU:n asiantuntijoiden ja virkamiesten työmatkoihin Sveitsiin.
Kokoukset ja työpajat
50 000 euroa
Työmatkat
50 000 euroa
Yht.
8.2.3.
100 000 euroa
Henkilöresurssien lähteet (henkilöstösääntöjen alainen henkilöstö)

8.2.4.
ja
Korvattavan tai jatkettavan ohjelman hallinnointiin osoitetut tämänhetkiset
virat ja/tai toimet
Muut viitemäärään sisältyvät hallintomenot (XX 01 04/05 – hallintomenot)
milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)
Budjettikohta
XX 010503 01
Vuosi
2006
Vuosi
n+1
Vuosi
n+2
Vuosi
n+3
Vuosi
n+4
Vuosi
n+5
ja
myöh.
vuode
t
YHTEE
NSÄ
1 Tekninen ja hallinnollinen apu
(henkilöstökustannukset
mukaan
luettuina)
Täytäntöönpanovirastot11
Muu tekninen ja hallinnollinen apu
- sisäinen
0.100
0.100
0.100
0.100
0.100
0.100
- ulkoinen
Tekninen ja hallinnollinen apu yhteensä
11
FI
Tässä olisi viitattava asianomaisia toimeenpanovirastoja koskeviin rahoitusselvityksiin.
9
FI
8.2.5.
Henkilöstömenot ja niihin liittyvät menot, jotka eivät sisälly viitemäärään
Katso kohta 8.2.1.
milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)
Työsuhteen tyyppi
Vuosi
2006
Vuosi n +
1
Vuosi n +
2
Vuosi n +
3
Vuosi n +
4
Vuosi n +
5
ja myöh.
vuodet
Virkamiehet ja väliaikaiset
toimihenkilöt (XX 01 01)
Momentilta
XX 01 02
rahoitettava henkilöstö (ylim.
toimihlöt, kans. asiantuntijat,
sopimussuhteinen hlöstö jne.)
(budjettikohta ilmoitettava)
Henkilöstömenot ja niihin
liittyvät menot yhteensä
(EIVÄT
sisälly
viitemäärään)
8.2.6. Muut hallintomenot, jotka eivät sisälly viitemäärään
Ei sovelleta.
FI
10
FI