null

Euroopan unionin
neuvosto
Bryssel, 9. helmikuuta 2017
(OR. en)
6079/17
EF 20
ECOFIN 78
DELACT 24
SAATE
Lähettäjä:
Saapunut:
Vastaanottaja:
Euroopan komission pääsihteerin puolesta
Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja
7. helmikuuta 2017
Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri
Kom:n asiak. nro:
C(2017) 597 final
Asia:
KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) …/…, annettu 7.2.2017,
omaisuuden osittaisessa siirrossa Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2014/59/EU 76 artiklan mukaisesti suojattavien järjestelyjen
tyypeistä
Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja C(2017) 597 final.
Liite: C(2017) 597 final
6079/17
jk
DGG 1C
FI
EUROOPAN
KOMISSIO
Bryssel 7.2.2017
C(2017) 597 final
KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) …/…,
annettu 7.2.2017,
omaisuuden osittaisessa siirrossa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2014/59/EU 76 artiklan mukaisesti suojattavien järjestelyjen tyypeistä
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
FI
FI
PERUSTELUT
1.
DELEGOIDUN SÄÄDÖKSEN TAUSTA
Tämä komission delegoitu asetus koskee osittaisessa siirrossa tai sopimusehtojen muutosten
yhteydessä suojattavien järjestelyjen tyyppejä. Asetus annetaan luottolaitosten ja
sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehystä koskevan Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin 2014/59/EU (pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivi) 76 artiklan
nojalla ja Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) antamaan tekniseen neuvontaan pohjautuen.
Edellä mainitussa artiklassa säädetään tiettyjä sopimuksia koskevista suojatoimista, joita
sovelletaan kriisinratkaisun kohteena olevan laitoksen varojen, oikeuksien tai velkojen
osittaisessa siirrossa tai tilanteissa, joissa on pakko tehdä sopimusmuutoksia. Suojatoimien
tarkoituksena on estää tiettyjen järjestelyjen avulla toisiinsa liittyvien varojen, oikeuksien ja
velkojen pilkkominen osittaisen siirron tai sopimusmuutoksen jälkeen. Edellytyksenä on, että
tällaisten liitosten perusteena on lainmukainen tavoite.
Pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivissä täsmennetään, että suojatoimia sovelletaan
riippumatta järjestelyjen osapuolten lukumäärästä ja siitä, onko järjestelyt luotu sopimuksella
vai ovatko ne syntyneet lain nojalla tai hallinnoidaanko niitä kokonaan tai osittain jonkin
toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan lainsäädännön nojalla. Siinä määritellään myös
asianmukainen suojatoimien muoto 1 kunkin järjestelytyypin osalta sekä suojatoimiin
sovellettavat rajoitukset 2.
Edellä mainitun artiklan 4 kohdassa komissiolle siirretään valta antaa delegoitu säädös, jolla
täsmennetään suojatoimien piiriin kuuluvat erityyppiset järjestelyt. EPV on antanut asiasta
lausuntonsa, ja komission yksiköt ovat noudattaneet sitä.
Komissio katsoo, että järjestelytyypit olisi täsmennettävä delegoidussa asetuksessa siten, että
annetaan yksityiskohtaisemmat säännöt ja määritelmät kuin nykyisessä pankkien elvytys- ja
kriisinratkaisudirektiivissä. Delegoidussa asetuksessa ei ole tarkoitus vahvistaa luetteloa
suojatuista järjestelyistä. Olisi erittäin työlästä laatia aukoton luettelo kaikista eri
jäsenvaltioiden lainsäädäntöön sisältyvistä erityyppisistä järjestelyistä, jotka voidaan suojata.
Lisäksi tällaista luetteloa jouduttaisiin päivittämään jatkuvasti. Sen sijaan delegoidussa
asetuksessa olisi järjestelyjen tyyppien määrittämiseksi viitattava pankkien elvytys- ja
kriisinratkaisudirektiivin määritelmiin tai niiden puuttuessa muiden EU-säädösten
määritelmiin ja lisättävä suojan soveltamista koskevia osatekijöitä tai edellytyksiä tarpeen
mukaan. Toisin sanoen delegoidussa asetuksessa on tarkoitus täsmentää tietty järjestelytyyppi
vain, jos pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivi on siltä osin puutteellinen.
Delegoidussa asetuksessa olisi noudatettava eriytettyä määrittely- ja soveltamistapaa
suojatoimiin, jotka koskevat elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin 76 artiklan mukaisia
erityyppisiä järjestelyjä. Eräitä järjestelytyyppejä olisi suojattava pelkästään niiden luonteen
vuoksi (esimerkiksi vakuutta koskeva täyden omistusoikeuden siirto), sillä suojatoimien
soveltaminen niihin on selvää ja ongelmatonta. Toisaalta jos pankkien elvytys- ja
kriisinratkaisudirektiivissä yleisluonteisesti ja väljästi määriteltyihin järjestelytyyppeihin
sovellettaisiin rajoituksetonta suojaa, olisi hankalampaa ja ehkä jopa mahdotonta käyttää
osittaista siirtoa kriisinratkaisun välineenä. Esimerkiksi kaiken kattava käsite
1
2
FI
77–80 artikla.
68–71 artikla.
2
FI
”kuittausjärjestelyt” voisi käsittää kaikki järjestelyn osapuolten väliset velat; jos niille
myönnettäisiin yhtä lavea suoja, kriisinratkaisuviranomaiset eivät pystyisi erottelemaan
osapuolten varoja, oikeuksia ja velkoja toisistaan, vaikka ne eivät liittyisi toisiinsa ja vaikka
ne juontuisivat eri lähteistä, esimerkiksi yhtäältä rahoitussopimuksista ja toisaalta
tavanomaisista joukkovelkakirjalainoista. Tämä heikentäisi huomattavasti osittaisen siirron
toteutettavuutta ja näin ollen kriisinratkaisun vaikuttavuutta.
Tämän delegoidun asetuksen ei pitäisi estää kriisinratkaisuviranomaisia täsmentämästä
osittaisten siirtojen yhteydessä kyseisiä suojattavia yksittäisten osittaisten siirtojen kuittaus- ja
nettoutusjärjestelytyyppejä, jos sovellettavissa vakavaraisuussäännöissä kyseiset järjestelyt
tunnustetaan riskienvähentämiskeinoiksi ja jos kyseisen tunnustuksen edellytyksenä on suoja,
erityisesti erottelun kieltäminen. Kriisinratkaisuviranomaisten olisi voitava päättää kyseisestä
laajennetusta suojasta yksittäisissä kriisinratkaisutapauksissa.
2.
SÄÄDÖKSEN HYVÄKSYMISTÄ EDELTÄNEET KUULEMISET
Komissio pyysi 28 päivänä heinäkuuta 2014 Euroopan pankkiviranomaiselta (EPV) teknisiä
neuvoja direktiivin 2014/59/EU 76 artiklan mukaisesta toimivallan siirtämisestä asetuksen
(EU) N:o 1093/2010 1 artiklan 5 kohdan mukaisesti. Kyseisessä kohdassa säädetään EPV:n
tehtävästä antaa lausuntoja unionin toimielimille.
Komission yksiköt ovat noudattaneet tarkoin EPV:n teknisiä neuvoja delegoidun säädöksen
laatimisessa.
Tämä delegoitu asetus ei sisällä uusia poliittisia näkökohtia verrattuna direktiiviin
2014/59/EU.
Tämän delegoidun asetuksen yhteydessä ei ole tarpeen suorittaa kuulemisia tai
vaikutustenarviointia.
Komissio hyväksyi omaisuuden osittaisessa siirrossa Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2014/59/EU 76 artiklan mukaisesti suojattavien järjestelyjen tyypeistä annetun
delegoidun asetuksen 18 päivänä maaliskuuta 2016.
Neuvostossa järjestettiin 13 päivänä toukokuuta 2016
komission yksiköiden ja
jäsenvaltioiden finanssipalvelujen asiantuntijoiden välinen kokous, jossa selvitettiin useita 18
päivänä maaliskuuta 2016 annetun komission delegoidun asetuksen näkökohtia. Euroopan
parlamentin ja jäsenvaltioiden asiantuntijoita kuultiin pankki-, maksu- ja vakuutusasioita
käsittelevän komission asiantuntijaryhmän kokouksissa 23 päivänä kesäkuuta ja 19 päivänä
heinäkuuta 2016.
Tarkastelujakso päättyi 19 päivänä syyskuuta 2016 ilman esitettyjä vastustuksia. Komission
delegoitua asetusta, joka hyväksyttiin 18 päivänä maaliskuuta 2016, ei ole vielä julkaistu, eikä
se ole siksi tullut voimaan.
Tämä delegoitu asetus korvaa 18 päivänä maaliskuuta 2016 annetun komission delegoidun
asetuksen, jotta seuraavia osa-alueita voidaan selkeyttää:
–
FI
Maaliskuun 18 päivänä 2016 annetun komission delegoidun asetuksen 2 artiklassa
(”Vakuusjärjestelyjä koskevat edellytykset, mukaan lukien arvopapereilla
toteutettavat rahoitustoimet”) säädetään, että vakuusjärjestelyihin sisältyvät
3
FI
erityisesti järjestelyt, joissa määrätään takauksista, henkilötakauksista ja
takuusitoumuksista, sekä kiinnitykset ja muut reaalivakuudet. (Tämän
luetelmakohdan loppuosa ei koske suomenkielistä toisintoa.)
FI
–
Maaliskuun 18 päivänä 2016 annetun komission delegoidun asetuksen 3 artiklassa
(”Kuittausjärjestelyjä koskevat edellytykset”) ja 4 artiklassa (”Nettoutusjärjestelyjä
koskevat edellytykset”) olisi selvennettävä, että rahoitussopimukset ja johdannaiset
saavat myös suojan pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin 76 artiklan 4
kohdan mukaisesti omaisuuden osittaisessa siirrossa ja että sen vuoksi ne olisi
katsottava nettoutusjärjestelyiksi/kuittausjärjestelyiksi.
–
Maaliskuun 18 päivänä 2016 annetun komission delegoidun asetuksen johdanto-osan
4 kappaleen, 3 artiklan 2 kohdan, 4 artiklan 2 kohdan ja 5 artiklan 2 kohdan osalta on
tarpeen selventää, että kriisinratkaisuviranomaisilla on valtuudet täsmentää ja sitä
kautta suojata yksittäisissä kriisinratkaisutapauksissa delegoidun asetuksen 3 artiklan
2 kohdassa ja 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja kuittaus- ja nettoutusjärjestelyjä
kyseisessä asetuksessa säädettyjen edellytysten mukaisesti.
–
Jos mainittuja järjestelyjä täsmennettäisiin ja sitä kautta suojattaisiin kansallisessa
lainsäädännössä, näin ”kumottaisiin” 18 päivänä maaliskuuta 2016 annetun
komission delegoidun asetuksen 3 artiklan 1 kohdassa ja 4 artiklan 1 kohdassa
säädetty täsmentäminen, eikä sellainen tulos olisi yhteensopiva pankkien elvytys- ja
kriisinratkaisudirektiivin 76 artiklan 4 kohdassa säädetyn toimivallan siirtämisen
kanssa. Ainoastaan kriisinratkaisuviranomaiset voivat täsmentää ja sitä kautta
suojata yksittäisissä kriisinratkaisutapauksissa delegoidun asetuksen 3 artiklan 2
kohdassa ja 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja kuittaus- ja nettoutusjärjestelyjä
kyseisessä asetuksessa säädettyjen edellytysten mukaisesti. Sen vuoksi johdanto-osan
4 kappaleesta olisi poistettava sana ”tarkemmin” ja kappaleeseen olisi lisättävä
seuraavat virkkeet: ”Tämän asetuksen ei pitäisi estää kriisinratkaisuviranomaisia
suojaamasta osittaisten siirtojen yhteydessä kyseisiä yksittäisten osittaisten siirtojen
kuittaus- ja nettoutusjärjestelytyyppejä, jos sovellettavissa vakavaraisuussäännöissä
järjestelyt tunnustetaan riskienvähentämiskeinoiksi ja jos kyseisen tunnustuksen
edellytyksenä
on
suoja,
erityisesti
erottelun
kieltäminen.
Kriisinratkaisuviranomaisten olisi voitava päättää kyseisestä laajennetusta suojasta
yksittäisissä kriisinratkaisutapauksissa”. Sen lisäksi ilmaus ”yksittäisissä
tapauksissa” olisi lisättävä myös 18 päivänä maaliskuuta 2016 annetun komission
delegoidun asetuksen 3 artiklan 2 kohtaan, 4 artiklan 2 kohtaan ja 5 artiklan 2
kohtaan. Maaliskuun 18 päivänä 2016 annetun komission delegoidun asetuksen 3
artiklan 2 kohdassa ja 4 artiklan 2 kohdassa sana ”määrittää” olisi korvattava sanalla
”päättää” ja sana ”katsotaan” olisi korvattava sanoilla ”voidaan katsoa”.
–
Tilanteissa ei ole perustelua erilaiselle kohtelulle, joten 18 päivänä maaliskuuta 2016
annetun komission delegoidun asetuksen 4 artiklan 2 kohta olisi sovitettava 3 artiklan
2 kohdan mukaiseksi sen varmistamiseksi, että samoja suojatoimia olisi sovellettava
kyseisiin erityisjärjestelyihin osallistuvien osapuolten lukumäärästä riippumatta.
Ilmaus ”yksittäisen vastapuolen” olisi korvattava ilmauksella ”yhden tai useamman
vastapuolen” 18 päivänä maaliskuuta 2016 annetun komission delegoidun asetuksen
4 artiklan 2 kohdassa.
4
FI
3.
DELEGOIDUN SÄÄDÖKSEN OIKEUDELLINEN SISÄLTÖ
Sovellettavat määritelmät vahvistetaan säädöksen 1 artiklassa.
Soveltamisala määritetään 2 artiklassa.
Erityyppisiä järjestelyjä koskevat edellytykset vahvistetaan 3–6 artiklassa.
Delegoidun asetuksen voimaantulopäivä määritetään 7 artiklassa.
FI
5
FI
KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) …/…,
annettu 7.2.2017,
omaisuuden osittaisessa siirrossa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2014/59/EU 76 artiklan mukaisesti suojattavien järjestelyjen tyypeistä
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN KOMISSIO, joka
ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä
sekä neuvoston direktiivin 82/891/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien
2001/24/EY, 2002/47/EY, 2004/25/EY, 2005/56/EY, 2007/36/EY, 2011/35/EU, 2012/30/EU
ja 2013/36/EU ja asetusten (EU) N:o 1093/2010 ja (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta 15
päivänä toukokuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2014/59/EU 3 ja erityisesti sen 76 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
FI
(1)
Direktiivissä 2014/59/EU säädetään, että jäsenvaltioiden on varmistettava tiettyjen
järjestelytyyppien suoja kriisinratkaisun kohteena olevan laitoksen varojen, oikeuksien
tai
velkojen
osittaisessa
siirrossa.
Samaa
suojaa
edellytetään,
kun
kriisinratkaisuviranomainen pakottaa muuttamaan ehtoja sopimuksessa, jonka
osapuolena kriisinratkaisun kohteena oleva laitos on. Tavoitteena on estää kyseisillä
järjestelyillä toisiinsa liittyvien varojen, oikeuksien ja velkojen pilkkominen osittaisen
siirron tai sopimusmuutoksen jälkeen.
(2)
Suojan asianmukaisen soveltamisen varmistamiseksi on tarpeen määrittää
täsmällisesti, mitkä erityyppiset järjestelyt kuuluvat kunkin direktiivissä 2014/59/EU
säädetyn tyypin soveltamisalaan. Määrittäminen voidaan suorittaa parhaiten antamalla
yksityiskohtaiset säännöt ja määritelmät, joilla täydennetään direktiivin 2014/59/EU
mukaisia sääntöjä ja määritelmiä. Tämä on parempi menetelmä verrattuna siihen, että
laadittaisiin luettelo tietyistä eri jäsenvaltioiden lainsäädäntöön mahdollisesti
sisältyvistä järjestelyistä, sillä luettelon kokoaminen olisi vaikeaa ja sitä jouduttaisiin
päivittämään jatkuvasti. Tässä asetuksessa on toisin sanoen määrä selventää ja
tarvittaessa rajoittaa direktiivissä 2014/59/EU säädettyjen erimuotoisten suojatoimien
soveltamisalaa kunkin järjestelytyypin osalta.
(3)
Direktiivin 2014/59/EU 76 artiklan 2 kohdassa säädetyt erityyppiset järjestelyt
vaihtelevat yksityiskohtaisuudeltaan: osa järjestelytyypeistä eritellään tarkasti, kun
taas osa määritetään väljemmin. Lisäksi jotkin järjestelytyypit viittaavat yhteen
sopimussuhde- tai velkatyyppiin tai rajattuun joukkoon sopimussuhteita ja velkoja,
kun taas jotkin muut kattavat suuremman ja rajoittamattoman joukon
3
EUVL L 173, 12.6.2014, s. 190.
6
FI
sopimusperusteisia velkoja, liiketoimia ja sopimussuhteita. Viimeksi mainitut
järjestelytyypit voisivat mahdollisesti käsittää kaikki laitoksen ja sen yhden tai
useamman vastapuolen väliset oikeudelliset ja sopimussuhteet. Jos näille
järjestelytyypeille olisi määrä antaa täysi suoja, kriisinratkaisuviranomaisten olisi
vaikeaa, jollei jopa mahdotonta, toteuttaa osittaisia siirtoja. Siksi on
tarkoituksenmukaista välttää liiallista suojaa, joka voisi mahdollisesti ulottua
kattamaan kaikki laitoksen ja sen vastapuolten väliset varat, oikeudet ja velat.
(4)
Jotkin suojattujen järjestelyjen tyypit määritellään direktiivissä 2014/59/EU
yleisluonteisesti. Jotta sisällöstä olisi parempi varmuus lähinnä vakuusjärjestelyjen,
kuittaus- ja nettoutusjärjestelyjen sekä strukturoitujen rahoitusjärjestelyjen
tapauksessa, kyseiset järjestelytyypit olisi rajattava. Tämän delegoidun asetuksen ei
pitäisi estää kriisinratkaisuviranomaisia täsmentämästä osittaisten siirtojen yhteydessä
kyseisiä
suojattavia
yksittäisten
osittaisten
siirtojen
kuittausja
nettoutusjärjestelytyyppejä, jos sovellettavissa vakavaraisuussäännöissä kyseiset
järjestelyt tunnustetaan riskienvähentämiskeinoiksi ja jos kyseisen tunnustuksen
edellytyksenä on suoja, erityisesti erottelun kieltäminen. Kriisinratkaisuviranomaisten
olisi
voitava
päättää
kyseisestä
laajennetusta
suojasta
yksittäisissä
kriisinratkaisutapauksissa.
(5)
Laitoksen vastapuolet voivat tehdä kaiken kattavaa kuittausta koskevan sopimuksen
(”catch all” ja ”sweep up”), joka kattaa kaikki oikeudet ja velat osapuolten välillä.
Tämäntyyppisen järjestelyn seurauksena kaikki osapuolten väliset velat olisivat
suojattuja niin, ettei niitä voi erotella toisistaan. Tämä tekisi osittaisen siirron
mahdottomaksi asianomaiseen vastapuoleen nähden ja heikentäisi kaiken kaikkiaan
kyseisen välineen toteutettavuutta, sillä kriisinratkaisuviranomaisilla ei saattaisi olla
edes mahdollisuutta erottaa, mitkä velat kuuluvat tai eivät kuulu kyseisten järjestelyjen
piiriin. Näin ollen olisi vielä selvennettävä, että kaiken kattavaa nettoutusta ja
kuittausta koskevia sopimuksia, jotka kattavat kaikki varat, oikeudet ja velat
osapuolten välillä, ei pitäisi katsoa suojatuiksi järjestelyiksi.
(6)
Direktiivin 2014/59/EU 80 artikla tarkoittaa, että direktiivin 2014/59/EU 76 artiklan 2
kohdan mukaisten suojattujen järjestelyjen määritelmien soveltamisalan mahdollinen
kaventaminen ei saa vaikuttaa kauppa- ja selvitysjärjestelmien toimintaan, jos kyseiset
järjestelmät kuuluvat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/26/EY 4 2
artiklan a alakohdan soveltamisalaan. Kriisinratkaisuviranomaisten olisi siksi oltava
velvolliset suojaamaan kaikki direktiivin 2014/59/EU 76 artiklan 2 kohdassa
tarkoitetut järjestelytyypit, jotka liittyvät vastapuolen toimintaan keskusvastapuolena.
Tähän sisältyy muun muassa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU)
N:o 648/2012 5 42 artiklan mukaisen maksukyvyttömyysrahaston kattama toiminta.
(7)
Sama koskee varoja, oikeuksia ja velkoja, jotka liittyvät maksujärjestelmiin tai
arvopapereiden selvitysjärjestelmiin. Direktiivin 98/26/EY soveltamisalaan kuuluvat
nettoutusjärjestelyt
ovat
suojattuja
maksukyvyttömyystilanteessa,
joten
johdonmukaisuuden vuoksi niiden olisi oltava suojattuja myös direktiivin 2014/59/EU
76 artiklan mukaisesti. On kuitenkin aiheellista laajentaa viimeksi mainitun direktiivin
4
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/26/EY, annettu 19 päivänä toukokuuta 1998,
selvityksen lopullisuudesta maksujärjestelmissä ja arvopaperien selvitysjärjestelmissä (EYVL L 166,
11.6.1998, s. 45).
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 648/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012,
OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä (EUVL L 201, 27.7.2012, s. 1).
5
FI
7
FI
76 artiklan 2 kohdan mukaista suojan soveltamisalaa niin, että se kattaa kaikki
järjestelyt suhteessa maksujärjestelmiin tai arvopapereiden selvitysjärjestelmiin ja
tapauksen mukaan niiden asiaan liittyvään toimintaan.
(8)
Suojatoimien piiriin direktiivin 2014/59/EU 76 artiklan 2 kohdan mukaisesti
kuuluvien järjestelyjen sisältöä on tarpeen täsmentää tietyissä tapauksissa, mutta
tämän täsmennystarpeen ei pitäisi estää kriisinratkaisuviranomaisia suojaamasta
kaikkia sellaisia järjestelytyyppejä, jotka voidaan sisällyttää johonkin mainitun
artiklan mukaiseen järjestelytyyppiin ja jotka ovat maksukyvyttömyysmenettelyssä
suojattuja kyseisten järjestelyjen piiriin kuuluvien varojen, oikeuksien ja velkojen
erottelulta kansallisen maksukyvyttömyyslainsäädännön mukaisesti, mukaan lukien
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/24/EY
kansalliset
täytäntöönpanosäädökset 6..Tällainen tilanne on kyseessä, jos velkoja voisi edelleen
käyttää järjestelystä johtuvia oikeuksia, ellei koko liiketointa mitätöidä kansallisen
maksukyvyttömyyslainsäädännön nojalla. Tämä koskee erityisesti vakuusjärjestelyjä
ja kuittaus- ja nettoutusjärjestelyjä, jotka ovat suojattuja kansallisen
maksukyvyttömyyslainsäädännön mukaisesti,
ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:
1 artikla
Määritelmät
Tässä asetuksessa sovelletaan direktiivin 2014/59/EY määritelmiä. Lisäksi sovelletaan
seuraavia määritelmiä:
1)
’Arvopaperistamisella’ tarkoitetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EU) N:o 575/2013 7 4 artiklan 1 kohdan 61 alakohdassa määriteltyä
arvopaperistamista.
2)
’Nettoutussopimuksilla’ tarkoitetaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 295 artiklassa
määriteltyjä nettoutussopimuksia.
2 artikla
Vakuusjärjestelyjä koskevat edellytykset, mukaan lukien arvopapereilla toteutettavat
rahoitustoimet
Direktiivin 2014/59/EU 76 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisiin vakuusjärjestelyihin
sisältyvät seuraavat:
6
7
FI
1)
järjestelyt,
joissa
takuusitoumuksista;
määrätään
takauksista,
henkilötakauksista
ja
2)
kiinnitykset ja muut reaalivakuudet;
3)
arvopapereiden lainaksiantamista koskevat liiketoimet, joissa ei siirretä
vakuuden täyttä omistusoikeutta ja joiden yhteydessä toinen osapuoli
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/24/EY, annettu 4 päivänä huhtikuuta 2001,
luottolaitosten tervehdyttämisestä ja likvidaatiosta (EYVL L 125, 5.5.2001, s. 15).
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 575/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013,
luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012
muuttamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 1).
8
FI
(lainaksiantaja) antaa arvopaperit lainaksi toiselle osapuolelle (lainaksiottaja)
maksua tai korkoa vastaan ja lainaksiottaja asettaa lainaksiantajalle vakuuden
laina-ajaksi.
Vakuusjärjestelyt katsotaan direktiivin 2014/59/EU 76 artiklan 2 kohdan a alakohdan
mukaisiksi vakuusjärjestelyiksi vain, jos oikeudet tai varat, joihin vakuusoikeus liittyy tai
liitettäisiin täytäntöönpanon yhteydessä, ovat riittävästi yksilöityjä tai yksilöitävissä
järjestelyn ehtojen sekä sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti.
FI
9
FI
3 artikla
Kuittausjärjestelyjä koskevat edellytykset
1.
Laitoksen ja yhden vastapuolen välillä tehdyt kuittausjärjestelyt katsotaan direktiivin
2014/59/EU 76 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetuiksi kuittausjärjestelyiksi,
kun ne liittyvät rahoitussopimuksista tai johdannaisista johtuviin oikeuksiin ja
velkoihin.
2.
Laitoksen ja yhden tai useamman vastapuolen välillä tehdyt kuittausjärjestelyt
katsotaan direktiivin 2014/59/EU 76 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetuiksi
kuittausjärjestelyiksi missä tahansa seuraavista tilanteista:
3.
a)
järjestelyt liittyvät vastapuolen toimintaan keskusvastapuolena, erityisesti kun
kyseessä on asetuksen (EU) N:o 648/2012 42 artiklassa tarkoitetun
maksukyvyttömyysrahaston kattama toiminta;
b)
järjestelyt kytkeytyvät oikeuksiin ja velvoitteisiin direktiivin 98/26/EY 2
artiklan a alakohdassa määriteltyjä järjestelmiä tai muita maksujärjestelmiä tai
arvopapereiden selvitysjärjestelmiä kohtaan ja liittyvät niiden toimintaan
maksujärjestelminä tai arvopapereiden selvitysjärjestelminä.
Kriisinratkaisuviranomaiset voivat yksittäisissä tapauksissa päättää, että laitoksen ja
yhden tai useamman vastapuolen välillä tehdyt kuittausjärjestelyt, siltä osin kuin ne
kytkeytyvät muuntyyppisiin kuin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuihin oikeuksiin ja
velkoihin, voidaan katsoa direktiivin 2014/59/EU 76 artiklan 2 kohdan c alakohdan
mukaisiksi kuittausjärjestelyiksi, jos sovellettavissa vakavaraisuussäännöissä
järjestelyt tunnustetaan riskienvähentämiskeinoiksi ja jos kyseisen tunnustuksen
edellytyksenä on suoja, erityisesti erottelun kieltäminen.
4 artikla
Nettoutusjärjestelyjä koskevat edellytykset
FI
1.
Laitoksen ja yhden vastapuolen välillä tehdyt nettoutussopimukset katsotaan
direktiivin 2014/59/EU 76 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisiksi
nettoutusjärjestelyiksi, kun ne liittyvät rahoitussopimuksista tai johdannaisista
johtuviin oikeuksiin ja velkoihin.
2.
Laitoksen ja yhden tai useamman vastapuolen välillä tehdyt nettoutusjärjestelyt
katsotaan direktiivin 2014/59/EU 76 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisiksi
nettoutusjärjestelyiksi missä tahansa seuraavista tilanteista:
a)
järjestelyt liittyvät vastapuolen toimintaan keskusvastapuolena, erityisesti kun
kyseessä on asetuksen (EU) N:o 648/2012 42 artiklassa tarkoitetun
maksukyvyttömyysrahaston kattama toiminta;
b)
järjestelyt kytkeytyvät oikeuksiin ja velvoitteisiin direktiivin 98/26/EY 2
artiklan a alakohdassa määriteltyjä järjestelmiä tai muita maksujärjestelmiä tai
arvopapereiden selvitysjärjestelmiä kohtaan ja liittyvät niiden toimintaan
maksujärjestelminä tai arvopapereiden selvitysjärjestelminä.
10
FI
3.
Kriisinratkaisuviranomaiset voivat yksittäisissä tapauksissa päättää, että laitoksen ja
yhden tai useamman vastapuolen välillä tehdyt nettoutusjärjestelyt voidaan katsoa
direktiivin 2014/59/EU 76 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaiseksi
nettoutusjärjestelyksi, jos sovellettavissa vakavaraisuussäännöissä järjestelyt
tunnustetaan riskienvähentämiskeinoiksi ja jos kyseisen tunnustuksen edellytyksenä
on suoja, erityisesti erottelun kieltäminen.
5 artikla
Vakuusjärjestelyihin, kuittaus- ja nettoutusjärjestelyihin ja strukturoituihin
rahoitusjärjestelyihin sovellettavat yleiset edellytykset
1.
2.
Edellä olevat 2, 3 ja 4 artikla eivät vaikuta seuraaviin kriisinratkaisuviranomaisten
valtuuksiin:
a)
valtuudet suojata kaikkia sellaisia järjestelytyyppejä, jotka voidaan sisällyttää
johonkin direktiivin 2014/59/EU 76 artiklan 2 kohdan a, c, d ja f alakohdassa
mainituista
tyypeistä
ja
jotka
ovat
tavanomaisessa
maksukyvyttömyysmenettelyssä suojattuja kyseisten järjestelyjen piiriin
kuuluvien varojen, oikeuksien ja velkojen tilapäiseltä tai ajallisesti
rajaamattomalta erottelulta, keskeyttämiseltä tai peruuttamiselta kansallisen
maksukyvyttömyyslainsäädännön mukaisesti, mukaan lukien direktiivin
2001/24/EY kansalliset täytäntöönpanosäädökset;
b)
valtuudet suojata kaikkia sellaisia järjestelytyyppejä, jotka eivät kuulu
direktiivin 2014/59/EU 76 artiklan 2 kohdan soveltamisalaan ja jotka ovat
tavanomaisessa
maksukyvyttömyysmenettelyssä
suojattuja
kyseisten
järjestelyjen piiriin kuuluvien varojen, oikeuksien ja velkojen tilapäiseltä tai
ajallisesti rajaamattomalta erottelulta, keskeyttämiseltä tai peruuttamiselta
kansallisen maksukyvyttömyyslainsäädännön mukaisesti, mukaan lukien
direktiivin 2001/24/EY kansalliset täytäntöönpanosäädökset.
Kriisinratkaisuviranomaiset voivat yksittäisissä tapauksissa rajata direktiivin
2014/59/EU 76 artiklan 1 kohdan mukaisen suojan ulkopuolelle sellaisiin
sopimuksiin liittyvät vakuusjärjestelyt tai kuittaus- ja nettoutusjärjestelyt, joiden
missä tahansa määräyksessä annetaan osapuolelle, joka ei ole syyllistynyt
laiminlyöntiin, mahdollisuus suorittaa vain osa maksuista tai olla maksamatta
laiminlyövän osapuolen pesälle, vaikka laiminlyövä osapuoli olisi nettovelkoja.
6 artikla
Strukturoituihin rahoitusjärjestelyihin liittyvät edellytykset, mukaan lukien
arvopaperistamiset ja suojaustarkoituksessa käytetyt rahoitusinstrumentit
1.
Direktiivin 2014/59/EU 76 artiklan 2 kohdan f alakohdan mukaisiin strukturoituihin
rahoitusjärjestelyihin sisältyvät seuraavat:
a)
FI
arvopaperistamiset,
joissa
etuoikeusasemaltaan erilaisiin
siirron avulla alullepanijan
laitokseen tai yhteisöön
arvopaperistaminen);
arvopaperistettavat
vastuut
on
jaettu
luokkiin ja siirretty täyden omistusoikeuden
taseesta kriisinratkaisun kohteena olevaan
(todellisen myynnin kriteerin täyttävä
11
FI
b)
sopimusinstrumentteihin
perustuvat
arvopaperistamiset,
joissa
arvopaperistettavat omaisuuserät pysyvät kriisinratkaisun kohteena olevan
laitoksen tai yhteisön taseessa (synteettinen arvopaperistaminen).
Todellisen myynnin kriteerin täyttävissä arvopaperistamisissa kaikki alullepanijan
tehtävät, mukaan lukien lainojen hallinnointi, riskisuojan antaminen missä tahansa
muodossa tai likviditeetin tarjoaminen, katsotaan velaksi, joka on osa strukturoituja
rahoitusjärjestelyjä.
Synteettisissä arvopaperistamisissa vakuusoikeus katsotaan strukturoituun
rahoitusjärjestelyyn kuuluvaksi oikeudeksi vain siinä tapauksessa, että se liittyy
erityisiin ja riittävästi yksilöityihin omaisuuseriin tai se voidaan yksilöidä järjestelyn
ehtojen ja sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti.
2.
Sopimukset, jotka muodostavat arvopaperistamisrakenteen, joka kattaa
alullepanijoiden,
liikkeeseenlaskijoiden,
omaisuudenhoitajien,
hallinnoijien,
käteisvarojen hoitajien sekä swap- ja luottosuojasopimusten vastapuolten väliset
suhteet, katsotaan strukturoitujen rahoitusjärjestelyjen osaksi, jos kyseiset keskinäiset
suhteet liittyvät suoraan arvopaperistettaviin omaisuuseriin ja kyseisten
omaisuuserien tuotosta strukturoitujen instrumenttien haltijoille suoritettaviin
maksuihin. Näihin keskinäisiin suhteisiin kuuluvat arvopaperistettaviin
omaisuuseriin liittyvät velat ja oikeudet, liikkeeseen laskettujen instrumenttien
mukaiset velat sekä vakuusjärjestelyt, mukaan lukien johdannaistransaktiot, joita
kyseisiin velkoihin liittyvän maksuvirran ylläpitäminen edellyttää.
3.
Edellä oleva 2 kohta ei saa rajoittaa kriisinratkaisuviranomaisen valtuuksia päättää
tapauskohtaisesti ja ottaen huomioon direktiivin 2014/59/EU 76 artiklan 2 kohdan f
alakohdan mukaisen strukturoidun rahoitusjärjestelyn erityisrakenne, että 2 kohdassa
tarkoitettujen osapuolten muut sopimukset, kuten lainanhoitoa koskevat sopimukset,
jotka eivät suoraan liity arvopaperistettaviin omaisuuseriin ja suoritettaviin
maksuihin, muodostavat tällaisen strukturoidun rahoitusjärjestelyn osan.
7 artikla
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on
julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 7.2.2017.
Komission puolesta
Puheenjohtaja
Jean-Claude JUNCKER
FI
12
FI