OHJE JÄSENTIETOLOMAKKEEN TIETOJEN TARKISTAMISEEN

SUOMEN ASIANAJAJALIITTO
OHJE JÄSENTIETOLOMAKKEEN TIETOJEN TARKISTAMISEEN
Lomakkeen avulla tarkistetaan vain yksittäistä jäsentä koskevat tiedot.
Toimistoihin liittyvät tiedot tarkistetaan eri lomakkeella.
Merkitkää mahdolliset korjaukset lomakkeelle näkyvästi ja palauttakaa lomake takaisin
Asianajajaliiton toimistoon [email protected], faksi (09) 6866 1299 tai postitse
Suomen Asianajajaliitto, PL 194, 00101 Helsinki.
Seuraavassa, joitakin huomioita, jotka auttavat lomakkeen tietojen läpikäynnissä
1 Nimi – Namn
Jäsenen sukunimi ja etunimi
2 Toimiston nimi – Byråns namn
Nimi tulostuu lomakkeen tähän kohtaan toimiston ilmoittamalla ensisijaisella kielellä
(suomi/ruotsi).
3 Posti- ja käyntiosoite – Post- och besöksadress
Osoitteet ovat tulostuneet lomakkeelle sekä suomeksi että ruotsiksi siinä tapauksessa, että
toimiston tiedot on ilmoitettu julkaistavaksi molemmilla kielillä.
4 Puhelin / ohivalinta – Telefon / direktval
Puhelinnumerot ovat tulostuneet lomakkeelle siten, että ensiksi on mainittu puhelinnumero/numerot, joka/jotka on ilmoitettu toimiston puhelinvaihteeksi.
Sen jälkeen tulosteessa näkyy /-merkin jälkeen puhelinnumero, joka on ilmoitettu jäsenen suoraksi
numeroksi.
Mikäli jäsenellä ei ole erillistä suoraa numeroa, tulosteessa näkyy automaattisesti toimiston
puhelinnumero useampaan kertaan.
Ensiksi mainittu numero (vaihde) näkyy sähköisessä hakupalvelussa toimiston tietojen yhteydessä.
Jälkimmäinen numero (jäsenen suora numero) näkyy sähköisessä hakupalvelussa jäsenen
nimitietojen yhteydessä.
5 Matkapuhelin – Mobiltelefon
Tähän kohtaan tulostunut matkapuhelinnumero esitetään sähköisessä hakupalvelussa jäsenen
nimitietojen yhteydessä. Mikäli numeroa ei haluta esitettäväksi hakupalvelussa, siitä tulee tehdä
1
SUOMEN ASIANAJAJALIITTO
merkintä lomakkeelle.
6 Faksi – Fax
Sähköisessä hakupalvelussa näkyy faksinumero vain toimiston tietojen kohdalla.
7 Henkilökohtainen sähköpostiosoite – Personlig e-postadress
Tähän kohtaan tulostunut jäsenen henkilökohtainen sähköpostiosoite näkyy vain sähköisessä
hakupalvelussa jäsenen nimitietojen kohdalla, sitä käytetään myös liitosta lähetettävien
sähköisten tiedotteiden osoitteena.
8 Sukupuoli
Jäsenen sukupuoli
9 Äidinkieli – Modersmål
Tähän kohtaan on tulostunut jäsenen väestörekisterin mukainen äidinkieli. Äidinkieliä voi kullakin
jäsenellä olla vain yksi.
10 Toimeksiantojen hoitokielet – Språk på vilka ärenden behandlas
Tähän kohtaan ovat tulostuneet ne muut kielet, joilla jäsen hoitaa toimeksiantoja äidinkielen
lisäksi. Tähän kohtaan tulostuvat kaikki kielet, myös äidinkieli.
11 Kotikunta – Hemkommun
Tähän kohtaan on tulostunut jäsenen väestörekisterin mukainen kotikunta.
12 Syntymäaika – Födelsedatum
Jäsenen syntymäaika
13 Jäsenyyden alkamisaika – Medlemskap börjar fr.o.m
Tähän kohtaa on tulostunut päivämäärä, jolloin tällä hetkellä voimassaoleva aktiivinen jäsenyys on
alkanut. Jäsenryhmän tai osaston (katso kohdat 14 ja 15) mahdollinen muuttuminen aktiivisen
jäsenyyden aikana ei vaikuta tähän tietoon.
14 Osasto – Avdelning
Tähän kohtaan on tulostunut se Asianajajaliiton paikallisosaston nimi, jonka alueella jäsen
pääasiallisesti harjoittaa asianajotoimintaa.
2
SUOMEN ASIANAJAJALIITTO
15 Jäsenryhmä - Medlemsgrupp
Tähän kohtaan on tulostunut tieto siitä, mihin jäsenryhmään jäsen on merkittynä tällä hetkellä.
Jäsenryhmien vaihtoehdot ovat: Työsuhteinen / Omistaja-asianajaja / Julkinen oikeusavustaja /
EU-rekisteriin merkitty työsuhteinen/omistaja-asianajaja / Passiivinen jäsen.
16 Aikaisemmat jäsenyydet – Tidigare medlemskap
Tähän kohtaan ovat tulostuneet mahdolliset aikaisemmat jäsenyysjaksot liitossa.
Kohdassa ovat näkyvissä myös ne mahdolliset muutokset, joita jäsenen jäsenryhmässä tai
paikallisosastoihin kuulumisessa on tapahtunut.
17 Merkitty EU-rekisteriin muualla – Införd i EU-regisret i annat land
Tähän kohtaan on tulostunut päivämäärä, jolloin jäsen on mahdollisesti mahdollisesta merkitty
jonkun muun EU-maan asianajajarekisteriin. Tähän kohtaan tulostuu sen ulkomaisen
asianajajajärjestön nimi, joka on myöntänyt oikeuden käyttää jotain ulkomaista asianajajanimikettä.
18 Toimivaltainen viranomainen – Behörig myndighet
Tähän kohtaan on tulostunut sen ulkomaisen asianajajajärjestön nimi, joka on myöntänyt
oikeuden käyttää jotain ulkomaista asianajaja-nimikettä.
19 Ammattinimike muussa maassa – Titel i annat land
Tähän kohtaan on tulostunut se ulkomainen ammattinimike, jota jäsenellä on oikeus käyttää
jossain muussa maassa. Ks. edellinen.
20 Kansallisuus – Nationalitet
Tähän kohtaan on tulostunut mahdollinen muu kuin Suomen kansalaisuus.
21 Toiminnan painopistealueet – Verksamhetsinrikting
Jäsenen tietoihin merkityt osaamisalueet, joiden perusteella hakupalvelu toimii
Lisätietoja voi ilmoittaa merkitsemällä ne lomakkeen alalaitaan:
3