null

Euroopan unionin
neuvosto
Bryssel, 9. helmikuuta 2017
(OR. en)
6144/17
ADD 1
Toimielinten välinen asia:
2017/0021 (NLE)
COLAC 10
PVD 1
WTO 27
UD 23
EHDOTUS
Lähettäjä:
Euroopan komission pääsihteerin puolesta
Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja
Saapunut:
Vastaanottaja:
8. helmikuuta 2017
Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri
Kom:n asiak. nro:
COM(2017) 65 final – LIITE 1
Asia:
LIITTEET asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi EU–Meksikosekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta
23 päivänä maaliskuuta 2000 tehdyn EY–Meksiko-yhteisneuvoston
päätöksen N:o 2/2000 käsitteen ”peräisin olevat tuotteet” eli
”alkuperätuotteet” määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä
koskevan liitteen III muuttamiseen
Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 65 final – LIITE 1.
Liite: COM(2017) 65 final – LIITE 1
6144/17 ADD 1
pt
DGC 1
FI
EUROOPAN
KOMISSIO
Bryssel 8.2.2017
COM(2017) 65 final
ANNEX 1
LIITTEET
asiakirjaan
Ehdotus neuvoston päätökseksi
EU–Meksiko-sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta 23
päivänä maaliskuuta 2000 tehdyn EY–Meksiko-yhteisneuvoston päätöksen N:o 2/2000
käsitteen ”peräisin olevat tuotteet” eli ”alkuperätuotteet” määrittelyä ja hallinnollisen
yhteistyön menetelmiä koskevan liitteen III muuttamiseen
FI
FI
LIITTEET
asiakirjaan
Ehdotus neuvoston päätökseksi
EU–Meksiko-sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta 23
päivänä maaliskuuta 2000 tehdyn EY–Meksiko-yhteisneuvoston päätöksen N:o
2/2000 käsitteen ”peräisin olevat tuotteet” eli ”alkuperätuotteet” määrittelyä ja
hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevan liitteen III muuttamiseen
EU–MEKSIKO-SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o X/XXXX,
annettu XX XXXXXX XXXX,
23 päivänä maaliskuuta 2000 tehdyn EY–Meksiko-yhteisneuvoston päätöksen N:o
2/2000 käsitteen ”peräisin olevat tuotteet” eli ”alkuperätuotteet” määrittelyä ja
hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevan liitteen III muuttamisesta
SEKAKOMITEA, joka
ottaa huomioon 23 päivänä maaliskuuta 2000 tehdyn EY–Meksiko-yhteisneuvoston
päätöksen N:o 2/2000, jäljempänä ’päätös N:o 2/2000’, ja sen liitteen III sekä erityisesti
sen 38 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1) Päätöksen N:o 2/2000 liitteessä III vahvistetaan sopimuspuolten alueelta peräisin
olevia tuotteita koskevat alkuperäsäännöt.
(2) Päätöksen N:o 2/2000 liitteen III lisäyksessä II vahvistettuja tuotekohtaisia
sääntöjä, joita sovelletaan harmonoidun järjestelmän nimikkeiden 2914 ja 2915
tuotteisiin, olisi yhtäältä muutettava, jotta päätöksen N:o 2/2000 liitteen III
lisäyksessä II a olevissa 2 ja 3 huomautuksessa vahvistettuja tuotekohtaisia
alkuperäsääntöjä voitaisiin soveltaa väliaikaisesti 1 päivästä heinäkuuta 2014 31
päivään joulukuuta 2019, ja toisaalta päivitettävä, jotta tuotekohtaiset
alkuperäsäännöt olisivat ajantasaisia ja vastaisivat äskettäin tehtyjä
kauppasopimuksia. On aiheellista soveltaa uutta jatkoaikaa taannehtivasti 1
päivästä heinäkuuta 2014, jotta vältettäisiin olemassa olevien taloudellisten
olosuhteiden keskeytyminen.
(3) Päätöksen N:o 2/2000 liitteen III lisäyksessä V vahvistetaan määräaika, joka on
käytettävissä kullakin sopimuspuolella mainitun liitteen 17 artiklan 3 kohdassa
tarkoitetun jälkikäteen annetun EUR.1-tavaratodistuksen hyväksymiseen tai viejällä
kauppalaskuilmoituksen esittämiseen tuotteiden viennin jälkeen tuovan
sopimuspuolen tulliviranomaiselle päätöksen N:o 2/2000 liitteessä III olevan 20
artiklan 6 kohdan mukaisesti.
FI
2
FI
(4) Kun kyseessä ovat harmonoidun järjestelmän nimikkeisiin 2914 ja 2915 kuuluvat
tuotteet, jotka on tuotu EU:hun 1 päivän heinäkuuta 2014 ja 30 päivän kesäkuuta
2015 välisenä aikana, esittämisen määräaikaa olisi pidennettävä kolmeen vuoteen,
jotta otettaisiin huomioon kyseisiä tuotteita koskeviin tuotekohtaisiin
alkuperäsääntöihin tehtävät taannehtivat muutokset.
(5) Päätöksen N:o 2/2000 liitteen III lisäyksen V otsikkoa olisi muutettava, jotta se
vastaisi muutettua määräaikaa sekä päätöksen N:o 2/2000 liitteessä III olevia 17
artiklan 3 kohtaa ja 20 artiklan 6 kohtaa.
(6) Sen vuoksi EY–Meksiko-yhteisneuvoston päätöksen N:o 2/2000 liitettä III olisi
muutettava,
ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:
1 artikla
1. Muutetaan päätöksen N:o 2/2000 liitteen III lisäys II tämän päätöksen liitteen I
mukaisesti.
2. Korvataan päätöksen N:o 2/2000 liitteen III lisäys V tämän päätöksen liitteen II
mukaisesti.
2 artikla
Tämä päätös tulee voimaan 45 päivää sen jälkeen, kun se on hyväksytty.
Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2014.
Tehty XXXX XX XXXX 2017.
Sekakomitean puolesta
FI
3
FI
LIITE I
Muutetaan päätöksen N:o 2/2000 liitteen III lisäys II seuraavasti:
(1)
Lisätään seuraava kohta:
”HS-nimike
Tuotteen kuvaus
(1)
(2)
ex 2914*

diasetonialkoholi

metyyli-isobutyyliketoni

mesityylioksidi
(3)
tai
Valmistus asetonista
(4)
Valmistus,
jossa
tapahtuu
kemiallinen reaktio**
*
Sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2014 31 päivään joulukuuta 2019.
”Kemiallisella reaktiolla” tarkoitetaan (myös biokemiallista) prosessia, jossa
syntyy
uusi
molekyyli siten, että atomienväliset sidokset katkeavat ja muodostuu uusia
sidoksia tai atomien avaruusjärjestys molekyylissä muuttuu.
Seuraavat prosessit olisi jätettävä huomiotta alkuperäsääntöjä sovellettaessa:
veteen tai muihin liuottimiin liuottaminen;
a)
b)
liuottimien, myös liuotinveden, poistaminen; tai
kideveden lisääminen tai poistaminen.”
c)
(2)
Korvataan HS-nimikettä 2915 koskeva kohta seuraavasti:
**
”HS-nimike
Tuotteen kuvaus
(1)
(2)
2915*
Tyydyttyneet
asykliset
monokarboksyylihapot
sekä
niiden
anhydridit, halogenidit, peroksidit ja
peroksihapot; niiden halogeeni-, sulfo-,
nitro- ja nitrosojohdannaiset, lukuun
ottamatta seuraavia:

*
**
FI
Ei-alkuperäainesten valmistus tai käsittely, joka antaa
alkuperäaseman
etikkahappoanhydridi, etyyli- ja nbutyyliasetaatti, vinyyliasetaatti,
isopropyyli- ja metyyliamyyliasetaatti
sekä mono-, di- ja
trikloorietikkahapot, niiden suolat ja
esterit
Ei-alkuperäainesten valmistus tai käsittely, joka antaa
alkuperäaseman
(3)
tai
(4)
Valmistus minkä tahansa
nimikkeen
aineksista.
Käytettyjen nimikkeen 2915 ja
2916
ainesten
arvo
ei
kuitenkaan saa ylittää 20 %:a
tuotteen
vapaasti
tehtaalla -hinnasta
Valmistus, jossa kaikkien
käytettyjen ainesten arvo ei
ylitä 40 %:a tuotteen vapaasti
tehtaalla -hinnasta
Valmistus minkä tahansa
nimikkeen
aineksista.
Käytettyjen nimikkeen 2916
ainesten arvo ei kuitenkaan
saa ylittää 20 %:a tuotteen
vapaasti tehtaalla -hinnasta
Valmistus, jossa tapahtuu
kemiallinen reaktio**
Sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2014 31 päivään joulukuuta 2019.
”Kemiallisella reaktiolla” tarkoitetaan (myös biokemiallista) prosessia, jossa
syntyy
uusi
4
FI
molekyyli siten, että atomienväliset sidokset katkeavat ja muodostuu uusia
sidoksia tai atomien avaruusjärjestys molekyylissä muuttuu.
Seuraavat prosessit olisi jätettävä huomiotta alkuperäsääntöjä sovellettaessa:
a)
veteen tai muihin liuottimiin liuottaminen;
b)
liuottimien, myös liuotinveden, poistaminen; tai
c)
kideveden lisääminen tai poistaminen.”
FI
5
FI
LIITE II
Muutetaan päätöksen N:o 2/2000 liitteen III lisäys V seuraavasti:
”LISÄYS V
MÄÄRÄAIKA TULLIVIRANOMAISEN SUORITTAMALLE LIITTEESSÄ III
OLEVAN 17 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI JÄLKIKÄTEEN
ANNETUN EUR.1-TAVARATODISTUKSEN HYVÄKSYMISELLE JA
KAUPPALASKUILMOITUKSEN ESITTÄMISELLE MAINITUN LIITTEEN 20
ARTIKLAN 6 KOHDAN MUKAISESTI
1. Tuonti Euroopan unioniin: Määräaika on kaksi vuotta EUR.1-tavaratodistuksen
kohteena olevien tuotteiden tuontiajankohdasta. Kun kyseessä ovat sellaiset lisäyksessä
II määritetyt HS-nimikkeisiin ex 2914 ja 2915 kuuluvat tuotteet, jotka on tuotu
Euroopan unioniin 1 päivän heinäkuuta 2014 ja 30 päivän kesäkuuta 2015 välisenä
aikana, määräaika on kolme vuotta EUR.1-tavaratodistuksen kohteena olevien
tuotteiden tuontiajankohdasta.
2. Tuonti Meksikoon: Määräaika on yksi vuosi EUR.1-tavaratodistuksen kohteena
olevien tuotteiden tuontiajankohdasta.”
FI
6
FI