null

Euroopan unionin
neuvosto
Bryssel, 7. helmikuuta 2017
(OR. en)
14324/06
DCL 1
RECH 268
ISR 5
TURVALLISUUSLUOKITUKSEN POISTAMINEN1
Asiakirja:
Päivämäärä:
Muuttunut jakelu:
14324/06 RESTREINT UE
23. lokakuuta 2006
Julkinen
Asia:
Suositus neuvoston päätökseksi komission valtuuttamisesta
neuvottelemaan Euroopan yhteisön ja Israelin valtion välisen tieteellistä ja
teknistä yhteistyötä koskevan sopimuksen uusimisesta
Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka
turvallisuusluokitus on poistettu.
Tämän asiakirjan teksti on sama kuin edellisen toisinnon teksti.
1
Euroopan komissio poistanut asiakirjan turvallisuusluokan 6. helmikuuta 2017.
14324/06 DCL 1
jk
DGF 3A
FI
RESTREINT UE
EUROOPAN UNIONIN
NEUVOSTO
Bryssel, 23. lokakuuta 2006 (24.10)
(OR. en)
14324/06
RESTREINT UE
RECH 268
ISR 5
SAATE
Lähettäjä:
Saapunut:
Vastaanottaja:
Asia:
Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja
4. lokakuuta 2006
Javier SOLANA, pääsihteeri, korkea edustaja
Suositus neuvoston päätökseksi komission valtuuttamisesta neuvottelemaan
Euroopan yhteisön ja Israelin valtion välisen tieteellistä ja teknistä yhteistyötä
koskevan sopimuksen uusimisesta
Valtuuskunnille toimitetaan oheisena komission asiakirja – SEC(2006) 1242 lopull.
________________________
Liite: SEC(2006) 1242 lopull.
14324/06
DG C II
RESTREINT UE
aj
1
FI
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO
Bryssel 3.10.2006
SEC(2006) 1242 lopullinen
RESTREINT UE
Suositus
NEUVOSTON PÄÄTÖS
komission valtuuttamisesta neuvottelemaan Euroopan yhteisön ja Israelin valtion
välisen tieteellistä ja teknistä yhteistyötä koskevan sopimuksen uusimisesta
(komission esittämä)
FI
FI
PERUSTELUT
FI
1.
Euroopan yhteisön ja Israelin tieteellistä ja teknistä yhteistyötä koskeva
sopimus tehtiin 29.4.2004 neuvoston päätöksellä 2004/576/EY, ja se tuli
voimaan 12.5.2004. Sopimusta on sovellettu väliaikaisesti 16.12.2002 alkaen.
2.
Sopimuksen nojalla Israel voi osallistua kaikkiin Euroopan yhteisön
tutkimusta, teknologista kehittämistä ja esittelyä (TTK) koskevan kuudennen
puiteohjelman erityisohjelmiin. Sopimuksen 5 artiklan 5 kohdassa määrätään,
että sopimus on uusittava, jos yhteisö vahvistaa uusia puiteohjelmia.
3.
Yhteisöjen on neuvoteltava sopimus uudelleen, jotta Israel voi osallistua
seitsemänteen puiteohjelmaan, ja eurooppalaista tutkimusaluetta voidaan siten
laajentaa.
4.
Edellä esitetyn perusteella komissio suosittelee, että
–
neuvosto valtuuttaa komission käynnistämään ja käymään neuvottelut
Israelin kanssa tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan
sopimuksen uusimisesta yhdessä sovituin ehdoin; sopimus kattaa
tutkimusta, teknologian kehittämistä ja demonstrointia koskeviin
Euroopan yhteisön puiteohjelmiin sisältyvät toimet,
–
koska Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 300 artiklan 1 kohdan
mukaisesti komissio käy näitä neuvotteluja Euroopan yhteisön puolesta,
neuvosto nimittää erityisen komitean avustamaan komissiota tässä
tehtävässä, ja
–
neuvosto antaa liitteessä olevat neuvotteluohjeet.
2
FI
Suositus
NEUVOSTON PÄÄTÖS
komission valtuuttamisesta neuvottelemaan Euroopan yhteisön ja Israelin valtion
välisen tieteellistä ja teknistä yhteistyötä koskevan sopimuksen uusimisesta
FI
(1)
Neuvosto valtuuttaa komission neuvottelemaan Euroopan yhteisön ja Israelin
valtion välisen tieteellistä ja teknistä yhteistyötä koskevan sopimuksen
uusimisesta.
(2)
Komissio käy neuvotteluja tätä tarkoitusta varten Euroopan yhteisön
perustamissopimuksen 300 artiklan 1 kohdan mukaisesti perustetun
erityiskomitean avustamana.
(3)
Neuvosto pyytää komissiota
neuvotteluohjeiden mukaisesti.
(4)
Komissio tiedottaa neuvostolle neuvottelujen edistymisestä.
käymään
3
neuvottelut
liitteessä
olevien
FI
LIITE
LUONNOS: NEUVOTTELUOHJEET
Euroopan yhteisön ja Israelin valtion tieteellistä ja teknistä yhteistyötä koskevan
sopimuksen uusiminen
Neuvottelujen tavoitteena on uusia edellä mainittu sopimus yhteisesti sovituin ehdoin
seitsemännen puiteohjelman2 ajaksi (2007-2013) sopimuksen 5 artiklan 5 kohdassa
määrättyä menettelyä noudattaen.
Tämän sopimuksen ehdot mukautetaan Euroopan yhteisön seitsemännen tutkimuksen,
teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelman sääntöihin, kunhan
puiteohjelma on hyväksytty. Uusittua sopimusta olisi aiheellista soveltaa
väliaikaisesti, jotta Israelin tutkimusyksiköt voivat osallistua seitsemännen
puiteohjelman ensimmäisiin ehdotuspyyntöihin.
Uudistetussa sopimuksessa olisi määrättävä Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen
riittävästä suojaamisesta. Tämä koskee taloudellisten tietojen antamista, auditointeja
ja hallinnollisia, paikan päällä tehtäviä tarkastuksia petosten torjumiseksi,
hallintoapua ja maksujen takaisinperintää. Uusitussa sopimuksessa olisi tarvittaessa
myös määrättävä verotukseen ja sosiaaliturvaan liittyvien esteiden poistamisesta, jotta
mahdollistetaan tutkijoiden osallistuminen toisessa maassa toteutettaviin sopimuksen
soveltamisalaan kuuluviin tutkimushankkeisiin. Erityisesti tämä koskee yhteisen
tutkimuskeskuksen
henkilöstöä,
johon
sovelletaan
Euroopan
yhteisön
henkilöstösääntöjä.
2
FI
KOM(2005) 119 lopullinen: Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös Euroopan
yhteisön seitsemännestä tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin
puiteohjelmasta (2007–2013).
4
FI
SÄÄDÖKSEEN LIITTYVÄ RAHOITUSSELVITYS
1.
EHDOTUKSEN NIMI:
Suositus neuvoston päätökseksi komission valtuuttamisesta neuvottelemaan
Euroopan yhteisön ja Israelin valtion välisen tieteellistä ja teknistä yhteistyötä
koskevan sopimuksen uusimisesta seitsemännen EY:n puiteohjelman ajaksi.
2.
TOIMINTOPERUSTEISESSA
LUOKITTELU
BUDJETOINTIJÄRJESTELMÄSSÄ
JOHTAMIS-
JA
Erityisesti tutkimuksen pääosaston, Yhteisen tutkimuskeskuksen, yritystoiminnan,
tietoyhteiskunnan sekä energian ja liikenteen pääosastojen poliittinen strategia ja
yhteensovittaminen.
3.
BUDJETTIKOHTA/-KOHDAT
3.1.
Budjettikohdat (toimintamäärärahat
hallinnollisen
avun
määrärahat
budjettinimikkeet:
sekä niihin liittyvät teknisen
(entiset
BA-budjettikohdat))
ja
ja
Euroopan yhteisön puiteohjelman erityisohjelmien hallinnolliset budjettikohdat
(08.01.05.03).
3.2.
Toiminnan ja sen rahoitusvaikutusten kesto:
Kuusi kuukautta neuvottelujen aloittamisesta.
3.3.
Budjettitiedot (lisää rivejä tarvittaessa):
Budjettikohta
08.01.05.03
3
FI
Menolaji
Eipakoll.
EI-JM3
Uusi
EFTA
osallistuu
Ehdokasmaat
osallistuvat
Rahoitusnäk
ymien
otsake
Ei
Kyllä
Ei
Nr 3
Jaksottamattomat määrärahat (EI-JM).
5
FI
4.
YHTEENVETO RESURSSEISTA
4.1.
Taloudelliset resurssit
4.1.1.
Yhteenveto maksusitoumusmäärärahoista (MSM) ja maksumäärärahoista (MM)
milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)
Kohdan
nro
Menolaji
Vuos
i
2006
n+1 n+2 n+3 n+4
n+5
ja
myöh
.
Yht.
Toimintamenot4
Maksusitoumusmäärärahat
(MSM)
8.1.
Maksumäärärahat (MM)
a
0
b
0
Viitemäärään sisältyvät hallintomenot5
Tekninen ja hallinnollinen
apu (EI-JM)
c
0.100
0.100
Maksusitoumusmääräraha
t
a+c
0.100
0.100
Maksumäärärahat
b+c 0.100
0.100
8.2.4.
VIITEMÄÄRÄ YHTEENSÄ
Hallintomenot, jotka eivät sisälly viitemäärään6
Henkilöstömenot ja niihin
liittyvät menot (EI-JM)
Viitemäärään
sisältymättömät
hallintomenot
lukuun
ottamatta henkilöstömenoja
ja niihin liittyviä menoja
(EI-JM)
8.2.5.
d
0
0
0
8.2.6.
e
Toimenpiteen alustavat rahoituskustannukset yhteensä
MSM
YHTEENSÄ
henkilöstökustannukset
mukaan luettuina
4
5
6
FI
a+c 0.100
+d
+e
0.100
Menot, jotka eivät kuulu kyseisen osaston xx lukuun xx 01.
Menot, jotka otetaan osaston xx momentille xx 01 04.
Menot, jotka otetaan lukuun xx 01 muille momenteille kuin xx 01 04 tai xx 01 05.
6
FI
MM
YHTEENSÄ
henkilöstökustannukset
mukaan luettuina
b+c 0.100
+d
+e
0.100
Tiedot yhteisrahoituksesta
Yhteisrahoitusta ei tarvita.
4.1.2.
Yhteensopivuus rahoitussuunnitelman kanssa

4.1.3.
Vaikutukset tuloihin

4.2.
Ehdotus on nykyisen rahoitussuunnitelman mukainen.
Ehdotuksella ei ole vaikutuksia tuloihin.
Henkilöresurssit kokoaikaiseksi muutettuna (sisältää virkamiehet
väliaikaisen ja ulkopuolisen henkilöstön) – katso erittely kohdassa 8.2.1
Nykyisten henkilöstöresurssien
sopimusneuvotteluihin.
käyttö:
Komissio
ei
pyydä
5.
OMINAISPIIRTEET JA TAVOITTEET
5.1.
Tarve, joka toiminnalla täytetään lyhyellä ja pitkällä aikavälillä
sekä
lisähenkilöstöä
Tämä lainsäädäntöehdotus on ensimmäinen vaihe menettelyssä, joka tähtää Israelin
täysimääräiseen osallistumiseen seitsemännen puiteohjelman toimiin. Jos ehdotus
hyväksytään, komission edustajat voivat neuvotella Israelin kanssa sopimuksen,
jonka mukaan Israel osallistuu puiteohjelmaan. Tavoitteena on, että sopimus on
valmis uuden puiteohjelman käynnistyessä.
5.2.
Yhteisön osallistumisesta saatava lisäarvo, ehdotuksen johdonmukaisuus
muiden rahoitusvälineiden kanssa sekä mahdolliset synergiaedut
Kun seitsemäs puiteohjelma on hyväksytty ja sopimus Israelin osallistumisesta on
neuvoteltu ja parafoitu, tähän päätökseen liitetään allekirjoittamisen yhteydessä
rahoitusselvitys, jossa selvitetään Israelin osallistuminen EY:n budjettiin ja muut
mahdolliset tähän toimeen liittyvät kulut.
5.3.
Ehdotuksen tavoitteet ja odotetut tulokset sekä näihin liittyvät indikaattorit
toimintoperusteisessa johtamismallissa
Tähän
liittyvät
tavoitteet
hallintosuunnitelmassa:
tutkimuksen
pääosaston
vuoden
2006
 Valmistella seitsemännen puiteohjelman käynnistämistä menestyksekkäästi
kaikilla aloilla sekä monialaiset kysymykset (naisten ja miesten tasa-arvon
valtavirtaistaminen, etiikka, pk-yritykset, kansainvälinen tiedeyhteistyö,
sosioekonomiset näkökohdat sekä tieteen ja teknologian kehityksen ennakointi);
FI
7
FI
Indikaattori:
 Tutkimuksen ja teknologian kehittämisen assosiaatiosopimusten (seitsemäs
puiteohjelma) allekirjoittaminen Sveitsin ja Israelin kanssa, jos asianomaiset maat
sitä pyytävät.
5.4.
Toteutustapa (alustava)

Keskitetty hallinnointi

komissio hallinnoi suoraan
6.
SEURANTA JA ARVIOINTI
6.1.
Seurantamenettely
Ei sovelleta.
6.2.
Arviointimenettely
Ei sovelleta.
7.
PETOSTENTORJUNTA
Ei sovelleta.
FI
8
FI
8.
YKSITYISKOHTAINEN ERITTELY TARVITTAVISTA RESURSSEISTA
8.1.
Ehdotuksen tavoitteet ja niihin liittyvät rahoituskustannukset
Ei vaikutusta toimintamenoihin.
8.2.
Hallintomenot
8.2.1.
Henkilöstön määrä ja jakautuminen
Nykyisten henkilöstöresurssien käyttö:
Työsuhteen
tyyppi
Toiminnan hallinnointiin tarvittava nykyinen ja/tai uusi henkilöstö (toimien
ja/tai virkojen määrä kokoaikaiseksi muutettuna)
Vuosi
2006
Vuosi n +
1
Vuosi n +
2
Vuosi n +
3
Vuosi n +
4
Vuosi n +
5
Virkamiehe A*/AD
t tai
väliaikaiset B*,
C*/AST
toimihenkil
öt7
(XX 01 01)
Momentilta XX 01 02
rahoitettava henkilöstö8
Momenteilta
XX 01 04/05 rahoitettava
muu henkilöstö9
YHTEENSÄ
8.2.2.
Toimintaan liittyvien tehtävien kuvaus
Sopimusneuvottelujen yhteydessä odotettavat kulut liittyvät työpajoihin
kokouksiin sekä EU:n asiantuntijoiden ja virkamiesten työmatkoihin Israeliin.
Kokoukset ja työpajat
50 000 euroa
Työmatkat
50 000 euroa
Yht.
7
8
9
FI
ja
100 000 euroa
Kyseisen henkilöstön kustannukset EIVÄT sisälly viitemäärään.
Kyseisen henkilöstön kustannukset EIVÄT sisälly viitemäärään.
Kyseisen henkilöstön kustannukset sisältyvät viitemäärään.
9
FI
8.2.3.
Henkilöresurssien lähteet (henkilöstösääntöjen alainen henkilöstö)

8.2.4.
Korvattavan tai jatkettavan ohjelman hallinnointiin osoitetut tämänhetkiset
virat ja/tai toimet
Muut viitemäärään sisältyvät hallintomenot (XX 01 04/05 – hallintomenot)
milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)
Budjettikohta
Vuosi
n+5
XX 010503 01
Vuosi
2006
Vuosi
n+1
0.100
0
Vuosi
n+2
Vuosi
n+3
Vuosi
n+4
ja
myöh.
vuode
t
YHTEE
NSÄ
1 Tekninen ja hallinnollinen apu
(henkilöstökustannukset
mukaan
luettuina)
Täytäntöönpanovirastot10
Muu tekninen ja hallinnollinen apu
- sisäinen
0.100
0.100
0.100
- ulkoinen
Tekninen ja hallinnollinen apu yhteensä
8.2.5.
0.100
0
0.100
Henkilöstömenot ja niihin liittyvät menot, jotka eivät sisälly viitemäärään
Kuten kohdassa 8.2.1.
milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)
Työsuhteen tyyppi
Vuosi
2006
Vuosi n +
1
Vuosi n +
2
Vuosi n +
3
Vuosi n +
4
Vuosi n +
5
ja myöh.
vuodet
Virkamiehet ja väliaikaiset
toimihenkilöt (XX 01 01)
10
FI
Tässä olisi viitattava asianomaisia toimeenpanovirastoja koskeviin rahoitusselvityksiin.
10
FI
Momentilta
XX 01 02
rahoitettava henkilöstö (ylim.
toimihlöt, kans. asiantuntijat,
sopimussuhteinen hlöstö jne.)
(budjettikohta ilmoitettava)
Henkilöstömenot ja niihin
liittyvät menot yhteensä
(EIVÄT
sisälly
viitemäärään)
8.2.6. Muut hallintomenot, jotka eivät sisälly viitemäärään
Ei sovelleta.
FI
11
FI