5854/17 1 DG D 1 A 1. Neuvoston annettua asetuksen (EU) N:o

Euroopan unionin
neuvosto
Bryssel, 6. helmikuuta 2017
(OR. en)
5854/17
Toimielinten välinen asia:
2016/0335 (NLE)
SCH-EVAL 50
MIGR 16
COMIX 87
ILMOITUS: I/A-KOHTA
Lähettäjä:
Vastaanottaja:
Neuvoston pääsihteeristö
Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto
Ed. asiak. nro:
15728/16
Asia:
Ehdotus neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi suosituksen antamisesta
Schengenin säännöstön soveltamisesta Italiassa palauttamisten alalla
vuonna 2016 tehdyssä arvioinnissa havaittujen puutteiden korjaamiseksi
1.
Neuvoston annettua asetuksen (EU) N:o 1053/2013 arviointi- ja valvontamekanismin
perustamisesta Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamista varten jäsenvaltioiden ja
komission asiantuntijoista koostunut ryhmä arvioi vuonna 2016 Schengenin säännöstön
täytäntöönpanoa Italiassa palauttamisten alalla.
2.
Edellä mainitun asetuksen mukaisesti komissio on toimittanut neuvostolle ehdotuksen
neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi, jossa annetaan suositus arvioinnin aikana havaittujen
puutteiden korjaamiseksi ja sen varmistamiseksi, että Italia soveltaa kaikkia palauttamiseen liittyviä
Schengenin sääntöjä moitteettomasti ja tehokkaasti.
5854/17
1
DG D 1 A
FI
3.
Schengen-asioiden työryhmä (arviointi) ja sekakomiteaan kuuluvat kumppanit Norja, Islanti,
Sveitsi ja Liechtenstein hyväksyivät 18. tammikuuta 2017 ehdotuksen neuvoston
täytäntöönpanopäätökseksi suosituksen antamisesta.
4.
Pysyvien edustajien komiteaa pyydetään näin ollen suosittamaan neuvostolle, että tämä
hyväksyisi jonkin tulevan istuntonsa esityslistan A-kohtana ehdotuksen neuvoston
täytäntöönpanopäätökseksi sellaisena kuin se on asiakirjassa 5721/17.
5854/17
2
DG D 1 A
FI