Jyväskylä sairaanhoitajat

Kutsu sairaanhoitajien iltaan
Sairaanho itajan työ nkuvat muuttuvat - entä o saaminen ja palkka?
-Mitä o saamista tarvitaan tulevaisuudessa ja kuinka sitä ylläpidetään?
-Mitä mahdo llisuuksia o n urapo lulla?
-Vastaako palkkaus työ n vaativuutta?
Aika: ke skiviikko 8.2.20 17 klo 16 :30 -20 :0 0 (klo 16 :30 -17 :30 t arjo ilua)
Paikka: So ko s Ho t e l Ale xandra, Hannikaise nkat u 35 , J yväskylä
Aiheista alustavat illan aikana Sairaanho itajaliito n ja Tehyn edustajat.
Tilaisuus o n avo in kaikille sairaanho itajille.
Illan aluksi tarjo amme pientä iltapalaa, jo ten ilmo itathan mahdo llisen eriko isruo kavalio n ilmo ittautumisen
yhteydessä.
Sito vat ilmo ittautumiset 1.2.20 17 mennessä tästä linkistä
TERVETULOA MUKAAN!!
Katri Lilja, puheenjo htaja, Keski-Suo men sairaanho itajat ry
Marko Pitkänen, järjestö asiantuntija, Tehyn Jyväskylän alueto imisto