Export av pcSKOG-planrapporter till PDF

Sammanställning över fastigheten
Arealer
hektar
%
60,0
93
Myr/kärr/mosse
1,5
2
Berg/Hällmark
2,6
4
Inäga/åker
0,0
<1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)
0,4
<1
Annat
0,0
<1
Produktiv skogsmark
Prod.
Berg
Myr
__________
Summa landareal
64,5
Vatten
0,0
Virkesförråd
Totalt
m³sk
8735
m³sk
6009
1901
825
Tall
Gran
Löv
%
69
22
9
Tall
Medeltal
m³sk per hektar
Löv
146
Gran
Tillväxt
Bonitet
Fastighetens medelbonitet
är beräknad till
Avverkningsförslag
m³sk per ha
5,5
m³sk
Föryngringsavverkning
72
Gallring
1244
Totalt under perioden
1316
Tillväxt för perioden 2017 - 2026
beräknad med hänsyn till
föreslagna åtgärder
m³sk per år
Förväntad tillväxt första växtsäsongen
m³sk
340
348
m³sk per ha
5,8
pcSKOG Urval: Urval från markeringar
Gävleborgs län, Bollnäs, Hanebo-Segersta
Hanebo Kyrkby 11:3 m fl Företag: 210035590
Utskriven: 2017-01-30
Skogens fördelning på åldersklasser
Areal
Virkesförråd
Åldersklass
ha
Kalmark
- 9 år
10 - 19
20 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 - 69
70 - 79
80 - 89
90 - 99
100 - 109
110 - 119
120 +
Lågprodskog(E)
ÖF/Skikt
Summa/Medel
m³sk
/ha
Totalt
m³sk
%
Gran %
Tall %
Löv %
2,9
7,7
5
13
8
1
20
25
55
2,1
20,2
11,9
3,9
2,9
2,7
2,6
1,0
2,1
4
34
20
6
5
5
4
2
4
315
3468
2209
790
377
509
468
110
391
150
172
186
203
130
189
180
110
186
60
81
67
34
40
93
95
10
29
30
15
25
25
35
5
3
70
68
10
3
9
40
25
2
2
20
3
[3,6]
60,0
100
90
8735
25
146
80
69
5
22
15
9
Arealfördelning, aktuell
Produktionsmål
Naturvårdsmål
30
Areal %
25
Virkesförråd:
8735 m³sk
20
15
10
5
0
Kalmark
5
15
25
35
45
55
65
75
Åldersklasser
85
95
105
115
120 + E Skog
Arealfördelning, om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs)
Produktionsmål
Naturvårdsmål
30
Areal %
25
Virkesförråd:
10851 m³sk
20
15
10
5
0
Kalmark
5
15
25
35
45
55
65
75
Åldersklasser
85
95
105
115
120 + E Skog
Aktuell andel kalmark och skog yngre än 20 år är 18 % (10,6 ha) och om 10 år (förutsatt att
föreslagna åtgärder utförs) 18 % (10,6 ha).
pcSKOG Urval: Urval från markeringar
Gävleborgs län, Bollnäs, Hanebo-Segersta
Hanebo Kyrkby 11:3 m fl Företag: 210035590
Utskriven: 2017-01-30
Skogens fördelning på huggningsklasser
Areal
Virkesförråd
Huggningsklass
ha
Kalmark
K1
K2
Röjningsskog R1
R2
Gallringsskog G1
G2
Föryngrings- S1
avverknings- S2
skog
S3
Lågproducer- E1
ande skog
E2
E3
Överstånd/Skikt
Summa/Medel
m³sk
/ha
Totalt
m³sk
%
Tall %
Gran %
Löv %
2,9
3,6
4,1
5
6
7
4
4
1
1
30
10
20
30
50
60
35,0
2,7
2,6
58
4
4
6092
509
468
174
189
180
75
93
95
20
5
3
6
2
2
9,1
15
1568
172
29
42
28
[3,6]
60,0
100
90
8735
25
146
80
69
5
22
15
9
Kalmark
Föryngringsavverkningsskog
K1
Obehandlad kalmark
Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande
föryngring.
S1 Skog som kan föryngringsavverkas
Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under
planperioden.
K2
Behandlad kalmark
S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas
Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men
där föryngringen inte säkerställts.
Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.
S3 Skog i föryngringsbar ålder
Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.
Röjningsskog
R1
Plantskog
Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.
R2
Ungskog
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende
motsvarar röjningsskog.
Lågproducerande skog
E1 Restskog
Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på
grund av skada.
E2 Gles skog
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.
E3 Skog av hagmarkskaraktär
Gallringsskog
G1
Normal gallringsskog
Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för
föryngringsavverkning).
G2
Äldre gallringsskog
Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga
åtgärd normalt är gallring.
Gles skog av hagmarkskaraktär.
50
Areal %
40
30
20
10
0
K1
K2
R1
pcSKOG Urval: Urval från markeringar
Gävleborgs län, Bollnäs, Hanebo-Segersta
Hanebo Kyrkby 11:3 m fl Företag: 210035590
G1
G2
S1
S3
Utskriven: 2017-01-30