Nominering och diplomering av kurser där hållbar utveckling

Högskolan i Borås
Strategigruppen för hållbar högskola
2017-01-27
Dnr 060-17
Nominering och diplomering av kurser där hållbar utveckling är integrerat i
kursplaner och examinationsmoment
Inledning
Kriterier för bedömning av integrationen av hållbar utveckling i kurser har tagits fram av
Strategigruppen för hållbar högskola och fastställts av rektor. En av strategigruppen
föreslagen, och av rektor utsedd, bedömargrupp tar ställning till vilka av de nominerade
kurserna som utifrån nomineringsunderlaget uppfyller kriterierna och därmed föreslås för
diplomering. Bedömargruppen består under våren 2017 av följande personer: t f prorektor
Jenny Johannisson, (ordförande), Ilona Sárvári Horváth, docent och biträdande professor
(A1), Mats Johansson, universitetsadjunkt (A1), Lise-Lotte Johansson, universitetslektor
(A2), Kristina Nässén, universitetslektor (A2) och Anne-Sofie Mårtenson, universitetslektor
(A3) samt Birgitta Påhlsson, HU-samordnare (sammankallande).
Inför höstens nomineringsprocess kommer en rutin för nominering och val av representanter
till bedömargruppen att tas fram.
Nomineringsprocess avseende 2017
Kurser som ingår i kursutbudet kan nomineras två gånger per år; fram till 31 mars respektive
15 september med en diplomeringsceremoni den 11 maj respektive under ”Days of
Knowledge” i oktober, vecka 43 (datum ännu ej fastställt).
Respektive akademi ansvarar för den egna nomineringsprocessen och vilka kurser som ska
nomineras. Nomineringar skickas till berörd akademis HU-samordnare* senast den 31 mars
respektive 15 september för sammanställning och inrapportering till bedömargruppen. Det
sammanställda nomineringsunderlaget skickas från respektive akademi till
[email protected] senast den 5 april respektive 20 september.
I nomineringsunderlaget anges nominerad kurs (kursnamn, ladokkod och version), berörd
utbildning/-ar, akademi- och sektionstillhörighet samt namn på kursansvarig. Kursplan,
inklusive litteraturlista och examinationsuppgift/-er (i den version som delges studenterna)
bifogas samt kort kommentar om hur bedömningskriterierna för hållbar utveckling uppnås, se
kriterier för bedömning av HU-integration i kurser. Examinationsuppgift/-er ska säkerställa att
uppsatta mål gällande hållbar utveckling examineras, vilket bör framgå av
nomineringsunderlaget. Berörda kursplaner ska vara fastställda i utbildningsutskotten.
*A1: [email protected]; A2: [email protected]; A3: [email protected]