14728/16 COR 1 /ss 1 DG D 2B Dokument ST 14728/16 INIT ska

Europeiska
unionens råd
Bryssel den 2 februari 2017
(OR. en)
14728/16
COR 1
Interinstitutionellt ärende:
2015/0281 (COD)
JAI 977
DROIPEN 190
COPEN 353
CODEC 1711
NOT
från:
till:
Ordförandeskapet
Ständiga representanternas kommitté (Coreper)
Föreg. dok. nr:
Komm. dok. nr:
14673/16
14926/15
Ärende:
Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpande av
terrorism och om ersättande av rådets rambeslut 2002/475/RIF om
bekämpande av terrorism (första behandlingen)
= Bekräftelse av det slutliga kompromissförslaget inför en
överenskommelse
Dokument ST 14728/16 INIT ska inte ha distributionsbeteckningen "LIMITE".
14728/16 COR 1
/ss
DG D 2B
1
SV