Resebeställning personal

DEPARTMENT OF PHILOSOPHY,
LINGUISTICS AND THEORY OF SCIENCE
Resebeställning
Skriv ut och lämna blanketten till resehandläggare, Paula Wäne, 786 2714,
[email protected] Resor ska alltid bokas av resehandläggaren och godkännas av prefekt.
Obs! Namn och stavning på blanketten måste vara samma som i passet. Spara biljetter,
kvitton, inbjudan/konferensprogram och andra originalhandlingar som ska arkiveras. Dessa
ska bifogas reseräkningen, vilken ska rapporteras senast en månad efter hemkomst. Om
tjänsteresan kombineras med semester ska semesteransökan beviljas före avresedatum.
Efternamn
Förnamn
Födelsedatum
E-post
Mobilnummer
Dagens datum
RESMÅL (stad och land)
RESANS ÄNDAMÅL
AVRESA
Avreseort:
Destination:
Datum:
Önskemål om tidpunkt:
HEMRESA
Avreseort:
Destination:
Datum:
Önskemål om tidpunkt:
FINANSIERING
□ Av
prefekt beordrad tjänsteresa
□ Projekt, ange vilket: _____________________________________________________
□ Institutionens medel till resor för lärare
□ Fondpengar (beslut bifogas)
□ Doktorandmedel (anhållan ställs till inst.)
□ Övrigt ________________________________________________________________
ÖNSKEMÅL OM LOGI:
ÖVRIGA ÖNSKEMÅL:
EVENTUELL SEMESTER UNDER FÖLJANDE PERIOD:
Ovanstående resa godkänns
Resenärens underskrift
Prefekts underskrift
Datum:________________________
Datum:________________________
2 (2)