Föredragningslista

Föredragningslista
2016/17:65
Torsdagen den 2 februari 2017
Kl.
12.00 Interpellationssvar
14.00 Statsministerns frågestund
____________________________________________________________
Justering av protokoll
1
Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 12 januari
Anmälan om fördröjda svar på interpellationer
2
3
2016/17:245 av Sten Bergheden (M)
Kontanthantering på landsbygden
2016/17:254 av Helena Bouveng (M)
Kvinnors företagande
Ärende för hänvisning till utskott
4
Förslag
EU-dokument
KOM(2017) 38 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv MJU
om ändring av direktiv 2011/65/EG om begränsning av användning
av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 28
mars 2017
Debatt med anledning av interpellationssvar
5
Utrikesminister Margot Wallström (S)
2016/17:235 av Maria Weimer (L)
De afghanska tolkarnas rättigheter
6
Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
2016/17:248 av Allan Widman (L)
Materiel- och förnödenhetsförsörjning
1 (2)
Torsdagen den 2 februari 2017
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
7
8
Finansminister Magdalena Andersson (S)
2016/17:237 av Alexandra Anstrell (M)
Friskvårdsbidrag för ridning och golf
Mats Green (M) tar svaret
Statsministerns frågestund kl. 14.00
______________________________
2 (2)