Hjelpepleiar - Om oss - Nordfjordsamkøyringa

Helse Førde HF leverer spesialisthelsetenester til dei 109 000 innbyggjarane i Sogn og Fjordane. Føretaket
arbeider for å gje brukarane det beste tilbodet innanfor rammene styremaktene set og brukarane ventar.
Helse Førde har sjukehus og psykiatriske institusjonar i seks kommunar og driv ambulanseteneste. Talet
på tilsette er om lag 2500. Budsjettet er på 2,9 milliardar kroner. Helse Førde er organisert i fire klinikkar.
Helseføretaket er eigd av det statlege Helse Vest RHF. Helse Førde skal så langt råd spegle mangfaldet i
befolkninga. Det er difor eit personalpolitisk mål å oppnå ein balansert alders- og kjønnssamansetnad, og
å rekruttere kvalifiserte personar med innvandrarbakgrunn.
KVINNEKLINIKKEN NORDFJORD SJUKEHUS - GOD
START EININGA søkjer
30% fast stilling - hjelpepleiar/
helsefagarbeidar
Kontaktperson
Seksjonsleiar Merete Johanne Melheim
(+47) 57 86 42 00
Referansenummer: 3299920319
Søknadsfrist:
12.02.2017
Utlysingstekst: www.helse-forde.no/jobb-med-oss-i-helse-forde