Koorimp – the very beginning

Koorimp -
The very beginning
Trygve Grøndalen
Fra generelt forebyggende arbeid
til samordnet innsats mot smittespredning ved import
Henry Ford:
Å komme sammen er begynnelsen
- felles interesser?
Å holde sammen er framgang
- møteplass?
Å arbeide sammen er suksess - kan bli, - med felles hovedmål og samarbeidsvilje!
1960-åra -Preventive Veterinary Medicine (PVM)
Faglig plattform i blant annet
epidemiologi og registreringer
1972 - Utvalg for forebyggende helsearbeid ved
Norges veterinærhøgskole (NVH)
1973 - PVM var hovedtema ved Landsmøtet i
Den Norske Veterinærforening (DNV)
- Mange innlegg, mye om status, lite om framtidsløsninger
- Samarbeid om kurs og informasjon
1985 Nye samarbeidssignaler fra Veterinærdirektøren
Planlegging av Samordnet helsetjeneste for svin
1986 Bestilt forelesning til PVM-kurs:
«Veterinærenes plass i den organiserte
husdyrhelsekontrollen. Status og perspektiver»
-«Veterinærmyndighetene og husdyrorganisasjonene
ønsker en felles, samordnet innsats»
-«Organisert helseovervåking må ledes
av veterinær fagkompetanse»
1990-åra Helsetjenester for storfe, fisk, sau, geit, fjørfe
1990 Fagsenteret for kjøtt opprettet
nå
En samlet kjøttbransje sto bak. Bås til bord - konsept
Tre avdelinger, den nye var Forsknings- og
Utviklingsavdelingen (FOU)
Fokus på behov fra bås til bord
Et hovedmål å forberede husdyrnæringa
og kjøttbransjen på en sterkere
konkurranse fra andre land
1991 «Konkurransestrategier for norsk mat»
«Godt Norsk» L-dep, Matforsk, Næringa, Fagsenteret mfl
«Definere konkurransefortrinn for Norge»
Beste fortrinn:
«Dokumentere og bevare vår gode husdyrhelse»
Mange grupper og studieringer,
bl a «Faggruppe husdyr» og «Kvalitet i fjøset»
1995 Kvalitetssystem i Landbruket (KSL) ble lansert
Et dokumentasjonssystem basert på bl a arbeidet med
konkurransestrategiene
Omorganiseringer i Veterinærvesenet over tid
- Veterinærdirektorat fra 1890-åra
- Vetavd i Landbruksdepartementet (-76)
- Lov om samordnet nær.middelkontroll (-78)
- Statens Landbrukstilsyn
(STIL/SLT -84/-94)
- Statens Næringsmiddeltilsyn
(SNT – 88)
- Statens Veterinære Felttjeneste (SVF -92)
- Statens Dyrehelsetilsyn
(SDT -96)
- Mattilsynet
(MT -2003)
Klargjøring av roller, stort informasjonsbehov
Skjerpede krav til habilitet i Tilsynet i 1990-åra
Mer internkontroll (IK) i husdyrproduksjonen
Krav om dokumentasjon – Jfr KSL
1992 EØS-avtalen vedtatt
Gjeldende i Norge fra 1. juli 1994
«Importplakaten» opphørte
Var et generelt importforbud
Veterinær grensekontroll fortsatte
Det ble innført toll
KIF, Kontrollutvalget for import av fjørfe,
fortsatte
Norsk fjørfeavl nedlagt
Våren 1993 Landbr-dep inviterte til «EF-torg»
Ble godt mottatt. Var lærerikt og nyttig
Våren 1994 Møte mellom Myndighetene
og «Veterinærgruppa», 16 deltakere
Temaer var EØS, EU, GATT (WTO) og Oppfølging
Referat ang. Oppfølging: «Norsk Kjøtt tar initiativ
til snarest å etablere bransjens Import/Eksport Enhet
som en parallell til det offentliges IEE»
Off IEE var plassert i SVF
28. nov 1994
Det ble
-men EØS-avtalen var gjeldende
2. des 1994 Møte på Norsk kjøtt/Fagsenteret,
-uten Off myndigheter, -slutt på det tette samarbeidet med LD
- enighet om å sette i gang arbeidet med IEE, som ble Koorimp
Forslag til rammer fra en arbeidsgruppe
Forslaget revidert og sendt på høring
Positive høringsuttalelser, litt justeringer i juni -95
Nå var de økonomisk sterke organisasjonene med -
Møtereferat fra august -95
Følgende var på plass: Arbeidssted/kontor,
navn på enheten, styringssystem,
daglig leder, arbeidsgiveransvar
Under arbeid: Samarbeidsavtale, regelverk,
utgiftsfordeling, budsjett, informasjonsplaner, virksomhetsplaner, logo mmm
Satset sterkt på informasjon om smittesituasjonen i Norge og andre land, og om Koorimp
Senere kom også Norges Bondelag, Norsk Bonde- og
Småbrukarlag og Q-meieriene med i styringsgruppa
Importstatistikk storfe 1991 - 1999
Dyr som kom til Norge i perioden 1991 - 97 var gitt
tillatelser før EØS-avtalen var gjeldende i 1994, under
daværende off. krav og med off. karantene i Norge
Antall importerte storfe 1961 - 1997
Noen vurderinger
«Kvalitetssystem i landbruket» er et helt nødvendig
dokumentasjonssystem for norsk land- og husdyrbruk
Kunnskapen om EØS-avtalen var ikke stor. Avtalen var bedre
enn sitt rykte i Norge. Importene ble også tollbelagt
De kompenserende tiltaka fra veterinærmyndighetene med
overvåkingsprogram i Norge, basert på SPS-avtalen i WTO,
ble gledelig omfattende
Koorimp var ikke generelt mot import. Hovedmålet
var smittebeskyttelse ved import
Skal fellestiltak lykkes må det skapes felles grunnholdninger
i tillegg til å holde fokus på et klart, felles mål
Styringsgruppa var en utmerket møteplass for gjensidig
informasjon og kontakt til de forskjellige linjeledelsene
En artikkel om Koorimp og andre tiltak i norsk husdyrbruk i
1980-90-åra er publisert i Nor Vet Tidsskr 2016; 128: 186-193