Lag, foreninger og frivillighet:

Lag, foreninger og frivillighet:
Næringsforeninger:
Representativt utvalg av næringsorganisasjoner.
Navn
Leder
Telefon
Coop Haltdalen
Kristin Bendos
72 41 63 01
Coop Ålen
Einar Haseth
72 41 68 32
Haltdalen Branntrygdelag
Gjensidige
Esten Midtaune
72 41 69 35
Haltdalen Sparebank
Jostein Hansen
72 40 51 10
Hessdalen Vassverk
John Vårhus
72 41 61 88
Holtålen kommunale vassverk Ingar Engan
72 41 76 00
Holtålen Næringsforening
Per Grindstad
915 45 320
Sparebank 1 Midt-Norge,
avd. Ålen
Eivind Langseth
07300
A/L Ålen Vassverk
Jan Arve Engesvold 995 26 288
Politiske organisasjoner:
Ikke alle partier er representert, men et godt utvalg.
Navn
Leder
Telefonnummer
Hessdalen AUF
Magnar Gjersvold 72 41 61 92
Holtålen Arbeiderparti
Dag Knudsen
916 72 412
Holtålen Høyre
Geir Jensås
72 41 51 91
Holtålen Kristelige Folkeparti
Einar Georg Skårdal 72 41 77 63
Holtålen Senterparti
Elin Grønli
72 41 77 20
Holtålen Sosialistiske Venstreparti Elise Engesvold
920 69 706
Religiøse organisasjoner:
Representerer Den norske Kirke.
Navn
Leder
Telefonnr.
Haltdalen Menighetsråd
Aagoth J. Svendsen
924 93 446
Hessdalen Menighetsråd
Sigvor Ljone
934 13 755
Kirkelig Fellesråd
Helge Aasen
416 03 532
Ålen Menighetsråd
Helge Aasen
72 41 77 63
Fagforeninger:
Kommunen kan vise til noen av de eldste fagforeninger i landet.
Navn
Delta
Den norske Lægeforening
Fellesorganisasjonen - FO
Fagforbundet avd. 429 Holtålen
NITO
Norske fysioterapeuters forbund
Norsk ergoterapeutforbund
Naturviterne
Norsk sykepleierforbund
Tekna
Utdanningsforbundet, Ålen og Haltdalen
Leder
Inger Grøtli
Marianne Voll
Jon Arne Engan
Kjell Magnar Hov
Ingar Engan
Hildegunn Djupdal
Anita Engan
Otto Klykken
Berit Ulleberg
Tore Evavold
Jon Inge Breen
Telefonnr
906 65 660
72 41 76 60
950 75 602
415 07 766
72 41 76 23
72 41 76 70
724 17681/41505103
926 28 486
976 94 460
72 41 76 26
917 39 333
Humanitære organisasjoner:
Saniteten står sterkt i Holtålen
Navn
Aunegrenda arb.lag av NKS
Graftås Sanitetsforening
Haltdalen bygdekvinnelag
Haltdalen Sanitetsforening
Hessdalen Sanitetsforening
Hov Sanitetsforening
Eidet Sanitetsforening
Jordsli Sanitetsforening
LHL Holtålen
Midtbygda Sanitetsforening
Samhold Sanitetsforening
Leder
Mari Midtaune
Bjørg Ingrid Grønli
Astrid Kvernmo
Liv Sunde Moan
Lillian Grønås
Mary Øiseth
Aud Almås
Eli Engesvoll
Irene Skårdal
Unni Kirkhus
Ellen Findland
Telefonnr
72 41 69 35
98 48 15 11
72 41 63 16
72 41 54 83
473 15 885
72 41 55 29
992 96 832
72 41 51 61
72 41 52 12
Ålen Røde Kors lokalforening
Ole Martin Aspås
957 79 225
Ålen Røde kors omsorg (besøkstjenesten) Ragnhild Moan
452 44 931
Ålen Røde Kors Hjelpekorps
Kjell-Thore Magnussen 924 87 669
Ålen Sanitetsforening
Bjørg Ingrid Grønli
984 81 511
Marit Ingeborg Hegseth 94499452
Ålen og Haltdalen Handikaplag
Røros lag, Norske Redningshunder
Anna Lian
93281064
Diverse foreninger:
Her kan du finne mye interessant!
Navn
Leder
Telefonnr.
Bygdapreg
Jon Østeng Hov
415 22 225
Det Holtaalske Skieløber Compagnie
Vidar Aunøien
901 20 734
Fibromyalgigruppa
Solveig M. G. Blanco
917 92 335
Gammelgårdens venner
Lars Lyder Moan
468 66 472
Gauldal Historielag
Asbjørn Furunes
72 43 58 50
Haltdalen oppvekstsenters samarbeidsråd
Lise Jacobsen
72 41 65 12
Haltdalen bygdekvinnelag
Astrid Kvernmo
72 41 63 52
Haltdalen Historielag
Berit Prytz
909 67 731
Haltdalen Pensjonistforening
Magne Idar Evenås
476 56 915
Haltdalen Utviklingslag
Terje Prytz
72 41 65 04
Hessdalen Utviklingslag
Stein Lehn-Pedersen
Neufeldts gt. 14
906 13 307
Hessdalen Vel
John J. Trøen
472 19 962
72 41 61 87
Hessjøen hytteforening
Grete Brørs
995 83 181
Hessjøveien
Ole Martin Aspås
947 79 225
Holtålen Naturvern
Roald Evensen
72 41 68 37
Holtålen & omegn veteranmotorklubb
Ivar Helge Holden
Mental Helse Os - Røros - Holtålen
Torbjørn Borgos
MS Røros og omegn
Karl Ottar Tønset
Nøra Borettslag
Hanne Døhl
414 32 038
Osbrakkas venner
Stein Harry Angen
72 41 51 24
Petran museum
Jann Rønning
919 97 810
Reitanvegen
Leif Nordseth
Røros og Holtålen AOF
Aud Saur
Råd for eldre og funksjonshemmede
979 81 990
72 41 05 00
Røros og Holtålen lokallag av NFPU
Stein Vintervoll
Johan Kviknesv. 26
72 41 22 83
Røros og omegn demensforening
Målfrid Kvarteig
911 32 387
Røstflovegen
Ingebrigt Vårhus
72 41 61 56
Slaget ved Engan Skanse
Ole Gunnar Folde
72 41 61 83
977 82 361
Øyungen Hytteforening
Per Arne Holthe
904 05 212
Øyungsvegen
Knut Ole Bendos
452 44 701
Ålbygglaget i Trondheim
Willy Vårhus
415 27 834
Ålen Historielag
Knut Hage
906 44 826
Ålen pensjonistforening
Sverre Skogås
976 94 466
Barn og ungdom:
Navn
Leder
Telefonnr
Elvland barnehages
foreldreforening
Elise Engesvold
412 38 397
FAU v/Haltdalen oppvekstsenter
Lise Jacobsen
FAU v/Hov skole
Helena de Vogel
902 91 462
Haltdalen oppvekstsenters
samarbeidsutvalg
Heidi Greni
72 41 55 31
Haltdalen oppvekstsenter avd.Barnehages
foreldreforening
Liv Grete Heksem
930 22 463
Hov skoles
samarbeidsutvalg
Helena de Vogel
902 91 462
Ivrig 4 H
Elin Bollingmo
72 41 63 89
Ålen barnehages
foreldreforening
Ann Elisabeth
Hansvold
412 38 397
Dans:
Dans er gammel tradisjon i kommunen.
Navn
Leder
Telefonnr.
Fjellhurven Gammeldansfor. Brit Forodden
72 41 61 28
Haltdalen Gammeldansklubb Åge Bergan
72 41 63 19
Ålen Gammeldansklubb
Rigmor Finnland 958 64 908
Forsamlingshus:
Grende-/samfunnshusene har alltid vært sentrale samlingsplasser. Her finner du et rikt utvalg
av mindre og større hus, nye og eldre.
Forsamlingshus
Aunegrenda Grendehus
Eidet Forsamlingshus A/L
Graftås samfunnshus
Haltdalen IL Klubbhuset
Haltdalen samfunnshus
Hessdalen samfunnshus
Hessdalen sanitetsforening
Sanitetshuset
Hovet
Liaåsen Samfunnshus AL
Ålen IL Klubbhuset
Forsamlingshus i Holtålen
Leder/Kontaktperson
Morten Urdshals
Lars Ingmar Nyhus
Anne Gøril Aftret
Atle Engan
Best. av hus: Morten Hårsaker
Telefon
934 43 589
92 24 34 88
417 62 191
Tore Moen Forodden
Lillian Grønås
901 13 514
901 59 941
97 78 23 68
41 40 64 47
Olve Morken
Anni Siversvoll
Monica Stølhaug
95 06 66 77
41 56 91 32
928 55 783
Jord/skog:
Evt. feil/endringer bes meldt til [email protected]
Oversikt over ledere i organisasjoner innen jord/skog
Lag/Forening
Leder
Telefon
Benndalen Fjellsameie
Annar Dragmyrhaug
905 82 478
Brende/Gaare
driftsplanområde
Odd Lyder Heksem
74 41 64 63
Bringen Vegforening
Sverre Grønseth
72 41 68 25
Eidet bonde- og
småbrukarlag
Geir Ingebrigtsvoll
970 37 200
Gauldal statsallmenning
Ivar P. Volden
915 74 552
Graftås bonde- og
småbrukarlag
Jan Langeng
72 41 51 69
Grønset vegforening
Sverre Grønseth
72 41 68 25
Haltdalen almenningsstyre
Per Ole Evenås
72 41 64 17
Haltdalen beitelag
Sverre Grønseth
Haltdalen bondelag
Svein Snopestad
996 43854
Haltdalen bonde- og
småbrukarlag
Ole Gundersen
72 41 69 31
Haltdalen bygdekvinnelag
Astrid Kvernmo
72 41 63 52
Haltdalen Fjellstyre
John Arne Aasen
72 41 63 30
Haltdalen sau- og geitavlslag
Åge Smestu
72 41 69 18
Hersjøvegen
Annar Dragmyrhaug
905 82 478
Hesjedal almenningsstyre
Knut Ole Bendos
452 44 701
Hesjedal/Holden og søndre/nordre statsallmenning
Terje Borgos
72 41 55 77
Hessdalen bonde- og
småbrukarlag
Kjell Magnar Hegseth
72 41 61 14
Hessdalen Nordre Storviltvald
Olav Kulbotten
419 15 453
Holtålen Avløserlag
Nils Peder Ler
911 75 460
Holtålen Sikringsradio
Jon Kåre Flatberg
905 55 760
Tekn. ansvarlig Stig H. Morken
926 61 245
Holtålen skogeierlag
Kari Flatberg
924 31 856
Killingdalsvegen
John Ingvar Mosleth
Langletevegen
Arne Gildseth
72 41 68 15
Samarbeidsutvalget for
jordbruksfaglaga
Ole Gundersen
72 41 69 31
Setervegen Vårhus - Øyungen
Rolv Rekstad
917 22 832
Statskog Holtålen/Singsås
driftsplanområde
Terje Borgos
72 41 55 77
Sør-Vestsida elgvald i Ålen
John Morten Nesvold
99 31 78 76
Tverrdal/Killingdal elgvald
Magne Edvin Jensås
72 41 53 90
Villreinnemnda for
Forollhogna
Per Ousten, Dalsbygda
Vongraven og Nesvold
elgvald
John Aas
72 41 77 07
Østsida utmarkslag
leder
Per Erik Reitan
913 92 703
Østsida utmarkslag
storviltjakt
Jens M. Gjære
48 21 52 79
Østsida utmarkslag
småviltjakt
Per Inge Breen
46 41 92 45
Østsida utmarkslag
fiskeriutvalg
Elling Nyrønning
92 23 75 88
Øvre Haltdalen utmarkslag
Odd Lyder Heksem
72 41 64 63
Ålen Beitelag
Jørand Bakås Gjersvold
46 44 69 68
Ålen Bondelag
Jan Moen
72 41 61 76
Ålen Elveierlag
Geir Kirkhus
72 41 51 23
Ålen Fjellstyre
Einar Georg Skårdal
72 41 77 63
Ålen sau- og geitavlslag
Jørand Bakås Gjersvold
46 44 69 68
Åsmarka elgvald
Nils Aasen
72 41 52 34
Musikk/sang:
Musikktradisjonene i kommunen går flere hundre år tilbake i tid.
Navn
Dakota
Ea-Gjengen
Haltdalen mannskor
Haltdalen musikkorps
Polkagrisan
Visegruppa Røst
Ålen musikkorps
Ålen Pensjonistforenings sangruppe
Ålen skolekorps
Ålen spell- og danselag
Leder
Arve Hitterdal
Ola Dragmyrhaug
Terje Reppe
Rolf Evenås
Harald Fætten
Jon Peder Aspås
Marit Kristine Kirkhus
Peder Drøyvollsmo
Marita Engesvold
Bjørn Arild Gjersvold
Telefonnr.
950 21 657
958 90 180
482 42 058
976 59 774
990 27 749
938 47 516
988 66 488
416 90 804
909 77 476
976 53 069
Den kulturelle spaserstokken:
Info mangler
Frivilligsentralen:
http://holtalen.frivilligsentral.no/?pageslug=forside-8928
Hobby:
Evt. endringer bes meldt oss snarest.
Navn
Haltdalen Jeger- og Fiskeforening
Haltdalen Skytterlag
Leder
Kenneth Gundersen
Lars Axel S. Nygård
Telefonnr
975 07 454
72 41 68 32
Hessdalen Skytterlag
Holtålen hesteforening
Holtålen Husflidslag
Holtålen Snøscooterklubb
Ålen Jeger- og Fiskeforening
Organisasjonen Landsbyen
Per Olav Almås dialektord og -uttrykk
Sverre Skogås
Trude Hånes
Olaug Stenmo
Helge Aasen
Per Inge Breen
Heidi Carine Brimi
Per Olav Almås
72 41 52 73
909 81 097
908 64 807
72 41 78 48
464 19 245
932 17 739
958 44 979