Høringsbrev - NPA 2017-01 - Implementation of the

Saksbehandler:
Telefon direkte:
Vår dato:
Vår referanse:
Lissi M. D. Rasmussen
+47 98261685
31.01.2017
17/01398-4
Deres dato
Deres referanse:
Høringsbrev - NPA 2017-01 - Implementation of the CAEP/10 amendments
on climate change, emissions and noise - forslag til endring av (EF)
216/2008 (grunnforordningen) og forordning (EU) 748/2012
(sertifiseringsforskriften)
Luftfartstilsynet har nå ute på høring uttalelse fra EASA om endring av forordning (EU) nr.
748/2012 (sertifiseringsforskriften) og oppdatering av forordning (EF) 216/2008
(grunnforordningen).
Høringsnotat finnes på våre hjemmesider www.luftfartstilsynet.no Hvis noen av
høringsinstansene ønsker å få tilsendt høringsnotat per post kan det gis beskjed om dette til
Luftfartstilsynets sentralbord, telefon 75 85 50 00.
Eventuelle merknader må være Luftfartstilsynet i hende innen 1. mars 2017. Merknader bes
sendt per e-post til [email protected] eller Luftfartstilsynet, postboks 243, 8001 Bodø.
Vennligst merk eventuelle innspill med referansenummer 17/01398.
Med vennlig hilsen
Nina B. Vindvik
avdelingsdirektør
Direktoratsavdelingen
Lissi M. D. Rasmussen
juridisk seniorrådgiver teknisk
Dokumentet er elektronisk godkjent og krever derfor ikke signatur.
Luftfartstilsynet / Civil Aviation Authority
T: +47 75 58 50 00
F: +47 75 58 50 05
E: [email protected]
Postadresse:
Postboks 243
8001 BODØ
Besøksadresse:
Sjøgata 45-47
8006 BODØ
Fakturaadresse:
[email protected]
Fakturamottak DFØ
Postboks 4104
2307 HAMAR
2 av 2
Luftfartstilsynet
Vår dato
Vår referanse
27.01.2017
17/01398-4