Årsmøte - Hedalen.no

ÅRSMØTE Fredag 7 April 2017
Nordre Hedalen Forsamlingshus kl. 19.00
SAKER:








Godkjenning av innkalling og saksliste
Valg av møteleder og referent
Årsmelding 2016
Regnskap 2016
Orientering om elgjakt og driftsplan
Utleie av jakt med pris
Valg
Eventuelt
Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende
innen 26. mars 2017