Kaupunginhallitus Kj/13 30.01.2017 13 Kaupungin viranomaisten

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus
Esityslista
4/2017
1 (1)
Kj/13
30.01.2017
13
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättää, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 4 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:
kaupunginjohtaja
- johtajiston asiat
- muut asiat
Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046
anja.vallittu(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.
Postiosoite
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
[email protected]
Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginkanslia
Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783
Y-tunnus
0201256-6
Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566