Kaupunginhallitus Sj/3 30.01.2017 3 Kaupungin viranomaisten

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus
Esityslista
4/2017
1 (2)
Sj/3
30.01.2017
3
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättää, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 4 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:
eläintarhan johtokunta
kaupunginmuseon johtokunta
kaupunginorkesterin johtokunta
kulttuuri- ja kirjastolautakunta
liikuntalautakunta
nuorisolautakunta
opetuslautakunta
opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto
opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto
ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta
suomenkielisen työväenopiston johtokunta
taidemuseon johtokunta
Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta
Helsingin kaupungin työterveys -johtokunta
eläintarhan johtaja
museojohtaja
kaupunginorkesterin intendentti
ruotsinkielisen työväenopiston rehtori
suomenkielinen työväenopisto:
- rehtori
- apulaisrehtori
- osastopäällikkö (asiakaspalveluosasto)
- osastopäällikkö (hallinto-osasto)
taidemuseon johtaja
tietokeskus:
- johtaja
- tutkimuspäällikkö
- tietohuoltopäällikkö
- kehittämispäällikkö
työterveysjohtaja
Henkilöstön kehittämispalvelut
- toimitusjohtaja
Työterveys Helsinki
Postiosoite
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
[email protected]
Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginkanslia
Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783
26.1.2017
26.1.2017
26.1.2017
24.1.2017
24.1.2017
26.1.2017
24.1.2017
24.1.2017
Y-tunnus
0201256-6
Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566
Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus
Esityslista
4/2017
2 (2)
Sj/3
30.01.2017
- toimitusjohtaja
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen
Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185
hilkka.tapiolinna(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.
Postiosoite
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
[email protected]
Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginkanslia
Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783
Y-tunnus
0201256-6
Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566