Kaupunginhallitus Kj/12 30.01.2017 12 Kaupungin viranomaisten

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus
Esityslista
4/2017
1 (2)
Kj/12
30.01.2017
12
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättää, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 4 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:
Khn puheenjohtaja
jaostot
- konserni
- johtamisen
- tietotekniikka
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta
johtokunnat
- Taloushallintopalvelu
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta
apulaiskaupunginjohtajat
- rakennus- ja ympäristötointa johtava
- sivistystointa johtava
- kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava
- sosiaali- ja terveystointa johtava
kaupunginkanslia
- kansliapäällikkö
- kansliapäällikkö/U
- elinkeinojohtaja
- hallintojohtaja
- henkilöstöjohtaja
- kaupunginlakimies
- rahoitusjohtaja
- tietotekniikka- ja viestintäjohtaja
- tietotekniikkapäällikkö
- viestintäpäällikkö
Taloushallintopalvelu -liikelaitos
Postiosoite
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
[email protected]
Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginkanslia
Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783
Y-tunnus
0201256-6
Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566
Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus
Esityslista
4/2017
2 (2)
Kj/12
30.01.2017
- toimitusjohtaja
henkilöstökassatoimikunta
toimialajohtajat
- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
- kaupunkiympäristön toimiala
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
- sosiaali- ja terveystoimiala
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046
anja.vallittu(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.
Postiosoite
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
[email protected]
Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginkanslia
Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783
Y-tunnus
0201256-6
Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566