Konjunkturbarometer for detailhandel januar 2017

Konjunkturbarometer for detailhandel
januar 2017
Erhvervslivet på tværs
30. januar 2017
Nr. 31
Detailhandlens konjunkturindikator falder
Den sammensatte konjunkturindikator for detailhandlen er på nettotallet 1 i januar
2017 mod 9 i december. Således forstsætter indikatoren den faldende tendens fra
2016. Tallene er ikke sæsonkorrigerede.
Sammensat konjunkturindikator for detailhandel, ikke-sæsonkorrigeret
20
Nettotal
15
10
5
0
-5
-10
-15
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Anm.: Den sammensatte konjunkturindikator er en sammenvejning af faktisk omsætning, forventet omsætning og vurderet
lagerbeholdning. Den blå kurve viser tal fra Danmarks Statistik, mens den grå kurve viser danske tal fra EU.
Markant fald i forventet omsætning
I januar 2017 er nettotallet for den faktiske omsætning på 11, hvilket angiver, at en
overvægt på 11 pct. af virksomhederne har vurderet omsætningen som stigende
igennem de seneste tre måneder. Tilsvarende tal var 13 i december og 32 i januar
2016.
Forventet omsætning angiver forventningerne til udviklingen igennem de kommende tre måneder, januar til marts. Med nettotallet 7 er forventningerne faldet
markant siden decembermålingen, hvor tallet var 28. Det er dog ikke så langt fra
januar sidste år, hvor nettotallet var 11. En overvægt på 15 pct. af virksomhederne
vurderer, at lagerbeholdningen er for stor. Dette nettotal er omtrent uændret i forhold til december på 14 og i forhold til sidste januar på 15.
Sammensat konjunkturindikator for detailhandel og dens komponenter, ikke-sæsonkorrigeret
Omsætning,
faktisk
Lagerbeholdning1
Januar
32
15
11
9
August
September
Oktober
November
December
17
-13
-15
0
13
10
11
11
15
14
25
35
30
32
28
11
4
1
6
9
Januar
11
15
7
1
Nettotal
2016
Nyt fra Danmarks Statistik
udkommer dagligt kl. 9.00
Link til denne udgivelse:
www.dst.dk/nyt/22602
© Danmarks Statistik 2017
ISSN 1601 1015
Følg os på Twitter
2017
1
Omsætning,
Sammensat
forventet konjunkturindikator
En lagerbeholdning vurderet som for stor påvirker den sammensatte konjunkturindikator i negativ retning.
Handel med fødevarer mv. viser dæmpede positive forventninger
Den sammensatte konjunkturindikator beregnet på branchegrupper viser, at handel med fødevarer, drikke- og tobaksvarer har dæmpet deres positive forventninger betydeligt fra december til januar, fra 18 til 4. Bilhandlen har svagt negative
forventninger med nettotallet minus 3, mens bilværksteder og anden detailhandel
har neutrale forventninger med nettotallet nul.
Sammensat konjunkturindikator for branchegrupper, ikke-sæsonkorrigeret
2016
Nettotal
Detailhandel i alt
Bilhandel inkl. engros
Bilværksteder
Handel med fødevarer, drikke- og tobaksvarer
Anden detailhandel ekskl. tankstationer
2017
Jan.
Aug.
Sept.
Okt.
Nov.
Dec.
Jan.
9
11
4
1
6
9
1
0
-3
28
-5
9
6
18
5
0
-1
5
5
-4
2
4
0
0
-2
15
0
-3
0
18
5
-3
0
4
0
Anm.: Tallene er beregnet som gennemsnit af faktisk og forventet omsætning samt lagerbeholdning, der tæller negativt.
Trods fald stadig positive forventninger til omsætningen
Selv om forventningerne til omsætningen for detailhandlen er faldet i forhold til
sidste måneds måling, så er de stadig positive. Det gælder også for de fire branchegrupper under detailhandel.
Beskæftigelsesforventningerne er samlet set svagt negative. Bilhandel og handel
med fødevarer o.a. er dog positive. Forventningerne til salgspriser er negative,
mens forventningerne til ordrer afgivet hos leverandører varier med både negative
og positive værdier.
Forventninger til udviklingen de næste tre måneder, januar-marts 2017, ikke-sæsonkorrigeret
10
Nettotal
Bilhandel inkl. engros
5
Bilværksteder
0
Handel med fødevarer,
drikke- og tobaksvarer
-5
Anden detailhandel
ekskl. tankstationer
-10
Detailhandel i alt
-15
Omsætning
Beskæftigelse
Salgspriser
Ordrebeholdning
hos leverandører
Mere information: Statistikken, som er udarbejdet efter aftale med EU-Kommissionen, offentliggøres i mere
detaljeret form på www.dst.dk/stattabel/1489 i Statistikbanken. Tilsvarende europæiske data findes på DG
ECFINs database hos Directorate General for Economic and Financial Affairs (DG ECFIN). Læs mere om konjunkturindikatorer og de nyeste nøgletal på www.dst.dk/konjunkturdata.
Kilder og metoder: Metoden er beskrevet i statistikdokumentationen. Der spores ikke udpræget sæsonmønster
i data, hvorfor de ikke korrigeres herfor. Historiske danske data frem til og med april 2011 er citeret fra DG
ECFIN. Nettotal er forskellen imellem procentandelene af virksomheder, der angiver hhv. positiv og negativ
udvikling. Tallene er indsamlet i mellem den 25. i måneden før og den 23. i den aktuelle måned.
Næste offentliggørelse: Konjunkturbarometer for detailhandel februar 2017 udkommer 27. februar 2017.
Henvendelse: Erik Slentø, tlf. 39 17 30 88, [email protected]
Bo Eriksen, tlf. 39 17 35 52, [email protected]