Kallelse till årsmötet

Kallelse till årsmöte för OK Orinto
Samtliga medlemmar kallas till årsmöte i klubbstugan onsdagen den 22 februari 2017 kl. 18.15.
Mötet börjar kl 18.15 med förtärning och kl 19.00 börjar årsmötesförhandlingarna.
Välkomna!
Styrelsen
Föredragnigslista
1. Mötets öppnande.
2. Fastställande av röstlängd.
3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
6. Fastställande av föredragningslistan.
7. Föredragning av verksamhetsberättelsen.
8. Föredragning av bokslutet.
9. Revisionsberättelse och fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
10. Behandling av motioner.
11. Val av:
a) Styrelse
b) Revisorer
c) Ledamöter till kommittéer och annat
12. Medlemsavgift 2018.
13. Startavgifter 2016.
14. Budgetförslag och planer för 2016..
15. Övriga frågor.