Sammanträde med beredningen för trafikplanering den 24 januari

1 (1)
Trafiknämnden
Beredningen för trafikplanering
DAGORDNING
2017-01-19
Sammanträde med beredningen för trafikplanering den 24
januari 2017
Dag
Tisdag den 24 januari 2017
Tid
Sammanträde med start kl. 15:00
Plats
SLL, Landstingshuset, Skärgårdssalen
Gruppmöten
Från kl. 14.30
Ev. förhinder
meddelas till:
Sofia Petersson Östelius tfn: 08-686 1478, mobiltelefon: 070-786
1478 eller e-post [email protected]
Inledning
1.
Val av justerare
Beslutsärenden
2.
Trafikförvaltningens strategiska inriktning avseende kombinerade mobiltetstjänster
(SL 2016-0856)
(utsändes)
3.
Inriktningsbeslut som avser kombinationsresor med lånecykel och kollektivtrafik samt
ett eventuellt införande av ett regionalt lånecykelsystem i Stockholms län
(SL 2016-0239)
(utsändes)
Informationsärenden
4.
Övriga frågor
5.
Nästa sammanträde
Karl Henriksson
Ordförande