Sammanhållningspolitiken efter 2020

Sammanhållningspolitiken
efter 2020
•
Syfte: Att minska
regionala skillnader och
ojämlikhet mellan
människor och regioner
inom EU
•
1/3 av EU:S totala
budgetram- 351
miljarder Euro
•
Ny budgetram efter
2020 = ny förhandling
om en framtida
sammanhållningspolitik
Vad påverkar en framtida budgetram
och sammanhållningspolitik?
Vad vill SKL?
1.
Sammanhållningspolitiken bör ha en framträdande roll i den kommande
fleråriga budgetramen och politiken ska omfatta alla regioner inom EU
2.
Regionalfonden, Socialfonden samt delar av Landsbygdsprogrammet bör
slås samman till en integrerad fond, för att bättre möta komplexa
utmaningar på regional nivå
3.
En gemensam förvaltande myndighet bör inrättas för den integrerade
fonden
4.
Sammanhållningspolitiken är ett regionalt verktyg och bör främst
genomföras via regionala program
5.
En större transparens i kommande förhandlingar är önskvärd. SKL
föreslår att en eller ett par representanter utses för att företräda
den lokala och regionala nivån i förhandlingarna med EUkommissionen.
Vad gör SKL?

Dialogkonferenser med medlemmar för att samla inspel

Eget Yttrande: Synpunkter på EU:s framtida
sammanhållningspolitik

Politiska representanter från regional nivå träffar kontinuerligt
nationell nivå för dialog kring den framtida
sammanhållningspolitiken

Påverkansarbete genom vårt Brysselkontor och gemensamt med
andra förbund genom Council of European Municipalities and
Regions (CEMR)

Fördjupningsseminarier tillsammans med medlemmar och
förvaltande myndigheter kring regelförenklingar,
finansieringsinstrument och hållbar stadsutveckling