CHECKLISTA iCentrex råd och riktlinjer för störningsfri

CHECKLISTA
iCentrexrådochriktlinjerför
störningsfriföretagskommunikation
Version:R20170125
ü Nätkrav
ü Brandväggsinställningar
ü Utökadhjälp
1
iCentrexSwedenAB.Visit/Post›Rosenborgsgatan12,plan7,SE-16974SOLNA,SWEDEN
Växel›0850251400KundCenter›020202022Org.nr.›556927-5687Website›www.icentrex.se
Störningsfriföretagskommunikation
Fördeallraflestaföretagochorganisationerärkommunikationenmedomvärldenaffärskritisk.
Detärheltenkeltnödvändigtattkunderkankommafram,tillgänglighetenäroptimalochljudkvalitetenpå
samtalärsåhögsåattdialogenblirtillenpositivupplevelse.
iCentrexärenkvalitetsleverantöravföretagstelefoni.Vierbjudermarknadenshögstatillgänglighetpå
företagstelefoniochhar,somoperatör,enradolikamöjligheteratterbjudaredundans.
Vihartagitframdenna’checklista’förattgöradetenkeltfördittföretagattförberedaertnätverkochbrandvägg
förstörningsfriföretagskommunikation.TänkpåattiCentrexföretagstelefoniintekanblibättreändensvagaste
länkeniertLAN/WAN.HardittföretaginternetaccessfrånnågonannanoperatöräniCentrexkandubehöva
kontaktademdirektförattfrågaomkvalitets-,kapacitets-ochtillgänglighetsfrågor.Detsammagäller
leverantörenavdittföretagsbrandväggsomhanterarspecifikabrandväggsfrågor.Harduenhelhetslösningfrån
iCentrexärdualltidvälkommenattkontaktavårtKundCenter,telefondygnetrunt020202022.Detsamma
gälleromduvillbeställavåraprofessionellatjänsterförnätverksanalysochsystemarkitektur.
NÄTKRAV
Denförbindelsesombärkommunikationenmellandittföretagstelefoner,softphonesochdatorerskahållaen
högstabilitetochharättkapacitet.InförinkopplingenavernyakommunikationslösningfråniCentrexärdet
alltsåavgörandeattnätetuppfyllerstandardiseradekravförrealtidskommunikationöverSIP.Kontrollera
därförattertnätverk(LAN/WAN)uppfyllernedanståendeuppställdakravochriktlinjer.Användföljande
tumregelförattkalkyleraertbandbreddsbehov:
• Varjepågåendetelefonsamtalerfordrarca100Kbit/s(till/frånfasttelefonochsoftphone)
• Förvarjeanslutenfasttelefonochsoftphonesominteäraktivaisamtalerfordras1Kbit/s
Exempel:Dittföretagbehöverkunnaha25samtidigtpågåendein-ochutgåendesamtal.Kalkyleramed25x
100Kbit/s=kräverenbandbreddförtelefoniomminst2,5Mbit/s.Mobiltelefonipåverkarintedetegna
nätverket.
Inteendastbandbreddutanävenförbindelsenskvalitetmåstesäkerställas.Virekommenderarattdittföretag
använderensymmetriskinternetaccessdärföljandekvalitetskravuppfylls:
• Paketförlusten(”packetloss”)motiCentrexmätsiprocentochskallvara0ellersånäranollsom
absolutärmöjligt
• Fördröjningen(”delay”)motiCentrexmätsimillisekunderochskallvaramindreän50msräknatpå
’round-triptime’.
Omduvetmeddigattertnätverktidvisnyttjasfulltutbördubeställaytterligarekapacitethosbandbreddsleverantören.Vårrekommendationärsamtidigtattmanibrandväggenprioriterartaltrafiken.Dettagörsmot
deibrandväggsinställningarnaspånästasidanämndaIP-adressereftersomtelefontrafikärenrealtidsapplikationsombörprioriterasföreannandatatrafik.
2
iCentrexSwedenAB.Visit/Post›Rosenborgsgatan12,plan7,SE-16974SOLNA,SWEDEN
Växel›0850251400KundCenter›020202022Org.nr.›556927-5687Website›www.icentrex.se
Deflestaföretagväljereninternetaccessmedfiberanslutningeftersomdennagerhögstkvalitetochbäst
tillgänglighet.Fiberanslutningäravsevärtmindreutsattförstörningaränkopparledningochärden
anslutningsformiCentrexrekommenderar.
Mobilabredbandkanocksåanvändassombärareavtjänsten,mentänkpåattdessariskerarhållaenlägre
kvalitetänfiberanslutningochdärförendastböranvändasiundantagsfallochundermycketgodaradio-och
signalförhållanden.
BRANDVÄGGSINSTÄLLNINGAR
ItabellenvisarvidentrafiksomgårmellandittföretagsnätochiCentrex.
Eftersomtrafikenalltidärklientinitieradfinnsingetbehovavspecifikareglerförinkommandetrafiki
brandväggen.Inkommandemediaström(röstsamtal)återanvänderdenUDP-anslutningsomkliententidigare
initierade.DettakräverattbrandväggenpåettkorrektsättskakunnahanteraUDP-anslutningar.
OmföretagetsbrandvägginspekterarellermanipulerarSIP-paketgenomenApplicationLayerGateway(ALG)
såskalldennabrandväggsfunktiondeaktiveras.
Kommunikationochbrandväggsinställningar
Till IP-nätverk
Destinations
-portar
Protokoll
Transport
Regel
Kommentar
31.15.39.208/28
88.131.222.128/27
80
HTTP
TCP
Tillåt
31.15.39.208/28
88.131.222.128/27
443
HTTPS
TCP
Tillåt
31.15.39.208/28
88.131.222.128/27
5061
SIPS
TCP
Tillåt
31.15.39.208/28
88.131.222.128/27
5060
SIP
TCP/UDP
Tillåt
31.15.39.208/28
88.131.222.128/27
>=1024
RTP
UDP
Tillåt
31.15.39.200/29
3478
STUN
UDP
Tillåt
Tredjepartstelefoner
31.15.39.200/29
10062
WSS
TCP
Tillåt
iCentrexCallCenter
Wallboard(wss.icentrex.se)
212.112.191.74
9710
-
TCP
Tillåt
iCentrexMMCCWindows
klient
3
iCentrexSwedenAB.Visit/Post›Rosenborgsgatan12,plan7,SE-16974SOLNA,SWEDEN
Växel›0850251400KundCenter›020202022Org.nr.›556927-5687Website›www.icentrex.se
DHCPSERVER
TaborteventuellatidigareDHCP-OptionsförIPtelefonerierDHCPServer.
DHCP-Option66(TFTPServerName)måstetasbortförattiCentrexIPtelefonerskallfungera.
UTÖKADHJÄLP
VänddigtilliCentrexKundCenteromdubehöverhjälpmedexempelvis:
• Beställningavnyinternetaccessmedgaranteradkvalitet,kapacitetochtillgänglighet
• Beställningavväxeltjänsterochabonnemangförfastochmobiltelefoni
• VilldiskuterafördittföretagoptimalkonfigurationavernyatelefonilösningfråniCentrex
• Beställautökadsupporttid,jour-ochberedskapstjänster
• Anlitaprojektledning,nätarkitektochbeställasystemadministratörs-ochanvändarutbildning
Telefon020202022
[email protected]
VälkommensomkundhosiCentrex–utseddtillSverigesBästaTelefonilösningförföretag
enligtbranschtidskriftenTelekomIdag.
4
iCentrexSwedenAB.Visit/Post›Rosenborgsgatan12,plan7,SE-16974SOLNA,SWEDEN
Växel›0850251400KundCenter›020202022Org.nr.›556927-5687Website›www.icentrex.se