Förslag till agenda för årsmötet 2017

Årsmötetsprogram Stockholmsdistriktets årsmöte 2017
Tid: kl. 18.30 - 21.30
Formalia
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesfunktionärer
- Mötesordförande
- Mötessekreterare
- Justerare
- Rösträknare
3. Fastställande av dagordning
4. Upprättande av röstlängd
5. Fråga om årsmötet har utlysts stadgeenligt
6. Presentation av deltagarna (beroende på hur många som är på plats)
Verksamhetsåret 2016
7. Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport
8. Revisionsberättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Kommande verksamhetsår 2017
11. Diskussion kring Verksamhetsplan 2017 och beslut
12. Motioner och styrelsens förslag
13. Förslag till budget 2017, förslag till gruppavgift 2017
Paus
Paus med fika och framförande av Amnestykören
Val
14. Val av styrelsens
- ordförande
- kassör
- ledamöter
- suppleanter
- distriktsombud
15. Val av revisorer
- två ordinarie
- två suppleanter
16. Val av valberedning
Avslutning
17. Information om aktiviteter och verksamhet för 2017
18. Utdelning av priser: mest insamlade medel och årets aktivitet, hederspris för långvarigt
engagemang
19. Övriga frågor
20. Mötets avslutande
Brainstorming kring distriktets ekonomi
Brainstorming kring distriktets ekonomi och ökade möjligheter till insamling.