ÄNGELHOLMS SIMSÄLLSKAP

Ä
N
G
E
L
H
O
L
M
S
S
I
M
S
Ä
L
L
S
K
A
P
S
T
I
F
T
A
T
D
E
N
2
8
A
U
G
.
1
9
1
6
Dagordning
Årsmöte i Ängelholms Simsällskap
Tisdagen den 21 mars 2017 kl. 19.00 i Swedbanks lokaler (ingång från Lärkgatan)
§1
Styrelsens ordförande öppnar mötet.
§2
Fastställande av röstlängd för mötet.
§3
Val av ordförande för mötet.
§4
Val av sekreterare för mötet.
§5
Val av två justeringsmän och rösträknare.
§6
Mötets behöriga utlysande.
§7
Fastställande av dagordning.
§8
Föredragning av Verksamhetsberättelsen.
§9
Föredragning av Resultat- och Balansräkning.
§ 10
Föredragning av Revisionsberättelsen.
§ 11
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året.
§ 12
Styrelsearvode.
§ 13
Redovisning av budgetförslag för år 2017.
§ 14
Fastställande av medlemsavgifterna.
§ 15
Val av ordförande för år 2017.
§ 16
Val av ledamöter i styrelsen för 2 år.
§ 17
Val av ledamöter i styrelsen för 1 år.
§ 18
Val av suppleanter för 1 år.
§ 19
Val av två ordinarie revisorer för 1 år och av suppleant för 1 år.
§ 20
Val av valberedning.
§ 21
Utmärkelser.
§ 22
Avgående styrelsemedlemmar avtackas.
§ 23
Inkomna motioner/förslag från styrelsen.
§ 24
Ordföranden avslutar mötet.
Postadress
Box 1130
262 22 Ängelholm
Gatuadress
Skolgatan 9
262 31 Ängelholm
Bankgiro
501-8965
Org. Nr
839400-1914
www.simess.kanslietonline.se
Telefon
0431-101 39
Hemsida
E-post
Bokning
[email protected]
http://www.simess.com/