5474/17 COR 1 np 1 DGG3A Detta corrigendum gäller inte den

Europeiska
unionens råd
Bryssel den 23 januari 2017
(OR. en)
5474/17
COR 1
ENT 19
MI 57
ENV 39
DELACT 14
I/A-PUNKTSNOT
från:
till:
Rådets generalsekretariat
Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet
Komm. dok. nr:
15756/16 ENT 239 MI 810 ENV 822 DELACT 260 + ADD1
Ärende:
Kommissionens delegerade förordning (EU) .../... om komplettering av
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1628 vad gäller
övervakning av utsläpp av gasformiga föroreningar från
förbränningsmotorer i drift monterade i mobila maskiner som inte är
avsedda att användas för transporter på väg
– Avsikt att inte göra några invändningar mot en delegerad akt
Detta corrigendum gäller inte den svenska versionen.
5474/17 COR 1
np
DGG3A
1
SV