Inbjudan - Skolhandledarföreningen

www.skolhandledarforeningen.se
Skolhandledarföreningensmedlemmarsamtrektorer,förskolechefer,utvecklingsstrateger,
olikahandledareiskola/förskolasamtpersonalmedintresseförhandledningochkollegialt
lärande
hälsasvälkomnatillSkolhandledarföreningensöppnaföreläsning
fredagenden21april2017
om
Pedagogiskrelationskompetens:
Vadärdet?Vadbetyderdenföreleverna?och
Hurkandenutvecklas?
JonasAspelin
JonasAspelin,professoripedagogikvidHögskolanKristianstad(HKR).Jonasärförfattare
tillböckersom:Ingaprestationerutanrelationer(2015),Omrelationellpedagogik(2011).
Socialarelationerochpedagogisktansvar(2010)ochKlassrummetsmikrovärld(1999).
Hanlederforskningsgruppen”Forskningrelationellpedagogik”,(ForRP),vidHKRoch
arbetarförnärvarandemedettforskningsprojektomlärarstudentersrelationskompetens
(LÄRK-projektet)samtettomläraresrelationskompetens.
Sevidare:http://www.relationellpedagogik.se
Plats
Kulturfyren,Skeppsholmen,Slupskjulsvägen26A,Stockholm
Tid
Kostnad
13.00–16.00
Anmälan
viaanmälningslänkpåföreningenshemsida,
www.skolhandledarforeningen.se
Frågor
Skolhandledarföreningensmedlemmar:50kr(förförtäring)
Övrigadeltagare350kr,inklusiveförtäring,(faktureras)
[email protected]
Välkomna!
Skolhandledarföreningen
www.skolhandledarforeningen.seisamarbetemed www.vikariepoolen.se