SV SV FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Europaparlamentet
2014-2019
Utskottet för utrikesfrågor
Utskottet för konstitutionella frågor
CJ20(2017)0125_1
FÖRSLAG TILL
FÖREDRAGNINGSLISTA
Gemensamt utskottssammanträde (art. 55)
Onsdagen den 25 januari 2017 kl. 15.00–16.00
Bryssel
Lokal: Paul-Henri Spaak (4B001)
1.
Godkännande av föredragningslistan
2.
Meddelanden från ordföranden
3.
Konstitutionella, rättsliga och institutionella följder av en gemensam säkerhetsoch försvarspolitik: de möjligheter som Lissabonfördraget erbjuder
CJ20/8/05363
2015/2343(INI)
Föredragande: Esteban González Pons (PPE)
Michael Gahler (PPE)
Ansv. utsk.:
Rådg. utsk.:


4.
AFET, AFCO
BUDG –
Jean Arthuis (ALDE)
PA – PE594.135v01-00
AM – PE595.666v01-00
Behandling av ändringsförslag
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 12 januari 2017 kl. 12.00
Övriga frågor
OJ\1114788SV.rtf
SV
PR – PE594.055v01-00
AM – PE597.476v01-00
AM – PE597.424v01-00
PE597.543v01-00
Förenade i mångfalden
SV
5.
Kommande sammanträde(n)
 9 februari 2017 kl. 9.00–10.00 (Bryssel)
PE597.543v01-00
SV
2/2
OJ\1114788SV.rtf