Dagordning - Göteborgs Schackveteraner

Kallelse till
Göteborgs Schackveteraners årsmöte
tisdagen den 7 februari 2017 kl. 10.30
Dagordning (enligt stadgarna)
§1
§2
§3
Mötets öppnande
Årsmötets behöriga utlysande
Godkännande av dagordning
§4
Val av ordförande för årsmötet
§5
Val av sekreterare för årsmötet
§6
Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
§7
Parentation över sedan förra årsmötet bortgångna medlemmar:
Sven Amundsson, Ingvald Börjesson och Thomas Pedersen.
§8
Föregående årsmötesprotokoll
§9
Styrelsens verksamhetsberättelse
§ 10
Ekonomisk berättelse
§ 11
Revisorernas berättelse
§ 12
Ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2016
§ 13
Fastställande av medlemsavgift (f.n. 100 kr per år till GSV samt 200 kr per år
direkt till Allégårdens Pensionärsförening efter faktura).
§ 14
Motioner och propositioner
§ 15
Val av styrelse och suppleanter
15.1
Ordförande
15.2
Kassör
15.3
Tre ledamöter (vice ordförande, sekreterare, ledamot)
15.4
Två suppleanter
§ 16
Val av två revisorer och revisorssuppleant
§ 17
Val av valberedning
§ 18
Firmatecknare
§ 19
Övriga frågor
19.1
Information om vårprogrammet
19.2
Information om Plusgirot
19.3
Frågor från medlemmarna
§ 20
Avslutning
Direkt efter årsmötet spelas rond 4 i Veteran-DM