Telefonplan Property Pressrelease 2017-01-24 Svenska

PRESSMEDDELANDE 2017-01-24
Information avseende detaljplaner för Timotejen 19 och 28
Den 12 december 2016 antog Stockholm stads fullmäktige detaljplanen för fastigheterna
Timotejen 19 och 28, helt i linje med det som beskrevs i Telefonplans delårsrapport från
tredje kvartalet 2016.
Den 12 januari 2017 vann samma detaljplan laga kraft.
Telefonplan Stockholm Property AB (publ) äger de två fastigheterna Timotejen 19 och
Timotejen 28 vid Telefonplan i Stockholm. Telefonplan Stockholm Property AB (publ) har
inlett en process för att ändra byggnadsplanen för de två fastigheterna, med målet att ändra
klassificeringen från kommersiella fastigheter till bostadshus. Telefonplan Stockholm
Property AB (publ) är helägt av Telefonplan Stockholm AB, som i sin tur ägs i sin helhet av
Scanprop KB.
Bolagets obligation är noterade på NASDAQ First North, Stockholm. Bolagets certifierade
rådgivare på First North är Wildeco Ekonomisk Information AB.
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Telefonplan Stockholm Property AB
(publ) ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/eller lagen
(1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 24 januari 2017 klockan 08:30.
För mer information, kontakta
Curt Ahnström, VD
Telefon: +46 (0)708 186 770
E-post: [email protected]