Båtplatsavtal 1.0 - Stallmästaregårdens Båtsällskap

STALLMÄSTAREGÅRDENSBÅTSÄLLSKAP
STOCKHOLM
AVTALOMBÅTPLATS
StallmästaregårdensBåtsällskapupplåterhamn-och/elleruppläggningsplatstillmedlempånedanstående
villkor.
MEDLEMSUPPGIFTER:
Medlemsnr:……………….
Namn:……………………………………………………………………
Ev.c/o:…………………………………………………………………..
Adress:…………………………………………………………………..
Postnrochort:………………………………………………………..
Tel:……………………………………………
E-post:…………………………………………….
Nautiskkompetens:……………………………………………………………
Ärdubereddattlåtabåtklubbenhyrautdinbryggplatsunderperioderdåduinteanvänderden?(Ej
bindande.)
Ja☐Nej☐Vetej☐
BÅTUPPGIFTER:
Namn:……………………………………………………………….
Fabrikatochmodellalt.typavbåt:……………………………………………………………………………
Material:
Löa:…………….Bredd:…………….Djup:…………….Vikt:…………….
Hamnplats:Ja☐Nej☐
Uppläggningsplats:Ja☐Nej☐
ALLMÄNNAVILLKOR:
Avgifterförhamn-ochuppläggningsplatsbestämsavstyrelsen.
Båtklubbensstadgarochordningsreglergäller.
Dettaavtalharupprättatsitvålikalydandeexemplarvaravparternatagitvarsitt.
Datum:………………………………………………….. Datum:……………………………………………………....
Upplåtare:…………………………………………….. Medlem:……………………………………………...……..
……………………………………………………………..