innovasjon og teknologi

INNOVASJON OG TEKNOLOGI
Anette Aanesland, Dir. Teknologi og utbyggingsstrategi
Agenda
1.
Innovasjon
2.
Samarbeid med Akademia og bransjen
3.
Digitalisering
Innovasjon handler om gjennomføringsmodell og designvalg
Innovasjon i gjennomføringsmodellen
Tidlig involvering krever:
•
Kommunikasjons- og prosesskompetanse
•
Egnet samhandlingsarena
•
Utnytte teknologien
•
Optimalisering av effektive og gode innovative løsninger
Norge
Andre land
Andre bransjer – f.eks fra olje- og gassindustrien?
•
Digitalisering
•
Erfaringsoverføring
Designvalg & Vegnormaler
Hjemlet i forskrift til veglovens §13:
Håndbok N100 Veg-og gateutforming
Håndbok N101 Rekkverk og vegens sideområder
Håndbok N200 Vegbygging
Håndbok N400 Bruprosjektering
Håndbok N500 Vegtunneler
N100 Veg- og gateutforming
N101 Rekkverk og vegens sideområder
N200 Vegbygging
N300 Trafikkskilt, del 1
N300 Trafikkskilt, del 2
N300 Trafikkskilt, del 3
N300 Trafikkskilt, del 4
N300 Trafikkskilt, del 5
N300 Trafikkskilt, del 6
N301 Arbeid på og ved veg
N302 Vegoppmerking
N400 Bruprosjektering
N500 Vegtunneler
Sum på nesten alle vegnormaler
Kilde: Søk i Statens vegvesens Normaler
328
300
2012
214
311
633
458
470
149
679
293
1537
575
skal krav,
skal krav,
skal krav,
skal krav,
skal krav,
skal krav,
skal krav,
skal krav,
skal krav,
skal krav,
skal krav,
skal krav,
skal krav,
441
75
841
38
90
68
155
17
48
162
35
29
120
Hjemlet i forskrift til vegtrafikklovens §5:
Håndbok N300 Trafikkskilt [Del 1-5]
Håndbok N301 Arbeid på og ved veg
Håndbok N302 Vegoppmerking
Håndbok N303 Trafikksignalanlegg
bør krav,
bør krav,
bør krav,
bør krav,
bør krav,
bør krav,
bør krav,
bør krav,
bør krav,
bør krav,
bør krav,
bør krav,
bør krav,
7956 skal krav 2119
379
357
1500
262
353
576
455
191
206
575
311
472
314
bør krav
kan krav
kan krav
kan krav
kan krav
kan krav
kan krav
kan krav
kan krav
kan krav
kan krav
kan krav
kan krav
kan krav
Agenda
1.
Innovasjon
2.
Samarbeid med Akademia og bransjen
3.
Digitalisering
Samarbeid med Akademia og bransjen
• Samarbeid med bransjen:
Byggherrer, entreprenører,
leverandører, konsulenter,
programutviklere og utdanningsmiljøer
• Involvere Akademia
• Vi vil lytte til disse miljøene
Beste praksis
Samarbeid med
Akademia og
bransjen
Gjennomførte workshops:
Tema
Deltakere
Workshop
Hvordan bygge fremtidens veg?
50 deltakere
Juni 2016
205 deltakere
Nov. 2016
59 deltakere
Des. 2016
1. Digitalisering
2. Standardisering &
prefabrikasjon
3. CO2 fotavtrykk
4. Virkningen av ulike
gjennomføringsmodeller
Mars 2017
Treårig
forskningsarbeid
Som del av
forskningsarbeidet
Standardisering & prefabrikasjon
Industrialisert gjennomføring gir gevinst mht
•
•
•
•
HMS
Trafikksikkerhet
Tilgjengelighet for trafikantene
Miljø
•
•
•
•
Gjenbruk av løsninger
Kvalitet
Digitalisering
Kostnad
•
•
•
Effektivitet
Tid
Konfliktnivå
Agenda
1.
Innovasjon
2.
Samarbeid med Akademia og bransjen
3.
Digitalisering
Digitalisering
Ønsket bruk av BIM modeller innen samferdsel
•
Modellbasert planlegging, utnytt I’en
«Ingen» tegninger
•
Maskinstyring i produksjon
•
•
•
•
•
•
Kontroll av geometri og funksjon
CO2 regnskap
Kvalitetskontroll
Godkjenning
Mnd-rapportering
Fremdriftstrapportering
•
•
FDV-dokumentasjon fra modellen
Oppdatering i driftsfasen
•
•
All dokumentasjon ett sted
Erfaringsoverføring til plan
Digitalisering
Åpenbare gevinster
•
•
Øker sikkerheten
Mindre avhengige av den menneskelige faktor
•
•
•
•
Unngår kostbare feil – gjelder alle faser.
Smart gjenbruk av effektive løsninger
Standardisering og prefabrikkering
Kostnadseffektivt
•
•
•
•
Tidseffektivt
Enklere rapportering
Tilgjengelig dokumentasjon ett sted
Forbedring gjennom erfaringsoverføring
FDVU (Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling)
Over 200 deltakere samlet i Hamarhallen
Digitalisering
Refleksjoner og innspill gjennom dagen – et lite utvalg
•
•
•
•
•
•
•
•
Enighet om åpne standarder
Felles målsetting om ingen tegninger
Håndbok V770 er et godt verktøy
Enormt ressurspotensial ifm
dokumentasjon
Tilstreb en klar BIM strategi i
kontraktene – Bruk I’en
Statistikker i driftsfase
Erfaringsoverføring tilbake til plan
Byggbare modeller fra starten av
•
•
•
•
•
•
Autonome anleggsmaskiner - øker
sikkerheten
Sensorer i maskinene – kvalitetskontroll
Kompetanse er viktig – resultater skal
tolkes
Få dataene fra modellene «inn i bilene»
Kompetansen samles
HMS – anlegget blir et bedre sted å være
Digitalisering
Refleksjoner og innspill gjennom dagen – et lite utvalg
•
•
•
•
•
•
•
•
Enighet om åpne standarder
• Autonome anleggsmaskiner - øker
sikkerheten
Felles målsetting om ingen tegninger
• Sensorer i maskinene – kvalitetskontroll
Håndbok V770 er et godt verktøy
Nye Veiers forventinger
• Kompetanse er viktig – resultater skal
Enormt ressurspotensial
ifm
til fremtidens
digitale
muligheter,
tolkes
dokumentasjon
synes å være• oppnåelige
Få dataene fra modellene «inn i bilene»
Tilstreb en klar BIM strategi i
kontraktene – Bruk I’en
• Kompetansen samles
Statistikker i driftsfase
HMSi –gang!
anlegget blir et bedre sted å være
Det er bare å •sette
Erfaringsoverføring tilbake til plan
Byggbare modeller fra starten av
Fremtiden er ikke langt unna…….
Kunden – trafikantene i fokus
Tryggere samferdsel ved samkjøring av
• Intelligente informasjonssystemer i vei
• Interaktive systemer i kjøretøy
Illustrasjon: ITS Norway