presentasjonen - Aktiv i Grorud

Velkommen
til
klassedebatt!
UngMed varer fra januar til april
Klassedebatter
Skolekonferanser
Grorud ungdomskonferanse
Elevrådskurs
Fritidskonferansen
Eksempel på saker
Mangfold: Kulturdag/uke
Nærmiljø: Bedre utebelysning
Levekår: Bedre tiltak for å få
ungdom ut i arbeid
Utdanning: Bedre lærere
Fritid: Treningssenter for ungdom
under 16 år
Miljø: Billigere kollektivtransport
Forslag vi ikke kan gjøre noe med:
-Flere butikker på kjøpesenteret
-At kiosken skal ha lenger åpningstid
-At TV3 skal ha flere program om skating
Forslag vi kan gjøre noe med:
-Utdanning: Saker som har med skolehverdagen vår å gjøre. Både
vår skole her, og utdanning generelt.
-Fritid: Saker som har med fritidsaktiviteter, enten noe du føler mangler eller noe som allerede eksisterer som du skulle ønske var annerledes. Dette kan være idrettstilbud, kulturtilbud, klubbene eller
lignende.
-Levekår: Dette handler om å ha det man trenger for å ha et godt liv
uansett hvilken bakgrunn man har.
-Nærmiljø: Er det noe du savner i nærområdet vårt her i Bydel
Grorud? Føler du deg trygg? Kunne du tenkt deg å la barna dine vokse opp her? Hva skulle du ønske var annerledes?
Forslag vi kan gjøre noe med:
-Miljø: Dette handler om forurensing, søppel og gode tiltak for å ta
vare på miljøet.
-Mangfold: Vi har en bydel med mange mennesker fra ulike land.
Hvordan kan vi få et enda bedre samhold på tvers av kulturer i bydelen vår?
Generelt:
- Hvis du tenker på din egen fremtid, blir du godt forberedt til å skape
den fremtiden du ønsker deg? Får du den støtten og hjelpen du
trenger?
Engasjert?
Bli med og jobb med sakene
videre!
Følg oss på Facebook og bli
oppdatert!
facebook.com/aktivigrorud
Dagen i dag Klassedebatt!
DETTE SKJER I DAG
Del 1
1: Alle i klassen skriver ned
sine ideer på forslagslappene
(15 min).
2: Gruppearbeid. Diskuter forslagene på gruppa og bli enig
om de 3 beste (20 min)
3: Skriv de 3 valgte forslagene
fra hver gruppe på stemmearkene.
Del 2
1: Gå gjennom alle forslagene
på stemmearkene.
2: Diskuter i klassen. Noen
som vil prøve å overbevise de
andre om å stemme på sitt
forslag?
3: Stem videre en sak fra
hvert tema.
FORSLAGSKJEMA
STEMMEARK
Skriv navn på klasse og skole her
UTDANNING
FRITID
SKOLEHVERDAG OG SKOLEMILJØ:
KULTUR, FRITIDSAKTIVITETER, MUSIKK, IDRETT:
Er det noe som ville gjort skolehverdagen bedre? Er
det noe dere burde lære mer om? Er det noen tilbud
du synes mangler på skolen?
Er du fornøyd med bydelens kulturtilbud? Holder du
på med fritidsaktiviteter som fritidsklubb, musikk,
idrett eller er det andre ting du liker å gjøre når du har
fri?
Utdanning handler også om å få opplæring og
rådgivning til å kunne velge hva du vil gjøre videre i
livet.
Her kan du skrive forslag til hva som vil gjøre skolen
bedre, både i friminutt og skoletimer.
LEVEKÅR
Her kan du komme med forslag for å gjøre disse
tilbudene enda bedre. Er det noe du kunne ønske å
gjøre på fritiden som ikke finnes idag?
Bli enige i gruppa, og skriv ned de tre sakene dere mener er viktigst på dette
arket.
NÆRMILJØ
JOBB, BOLIG, HELSE, FATTIGDOM:
UTEMILJØ, TRYGGHET, KRIMINALITET:
Gode levekår vil si at alle har det de trenger, uansett
hva slags bakgrunn eller familie man kommer fra, eller
hvor mye penger man har.
Føler du deg trygg i ditt nærmiljø, for eksempel når du
går ute om kvelden?
Har du forslag som kan hjelpe folk å skaffe jobb,
leilighet, eller gi et bedre helsetilbud hører dette
hjemme her. Har du andre forslag som kan bekjempe
fattigdom og sosiale problemer som rus og vold i
hjemmet kan du skrive dem her. Dette er også viktig
for å bedre levekårene.
FRITID
For elevrådet, dag to: antall stemmer
Er det noe som kan gjøres for å forebygge kriminalitet
og hærverk i nærområdet?
Her kan du skrive forslag for å få et tryggere og bedre
utemiljø, både på dagtid og om natta.
For elevrådet, dag to: antall stemmer
MILJØ
MANGFOLD
FORURENSING, MILJØTILTAK, BUSS OG BANE:
INTEGRERING, DISKRIMINERING, KULTUR:
Hvordan kan vi ta vare på miljøet vårt? Er det noe
vi kan gjøre for å få mindre forurensing og søppel i
nærområdet? Er det noe vi kan gjøre for å få bedre
luft? Buss, tog og t-bane er også bra for miljøet.
Å ha en bydel med mange mennesker fra ulike land,
religioner og bakgrunner kan være positivt, men byr
kanskje også på noen utfordringer. Hvordan kan vi få
bedre samhold på tvers av kulturer i bydelen vår?
Har du forslag til endringer som gjør det lettere å
bruke bussen, eller gjør t-banen enda bedre?
Hvordan kan vi få slutt på diskriminering og rasisme?
For elevrådet, dag to: antall stemmer
Her kan du skrive forslag som handler om for
eksempel integrering, kulturforskjeller og språk.
Valgkort.indd 1
03/01/17 15:00
TEMA FOR FORSLAG
FRITID
JOBB, BOLIG, HELSE, FATTIGDOM:
Er det noe som ville gjort skolehverdagen bedre? Er
det noe dere burde lære mer om? Er det noen tilbud
du synes mangler på skolen?
Er du fornøyd med bydelens kulturtilbud? Holder du
på med fritidsaktiviteter som fritidsklubb, musikk,
idrett eller er det andre ting du liker å gjøre når du har
fri?
Gode levekår vil si at alle har det de trenger, uansett
hva slags bakgrunn eller familie man kommer fra, eller
hvor mye penger man har.
Her kan du komme med forslag for å gjøre disse
tilbudene enda bedre. Er det noe du kunne ønske å
gjøre på fritiden som ikke finnes idag?
MILJØ
NÆRMILJØ
FORURENSING, MILJØTILTAK, BUSS OG BANE:
Føler du deg trygg i ditt nærmiljø, for eksempel når du
går ute om kvelden?
Er det noe som kan gjøres for å forebygge kriminalitet
og hærverk i nærområdet?
Her kan du skrive forslag for å få et tryggere og bedre
utemiljø, både på dagtid og om natta.
GRUPPE 5
UTEMILJØ, TRYGGHET, KRIMINALITET:
Hvordan kan vi ta vare på miljøet vårt? Er det noe
vi kan gjøre for å få mindre forurensing og søppel i
nærområdet? Er det noe vi kan gjøre for å få bedre
luft? Buss, tog og t-bane er også bra for miljøet.
Har du forslag til endringer som gjør det lettere å
bruke bussen, eller gjør t-banen enda bedre?
Har du forslag som kan hjelpe folk å skaffe jobb,
leilighet, eller gi et bedre helsetilbud hører dette
hjemme her. Har du andre forslag som kan bekjempe
fattigdom og sosiale problemer som rus og vold i
hjemmet kan du skrive dem her. Dette er også viktig
for å bedre levekårene.
MANGFOLD
INTEGRERING, DISKRIMINERING, KULTUR:
GRUPPE 6
Utdanning handler også om å få opplæring og
rådgivning til å kunne velge hva du vil gjøre videre i
livet.
GRUPPE 3
KULTUR, FRITIDSAKTIVITETER, MUSIKK, IDRETT:
Her kan du skrive forslag til hva som vil gjøre skolen
bedre, både i friminutt og skoletimer.
GRUPPE 4
LEVEKÅR
SKOLEHVERDAG OG SKOLEMILJØ:
GRUPPE 2
GRUPPE 1
UTDANNING
Å ha en bydel med mange mennesker fra ulike land,
religioner og bakgrunner kan være positivt, men byr
kanskje også på noen utfordringer. Hvordan kan vi få
bedre samhold på tvers av kulturer i bydelen vår?
Hvordan kan vi få slutt på diskriminering og rasisme?
Her kan du skrive forslag som handler om for
eksempel integrering, kulturforskjeller og språk.