Ingrid Dahl Hovland, Administrerende direktør

Nye Veier AS
Ingrid Dahl Hovland,
Administrerende direktør
Leverandørdagen
Oslo, 25.01.2017
Et tydelig oppdrag
Helhetlig og kostnadseffektiv utbygging
og drift av trafikksikre hovedveier
Status etter ett års drift
•
•
•
•
•
•
•
Høyt tempo!
Kontrakt Tvedestrand – Arendal på 3,076
mrd. kr tildelt AF Gruppen.
I gang med å planlegge alle prosjekter – vi
er klare til å bygge så fort finansieringen
er på plass.
Vårt mandat er å tenke annerledes – det
utløser debatter om hva som er ”godt
nok”.
Vårt oppdrag er å få mer trafikksikker vei
ut av hver krone.
Vi kompromisser aldri på sikkerhet.
Benytter fakta/forskning til å vurdere hva
som reelt øker trafikksikkerheten.
Veiprosjektene vil gi økt produktivitet og
verdiskaping iflg. ny rapport fra Menon.
Nye Veiers gjennomføringsmodell
Nye Veier er byggherre
Tidlig involvering av
entreprenører og rådgivere
gir mer innovasjon og
smartere løsninger.
Bransjen får utnyttet sin
kompetanse, ny teknologi
og industrialiserte løsninger
til et løft for bransjen
(produktivitetsutvikling)
Kontrakt (totalentreprise)
inngås med en entreprenør
som skal prosjektere, bygge,
drifte og vedlikeholde veien
Drift og vedlikehold utføres
av entreprenøren og gir
denne et helhetlig
driftsansvar i 20 år
Denne prosessen gir
billigere og mer effektiv
veibygging sammenlignet
med andre måter å bygge
vei på
As part of an ongoing preparation of the
market and as an assessment of our execution
model, we are conducting a survey among all
participants at this Supplier Conference.
This survey, you will receive by mail tomorrow.
Please participate, and help us adjust and
improve our execution model.
Et løft for vegbygging og bransjen
 Teknologi og innovasjon inn i
prosjektene gir en mer
konkurransedyktig bransje.
 Krav om 50 prosent faglærte
for innovasjon og å bruke
teknologien i maskinparken.
 Digitalisering gjennom hele
prosessen gir teknologi et
fortrinn.
 Mer standardiserte løsninger –
prefabrikasjon av f.eks. broer
fører til industrialisering produsere flere av løsningene
selv (lokalt).
Strenge krav i anbudsprosessen
Gjennom kvalifikasjonen skal Nye
Veier velge seriøse og solide
samarbeidspartnere som vi kan
være sikre på vil løse oppdraget
innenfor de kravene vi stiller til
samfunnsansvar og etikk
Tydelige krav til seriøsitet









Rapporteringsplikt til sentralskattekontor
for utenlandssaker
Krav til lønns- og arbeidsvilkår
Bruk av underleverandører, herunder
innleid arbeidskraft
Krav om betaling til bank
Revisjon underveis
ISO 26000 eller tilsvarende for
samfunnsansvar (CSR)
Krav om politiattest for tilbydere
Språkkrav
Krav til at totalentreprenør skal sikre at
alle arbeidstakere har fått opplæring i
samfunnsansvar, HMS og risikoforståelse
Bekjempe useriøse aktører
 Tett samarbeid med A-krim i
regionene (Økokrim,
Skattemyndigheter,
Arbeidstilsynet m.fl.).
 Tar initiativ sammen med andre
statlige byggherrer til et felles løft
for seriøsitet i bygge- og
anleggsbransjen.
 Ber myndighetene om å opprette
et tilsyn for offentlige
anskaffelser og at regelverket
gjøres tydeligere.
 Tett oppfølging – utøve
konsekvens.
Bidrag til mindre CO2-utslipp og nå 2030 målene
Nye Veier er proaktive for å nå
utslippsmålene i NTP:
 bidra med 0-utslipps teknologi
 stimulere til bruk av alternative
drivstoff
 gjøre bevisste valg av materialer
i våre veiprosjekter