Erityispedagogiikka, KM

Erityispedagogiikka, kasvatustieteen maisteri (2v)
Lukuvuosi 2017-2018
masterin tutkinto, 120 op, 2 vuotta
Koodi
A255104
402140S
402143S
402142S
402141S
402146S
402147S
402148S
408043S
408044S
408045S
Opintojakson nimi ja suositeltu suoritusajankohta
Op
Erityispedagogiikan syventävät opinnot
Kognitiivinen suoriutuminen ja arviointi
Työyhteisö ja johtajuus
Yhteiskunta ja inklusiivinen kasvatus
Aistit ja kommunikaatio
Harjoittelu 3 – Konsultatiivinen erityisopetus
Harjoittelu 4 – Inklusiivinen erityisopetus
Erityiskasvattaja tutkijana
Pro gradu tutkielma
Graduseminaari
Tiivistelmä / maturiteetti
Valinnainen sivuaine 25-60 op
70
5
5
5
5
5
5
5
30
5
0
50
1. s
1. k
2. s
2. k
5
eo
ped
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
15
15
15
15
30
30
60
30
15
5
0
5
Peruskoulussa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset
opinnot 60 op TAI varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen
ammatillisia valmiuksia antavat opinnot 60 op tai muu 60 op:n
sivuainekokonaisuus tai 25 op:n sivuaine. Opiskelijalla on tutkinnon aikana
mahdollisuus hakea sisäisellä valinnalla toiseen em. varhaiskasvatuksen tai
luokanopettajan kelpoisuuden tuottavista opinnoista erillisen
hakumenettelyn kautta.
Valinnaiset opinnot 0-25 op
0
Mikäli opiskelija tekee sivuaineopintoja vähintään 50 opintopistettä, hänen ei
tarvitse tehdä muita valinnaisia opintoja.
Opintopistekertymä/ lukukausi
Opintopistekertymä/ lukuvuosi
Opintopistekertymä/ Maisterin tutkinto
30
60
120
15
20