MISSIV 2017-01-16 - Österåkers kommun

MISSIV
2017-01-16
- Fastighetsägare
- Remissinstanser
Samråd kring detaljplan för F.d. Bergsättraskolan (Tråsättra 1:94 m.fl.)
Österåkers kommun, Stockholms län
Österåkers kommun upprättar förslag till detaljplan för F.d. Bergsättraskolan (Tråsättra
1:94 m.fl.). Syftet med detaljplanen är att möjliggöra flerbostadshus i centrala
Margretelund, utveckla befintlig bollplan till en kommundelspark samt att förbättra
tillgängligheten inom området genom att öppna upp nuvarande säckgator på
Vitfåravägen.
Kommunen bjuder in till samrådsmöte i form av öppet hus den 25 januari 2017, kl.
17.00-19.00 på Samhällsbyggnadsförvaltningen. Samrådsmötet kommer att äga rum i
receptionen på plan 3 i Alceahuset, Hackstavägen 22, i Åkersberga.
Planförslaget finns under samrådstiden, 16 januari – 6 februari 2017, tillgängligt på
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Alceahuset, Hackstavägen 22 i Åkersberga, där
handlingarna också kan köpas till självkostnadspris. Planhandlingarna finns även
tillgängliga på Information Österåker i Åkersberga centrum samt på kommunens
webbplats www.osteraker.se.
Synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligt senast 6 februari 2017 till
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Planenheten, Österåkers kommun, 184 86 Åkersberga.
Synpunkter kan även mailas till [email protected]
Efter samrådet kommer detaljplanen att ställas ut för granskning. Den som ej lämnat
skriftliga synpunkter under samråd eller granskning kan förlora rätten att senare
överklaga beslut om att anta detaljplanen.
Sofia Holmgren
Planarkitekt
Österåkers kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
184 86 ÅKERSBERGA
[email protected]
Växel 08 540 810 00
Besöksadress Hackstavägen 22
Bankgiro 238-2349
Postgiro 1 00 99-0
Org.nr
212000-2890