Fullmakt för förening

FULLMAKT
Till Gymnastikförbundet Öst årsmöte
den 12 mars 2017
Nedanstående person/er ges härmed fullmakt att
representera och rösta för följande förening:
vilken har totalt _______ antal röster enligt röstlängd.
Namn på ombud:
Antal röster
Underskrift av behörig i föreningen inkl. namnförtydligande
(förslagsvis ordförande)
Fullmakten lämnas när ni kommer till årsmöteslokalen