Informationsbrev till uppgiftslämnare

2017-01-16
Dnr: 416/2017
Information om nationell kartläggning av hemlöshet
3–9 april 2017, vecka 14
Socialstyrelsen ska på uppdrag av regeringen genomföra en nationell kartläggning av hemlöshetens
omfattning och karaktär 2017. Liknande undersökningar har genomförts tidigare (senast 2011) och
resultaten av årets kartläggning ska kunna jämföras med tidigare undersökningar. Barn som lever i
hemlöshet ska särskilt uppmärksammas i årets kartläggning.
Socialstyrelsen använder en bred definition av hemlöshet. Definitionen omfattar fyra situationer med
mer eller mindre trygga boendelösningar: allt från de mest akuta till de mer långsiktiga
(http://www.socialstyrelsen.se/hemloshet/omfattning/definition).
Vi behöver er hjälp med kartläggningen
För att få en så heltäckande bild som möjligt av hemlösheten i Sverige vänder vi oss till många olika
verksamheter som kommer i kontakt med hemlösa personer. Ni är en av de verksamheter som vi har
identifierat som uppgiftslämnare. Ert deltagande är avgörande för kartläggningens resultat. Kunskapen
om hur många personer i Sverige som är hemlösa och i vilka situationer de befinner sig ger
förutsättningar för ett effektivt arbete mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Sprid
gärna information om kartläggningen till personal och kollegor.
En enkät för varje hemlös person
För kartläggningen kommer vi att be er fylla i en enkät med uppgifter om varje hemlös person som ni
har kontakt med under mätveckan 3–9 april 2017 (vecka 14). Mer information om hur detta ska
genomföras praktiskt skickar vi ut under vecka 9. Ni kommer att få tillgång till enkäterna senast den
20 mars 2017.
Stort tack för er medverkan!
Nina Frohm
Projektledare
075-247 33 58
hemlö[email protected]
Susanna Dellans
Utredare
075-247 38 78
hemlö[email protected]
Tidplan för nationell kartläggning av hemlöshet 2017
16 januari
Informationsbrev nr. 1 med frågor till deltagare i kartläggningen
vecka 9
Informationsbrev nr. 2 med praktiska anvisningar för kartläggningen
vecka 12
Enkätverktyget skickas ut till deltagare i kartläggningen
3–9 april
Kartläggningen genomförs (vecka 14)
5 maj
Slutdatum för inrapportering av enkäter
30 november
Socialstyrelsen publicerar resultaten av kartläggningen