Att tala om samverkan räcker inte

Att tala om samverkan räcker inte
Program 1 februari 2017
Plats: Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Hornsgatan 20, Stockholm
Lokal: Stora Hörsalen
Moderator: Mikael Malm
09:30 Kaffe och smörgås
10.00 Introduktion och välkomna – Mikael Malm
10.05 Ansvarsfördelning mellan landsting och kommuner
Ellinor Englund och Pål Resare, båda jurister på SKL.
10.45 Bensträckare
11.00 Öppna insatser: vad kan vi erbjuda utifrån Linköpingsdomen? Insatser utan
biståndsbedömning, Emilia Danielsson, Jurist, SKL
12.15 Lunch
13.15 Varför kommer de tillbaka?
Missbruksvård för personer med komplexa behov - analys av
Mångbesökarkartläggningar i sex län. Åsa Bringlöv, FOU Södertörn
13.45 Bensträckare
13.55 Samsjuklighet, när det finns flera sjukdomar. Beroende-, psykiatrisk- och/eller
somatisk problematik. Hur kan vi arbeta med dessa resurskrävande
klienter/patienter? Zophia Mellgren från SKL berättar om kartläggning av
integrerade mottagningar utifrån ACT-team.
14.30 Kaffe och Bensträckare
14.50 Beroendemottagningen BoP-teamet Jönköping
Jennie Taus, specialistsjuksköterska psykiatri och Kenneth Karlsson, socionom
berättar om hur man arbetar med BoP-team bestående av personal från socialtjänst
och psykiatri som tillsammans arbetar med insatser till personer med samsjuklighet
avseende alkohol-/drogberoende och svår psykisk störning/sjukdom.
15.40 Framtiden, vad tycker SKL? Mikael Malm, SKL
16.00 Slut
Vid frågor kontakta [email protected]