Dagordning 2017 - Örebro Sportdykarklubb

ÖREBRO SPORTDYKARKLUBB
Dagordning, Årsmöte i ÖSDK 2017-01-27
§
1
Mötets öppnande
§
2
Fastställande av röstlängd
§
3
Fastställande av mötets stadgeenliga utlysande
§
4
Fastställande av föredragningslista
§
5
Val av mötets ordförande och sekreterare
§
6
Val av protokolljusterare tillika rösträknare för mötet
§
7
Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret
§
8
Styrelsens årsredovisning för det gångna verksamhetsåret
§
9
Revisorernas revisionsberättelse
§
10
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den period revisionen avser
§
11
Presentation av budget för 2017
§
12
Fastställande av medlemsavgifter för 2018
Styrelsen föreslår att följande avgifter skall gälla:
Apparatdykare
750 kr/år (ökning med 50kr)
Familjedykare
500 kr/år
Seniorsnorklare
550 kr/år (ökning med 50kr)
Familjesenior
300 kr/år
Junior
300 kr/år
§
13
Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
Styrelsen föreslår ändringar i stadgarna för klubben, detta har aviserats i kallelsen till
årsmötet, styrelsens förslag till ny stadga finns för påsyn i klubblokalen samt digitalt via
klubbens hemsida.
§
14
Val av ordförande samt ledamöter och suppleanter till styrelsen för 2017
Val av
a) ordförande för en tid av ett år;
b) halva antalet ledamöter för en tid av två år samt fyllnadsval (ett år);
c) upp till två suppleanter i styrelsen för en tid av ett år;
d) två revisorer för en tid av ett år (i detta val får inte styrelsens ledamöter delta);
e) minst två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till
ordförande;
f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och eventuella andra möten där föreningen har
rätt att representera med ombud).
§
15
Övriga frågor
Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 4.
§
16
Mötet avslutas
1 (1)