Föräldraråd Tisdag 2017-01-24

1 (1)
BERGVRETENSKOLAN
Tid: 18.30 - 20.00
Plats: A – Matsalen
Föräldraråd
Tisdag 2017-01-24
Observera byte från C – matsalen till A,
(matsalen längst in) på Bergvretenskolan
Kallelse till mötet går ut via mejllista, personal på skolan samt hemsidan.
1. Läget på skolan
2. Ekonomi
3. Organisation
4. Lokaler
5. Vuxenvandring
6. Vårens möten
7. Övriga frågor
Välkommen!
Skolledningen
Hemsidan hittar ni på:
http://www.enkoping.se/swwwing/app/cm/Browse.jsp?PAGE=1525224
Postadress
Besöksadress
Telefon, växel
Telefax
Enköpings kommun
745 80 ENKÖPING
Kungsgatan 42
0171-62 50 00
0171-62 50 12
Postgiro
Org nr
7 07 27-3
212000-0282
E-post: [email protected]