Årets Kooperativa UF

Årets Kooperativa UF-företag – Älvsborg
Deadline: 10 februari kl. 15.00
Alla UF-företag har möjlighet att delta i tävlingen Kooperativt Företagande. UF-företagets
tävlingsbidrag kommer att bedömas efter nedanstående tävlingskriterier. Pris delas ut på
den regionala mässan i UF-företagande den 15-16 mars. Tävlingen Kooperativt företagande
är en regional tävling och det går därför inte att kvala in till SM i UF-företagande.
Begreppsförklaring – Vad är Kooperativt Företagande?
Med en omsättning på över 400 miljarder kronor, 80 000 anställda och 13 miljoner
medlemskap är de största kooperativa företagen mycket betydelsefulla för Sverige.
Kooperationen representerar värden som ökad konsumentmakt, ekonomisk transparens, bra
arbetsvillkor och hållbar produktion. Fokus på långsiktig lönsamhet, hög kvalitet och socialt
ansvar är mer aktuellt än någonsin. Medlems- och kundägda företag med den värdegrunden
är därför ett attraktivt och nödvändigt inslag i näringslivet.
Framgångsrikt och hållbart företagande handlar ofta om att samverka med andra, dels med
andra företag, men även inom företaget. För att kunna vara ett kooperativ krävs att man är
minst 3 som driver en näringsverksamhet tillsammans. Exempelvis kan 3 företag gå ihop
och dela en lokal eller 3 personer startar ett café tillsammans. Men för att vara kooperativ
måste man också beakta de kooperativa värderingarna som finns formulerade i 7 principer.
Dessa finns beskrivna på Svensk kooperations hemsida http://svenskkooperation.se/omkooperation/#de-7-kooperativa-principerna. Nedan har vi beskrivit deras innebörd utifrån ett
UF-perspektiv (De 7 principerna i fet stil).
Ett kooperativt företag ska ha ett frivilligt och öppet medlemskap. Detta innebär till
exempel att man inte utesluter någon på grund av kön, social ställning, etnicitet eller
livsåskådning samt att medlemskap (=ägarskap) är frivilligt och något man ansöker om att få
bli. Kooperativ har en demokratisk medlemskontroll vilket betyder att medlemmarna själva
styr och beslutar om mål och riktning för verksamheten. Detta sker genom demokratiskt
tagna beslut på årsstämma och genom att välja vilka medlemmar som ska ha förtroendet att
utgöra styrelse för verksamheten (förtroendevalda).
Medlemmarna deltar ekonomiskt genom att betala en insats. Medlemmarna deltar även i
själva verksamheten genom att köpa av, (konsumentkooperativ) sälja till
(producentkooperativ) eller arbeta i kooperativet (personalkooperativ). Ett kooperativ ska
vara självständigt och oberoende samt i första hand gynna sina medlemmar. Det innebär
till exempel att om de ingår avtal med andra eller skaffar externt kapital, så ska det vara på
villkor som säkerställer att den demokratiska medlemskontrollen inte åsidosätts. Kooperativ
prioriterar kompetensutveckling för sina medlemmar och verkar för att vara en lärande
organisation (utbildning, praktik och information). Man arbetar också med att stärka den
kooperativa rörelsen genom att främja samarbete mellan kooperativ och man tar
samhällshänsyn genom att arbeta för en hållbar utveckling för såväl människor som miljö, i
sina lokalsamhällen och enligt de riktlinjer som antagits av medlemmarna själva.
Mycket av det som står i kooperationens sju grundprinciper ligger till grund för dagens
moderna CSR-frågor i många företag.
Grundläggande krav för tävlingen Årets Kooperativa UF-företag
För att få delta i tävlingen Kooperativt Företagande krävs det att UF-företaget laddar upp det
digitala tävlingsbidraget på www.ungforetagsamhet.se samt ställer ut på den regionala UFmässan den 15-16 mars. Tävlingsbidraget ska bestå av en beskrivning av UF-företagets
kooperativa företagande på max en A4-sida. Ni får bifoga bild/bilder på varan/tjänsten på
max en A4-sida. Dokumentet får vara max 3 mb och ska laddas upp som PDF. Företagets
förmåga att skriftligen beskriva sitt kooperativa företagande kommer att hjälpa juryn att före
mässan skapa sig en uppfattning om UF-företaget. . I anmälan och tävlingsbidraget ska det
tydligt framgå företagets namn, region/skola och vilken tävling det avser. Juryn besöker UF
Showroom för att få en tydligare bild av företaget. Observera att affärsidén inte får innehålla
plagiat samt inte får strida mot Ung företagsamhets och skolans regler eller svensk
lagstiftning.
Den skriftliga beskrivningen måste innefatta samtliga nedanstående punkter:
•
UF-företagets namn, region samt att tävlingsbidraget avser tävlingen Årets
Kooperativa UF-företag
•
UF-företagets affärsidé
•
Efter vilka kooperativa principer och på vilket sätt arbetar ni i ert företag?
•
Vilka positiva effekter har ni idag uppnått och vad önskar ni uppnå genom att arbeta
med de kooperativa principerna ni prioriterat?
•
Upplever ni svårigheter och eller ser ni möjligheter med att arbeta kooperativt?
Berätta.
Juryn i tävlingen Årets Kooperativa UF-företag bedömer:


Att tävlingsbidraget väl beskriver ovanstående givna punkter samt att man visar på
förståelse för dessa.
Att UF-företaget i sin monter kan svara på frågor som rör det kooperativa företaget.