Kommuniké från Extra Bolagsstämma i Hamlet Pharma

Malmö20januari,2017
KommunikéfrånExtraBolagsstämmaiHamletPharmaAB(publ)
Igår,den19januari2017,höllsextrabolagsstämmaiHamletPharmaAB.Nedanen
redogörelsefördetbeslutsomfattades.Beslutetfattadesenhälligt.
Valavrevisor
BeslutadesattförtidentillnästaårsstämmautsedetregistreraderevisionsbolagetErnst&
YoungAB(Malmökontoret).Ernst&Youngharmeddelatattdekommerattutserevisorn
MartinHenrikssontillhuvudansvarigrevisor.
HamletPharmaAB(publ)556568-8958
STYRELSEN
Förmerinformation,kontakta
MatsPersson,VDHamletPharma,+46705176757
[email protected]
HamletPharma,varsaktierärnoteradepåAktieTorget,ärettbolagsombedriverläkemedelsutvecklingbaserat
påetttumördödandeprotein-lipidkomplex,HAMLET,bildatavtvånaturligaochofarligamolekylersomfinnsi
bröstmjölk. Utvecklingen syftar till att ta fram preparat som primärt ska användas för behandling och
preventionavcancersjukdomar.HAMLETdödareffektivttumörcellermenharsamtidigtvisatsigvaraofarligti
deproof-of-conceptstudiersomgjortspåmänniska.Substansenharvisatbehandlingseffektmothudpapillomi
en placebo-kontrollerad klinisk studie och orsakar utsöndring av döda cancerceller efter injektion i urinblåsan
hospatientermedblåscancer.HamletPharmaavserinledafasIIstudierrörandekoloncancerochblåscancer,
tvåsvårbotadeochvanligacancerformer.HAMLETärettavHamletPharmaregistreratvarumärke.