FIHL - Beslutsmeddelande Avslag

Svenska Filminstitutet
Box 27126, 102 52 Stockholm
Besök: Filmhuset, Borgvägen 1-5
Telefon: 08-665 11 00
Fax: 08-661 18 20
www.filminstitutet.se
CHECKLISTA TILL ANSÖKAN OM LOI - MARKNADSSTÖD
Underlagen ska vara fullständiga och korrekta, de ska skickas in per post och
samlat vid ett tillfälle. Oavsett om dokumenten skickats vid tidigare tillfälle,
så ska de skickas in på nytt vid ansökningstillfället.
 Signera och datera alla dokument.
 Ordna och numrera dokumenten enligt checklista nedan.
 Använd gem, häfta EJ.
 Mallar finns under Checklistor och mallar
1. Manus - Manus kan alternativt mailas in till [email protected]
2. Avtal med manusförfattare och regissör samt eventuella avtal om ytterligare
upphovsrätt
3. Tidplan (förproduktion, inspelning, efterarbete, preliminär premiär)
4. Budget i svenska kronor. Budgeten ska vara utformad i enlighet med SFI’s
kontoordning. (mall finns)
5. Finansieringsplan med minst 70% bekräftad finansiering inklusive
eventuella beslut, Letters of Confirmation eller liknande till samtliga bekräftade
poster. (mall finns)
6. Specifikation över egna insatser (mall finns)
7. Specifikation över interna kostnader
8. Likviditetsplan (mall finns)
9. Färdigställandegaranti (i förekommande fall)
10. Produktionsuppgifter - format, längd, genre, målgrupp, färg eller sv/v,
bekräftade/tänkta skådespelare och teamhuvudfunktioner (mall finns)
11. Distributionsavtal/intyg
12. Lanseringsplan från distributören – använd lanseringsplansmallen som hör
till automatstöd.
13. Aktuellt registreringsbevis från Bolagsverket (för innevarande år)
14. Registerutdrag från Skatteverket (för innevarande år)
15. Filmtext - mailas in till [email protected] – döp filen med filmens
namn. Texten ska vara informativ och väcka intresse för filmen. Den ska
innehålla en kort beskrivning av handlingen, max 250 tecken inkl. blanksteg.
Texten är ett underlag för extern publicering och Svenska Filminstitutet kan
komma att redigera den.
16. Giltigt bank- eller plusgirokonto
Sidan 1 av 1
Org. nr 802004-1748
Moms reg nr SEB02004174801
Innehavare av F-skattebevis
Bankgiro 331-1008
Plusgiro 3151-8