2016/17:671 Polisens resultat

SKRIFTLIG FRÅGA TILL STATSRÅD
Från Riksdagsförvaltningen
2017-01-18
Besvaras senast
2017-01-25 kl. 12.00
Till statsrådet Anders Ygeman (S)
2016/17:671 Polisens resultat
Under det senaste året har vi kunnat ta del av flera larmrapporter om polisens
dåliga resultat och krisande utredningsverksamhet. De senaste siffrorna som
finns tillgängliga för oktober och november visade dessutom att polisen
fortsatte att leverera allt färre brottsutredningar. Under 2016 redovisade polisen
10 procent färre ärenden till åklagare jämfört med 2015.
Läget är alltså akut och har varit det under lång tid. Förutom att förtroendet för
polisledningen är lågt finns det heller inga tecken på att utvecklingen kommer
att vända i närtid. Polisens resultat blir allt sämre med både färre
brottsutredningar och allt färre brott som klaras upp. På flera håll i landet leder
resursbristen dessutom till att inte ens allvarliga brott som mord utreds med
kraft.
Vi behöver alltså vidta åtgärder här och nu för att lyckas vända den dystra
utvecklingen för polisen, och det duger därför inte att lägga över hela ansvaret
på rikspolischefen och Polismyndigheten. Regeringen har det yttersta ansvaret
och måste agera med kraft och ta sitt ansvar för att förbättra polisens resultat.
Det måste vidtas åtgärder för att komma till rätta med polisens krisande
utredningsverksamhet och bristande resultat.
Mot bakgrund av ovanstående är därför min fråga till statsrådet Anders
Ygeman:
Vilka åtgärder avser statsrådet och regeringen att vidta för att komma till rätta
med de problem inom polisen som beskrivs ovan?
………………………………………
Thomas Finnborg (M)
1 (2)
SKRIFTLIG FRÅGA TILL STATSRÅD
Överlämnas enligt uppdrag
Maria Isaksson
2 (2)