041e11bfbd0ab3de8634..

PRODUKTDATABLAD
november 09
Asak Miljøstein AS
- Heller og belegningsstein - 2418
Asak Kjøresterke heller
NOBB modulnr. 23657125*
PRE-m23657125*
1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE
Beskrivelse
Asak Kjøresterke heller er i betong i ulike overflater, formater og farger. Helle grå og Gangbaneheller har slett overflate. Våre taktile
heller er støpt i 2-sjikt og har to ulike overflater, retningsindikator og varselindikator. Herregård Helle er del av vår Herregårdsserie og er
tromlet.
Navn
Helle grå
Varselindikator
Retningsindikator
Gangbaneheller
Herregård helle
Tromlet
Fugeknast
X
X
X
X
2-sjikt
X
X
X
Bruksområde
Asak kjøresterke heller er beregnet for bruk i privat og offentlig sammenheng. For mer informasjon, se gjeldende katalog eller våre
nettsider www.asak.no
Farger
Se gjeldende katalog eller våre nettsider www.asak.no
Overflatebehandling
Ingen
Tilbehørsprodukter
Se gjeldende katalog eller våre nettsider www.asak.no
Side 1 av 3
© Norsk Byggtjeneste AS
Informasjonen er tilrettelagt av
PRODUKTDATABLAD
november 09
Asak Miljøstein AS
- Heller og belegningsstein - 2418
Asak Kjøresterke heller
NOBB modulnr. 23657125*
PRE-m23657125*
2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA
Navn
Mål (cm)
Stk/m2
Vekt/m2 (kg)
Helle grå
30x30x7
11,1
158,7
Varselindikator
30x30x7/7,5
11,1
164,2
Retningsindikator
30x30x7/7,5
11,1
164,2
Gangbane heller
15x15x10
44,4
235,3
Gangbane heller
30x30x10
11,1
233,1
Gangbane heller
30x45x10
7,4
229,4
Gangbane heller
30x60x10
5,6
235,2
Gangbane heller
45x75x10
3
234
Gangbane heller
60x60x10
2,8
226,8
Gangbane heller
90x60x10
1,9
241,3
Herregård helle
27x20x6
18,5
133,2
Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov

3. MONTERING/UTFØRELSE
NS 3420-kode for utførelse
K22.3 Utendørs belegg av betongheller
NS 3451-kode for bygningsdel
77 Parker og hager, 760 Veier og plasser generelt
Referanse til NBI byggdetaljer
517.112 Belegg på mindre veger og plasser.
Øvrige henvisninger
Se gjeldende katalog eller våre nettsider www.asak.no
Transport og lagring
Produktene er emballert på pall og sikret som transportkolli. Utvis forsiktighet under transport.
4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE
Kode for avfallsbehandling
1611 | 0700 | 0600 | _ _ _ _
Type emballasje
Leveres på egnet pall
Side 2 av 3
© Norsk Byggtjeneste AS
Informasjonen er tilrettelagt av
PRODUKTDATABLAD
november 09
Asak Miljøstein AS
- Heller og belegningsstein - 2418
Asak Kjøresterke heller
NOBB modulnr. 23657125*
PRE-m23657125*
5. HMS-REFERANSER
Sementbaserte produkter kan være etsende sammen med fukt. Unngå kontakt med pulverstøv. Bruk alltid egnet verneutstyr som
vernebriller, hansker og regntøy. Se også HMS-FAKTA angående sikkerhetssetninger ved bruk av produktet, samt relevante
henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.
Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct
Ikke beregnet.
Spesielle tiltak ved brannslokking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.
Ingen
6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV
Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer
Kontrollrådet
Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)
Det foreligger europeisk standard NS-EN 1338
System for samsvarsattestering (AoC)
Bruksområde(r):
Grupper/Klasser:

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.
Samsvarssystem nr.:
Deklarasjonsoversikt
Produkter klassifisert og merket i henhold til NS-EN 1339, som følger:
Produkt
Målavvik
Helle 30x30x7
Herregård helle
Gangbanehelle 15x15x10
Gangbanehelle 30x30x10
Gangbanehelle 30x45x10
Gangbanehelle 30x60x10
Gangbanehelle 45x75x10
Gangbanehelle 60x60x10
Gangbanehelle 60x90x10
Diagonaler
Frostmotstand
Bøyestrekkfasthet
Slitasjemotstand
Bruddlast
Kl
Mrk
Kl
Mrk
Kl
Mrk
Kl
Mrk
Kl
Mrk
Kl
Mrk
3
3
R
R
3
3
L
L
T
T
L
L
L
L
L
L
3
2
2
2
2
2
U
T
T
T
T
T
H
H
H
H
H
H
H
H
H
14
11
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
140
110
R
R
R
R
R
R
D
D
D
D
D
D
D
D
D
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
250
140
140
140
250
140
25
14
14
14
25
14
7. ANSVARLIG FIRMA
Produsent/importør
Asak Miljøstein AS
Organisasjonsnr.
Adresse
98028130
Hvamstubben17
Postnr. og poststed
2013 Skjetten
Telefon
64 00 60 60
Telefaks
64 00 60 70
E-post
[email protected]
Internettadresse
www.asak.no
*Informasjonen gjelder for følgende 3 NOBB moduler: 41002544,40971319, 41021601
OBE / 6.4.4
Side 3 av 3
© Norsk Byggtjeneste AS
R127/G19/B153
Informasjonen er tilrettelagt av