høringsuttalelse regplan skytebane

Høringsuttalelse fra Løiten JFF i forbindelse med saksnummer: 16/1780
Forslag til reguleringsplan for Løten skytebaneanlegg.
Løiten JFF har forståelse for at bruken av banene blir regulert etter gjeldende lover og regler og etter gitte
pålegg fra Fylkesmannen. Vi vil allikevel komme med noen innspill på det vi ønsker forandret i utsendte
forslag. Dette gjelder de punktene som for oss vil medføre størst endring i forhold til dagens bruk av våre
baner. Noen av innskrenkningene vil medføre en betydelig reduksjon av våre inntektsmuligheter.
Punkt 2.4 Skytetider.
Vi ønsker at skytetidene på ukedager blir gjeldende fra 09.00-21.00. Dette i samsvar med skytetidene i
forrige forslag til reguleringsplan.
Skytetid Lørdag utvides med 1 time til 09.00-18-00, dette for å kunne gjennomføre mindre stevner innenfor
de gjeldende skytetider for anlegget.
En utvidelse av skytetidene på de dagene det er åpnet for skyting vil bety at vi kan utnytte disse dagene fullt
ut, og det blir da enklere å gjennomføre alle våre skytinger og vi får større kapasitet i forhold til
etterspørselen etter tilgjengelig skytetid. Vi trenger denne kapasiteten for å kunne imøtekomme pålagte
skytinger for våre rovviltlag, fallviltgruppa og for jegere generelt som må skyte treningsskudd og ta
skyteprøva hvert år. I tillegg trenger vi denne kapasiteten for at våre aktive konkurranseskyttere skal få nok
mulighet til trening. Vårt leirdueanlegg er et av landets beste, og det må brukes. Daglig trening er like viktig
for skyttere som andre idrettsutøvere.
Vi vil også ha med i planen at våpen og kaliber som ikke lager forstyrrende støy skal kunne brukes også på
skytefrie dager. For eksempel skyting med cal. 22lr. Mange av våre aktive skyttere bruker dette kaliberet i
forbindelse med trening og det er like viktig for disse å trene daglig som det er for andre idrettsutøvere som
ønsker å bli gode. Vi har investert mye penger i våre anlegg, og det er viktig for oss at de kan utnyttes så mye
som mulig innenfor de begrensninger den nye planen gir.
HV05 bruker våre baneanlegg i forbindelse med øvelser, og er medeiere i skytterhuset. Det er viktig at de får
utøve sin aktivitet både i og utenfor oppsatte skytetider uten at dette går på bekostning av oppsatte
stevnehelger for anleggets andre brukere.
Punkt 2.5 Støy
Støydemping for bane BSK1vil bli bygget som beskrevet i forslaget, men da dette er en forholdsvis stor
investering og mye dugnadsjobb ønsker vi at tidsfristen for fullføringen utvides, og at vi kan søke midler til å
dekke kostnadene fra kommunen og eventuelt andre. Banene er tidligere godkjent av både politi og
kommune, ytterligere pålagt støydemping og utgiftene til dette bør ikke måtte dekkes av LJFF alene.
Løiten JFF har sammen med de andre brukerne gitt DFS et oppdrag med å lage nye støyberegninger med
utgangspunkt i nye gjeldende regler for støy fra skytebaner. Denne rapporten vil bli sendt kommunen senere.
Dette er beskrevet i egen uttalelse fra DFS.
Punkt 2.6 Sikkerhet.
Alle pålagte tiltak i forbindelse sikkerhet vil bli gjennomført. Løiten JFF vil gjennomføre pålagte tiltak innen
fristen som er gitt, men er ikke ansvarlig for eventuell tidsbruk utover tidsfristen som skyldes lang
saksbehandlingstid hos politiet eller andre.
Løiten JFF
Styret.