Halvårsplan vår 2017

HALVTÅRSPLAN FOR
FUGLAREIRET OG
ANDUNGANE
2017
Våren 2017
«Se på meg her er jeg»
Hva sier rammeplanen!
Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode
følelsesmessige opplevelser. Glede, humor og estetiske opplevelser må være
kjennetegn ved barns tilværelse i barnehagen. I omsorg, lek og læring vil barns
sosiale kompetanse både bli uttrykt og bekreftet ved at de viser evne til å
leve seg inn i andres situasjon og viser medfølelse.
Innenfor rammeplanens fagområde språk, tekst og kommunikasjon står det at
å samtale om opplevelser, tanker og føleøser er nødvendig for utvikling av et
rikt språk. Tekst omfatter både skriftlige og muntlige fortellinger, poesi, dikt,
rim, regler og sanger.
Barnehageloven sier også Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og
anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og
læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap.
Innenfor dette temaet vil vi legge vekt på demokrati, solidaritet, toleranse, livssyn og
kulturforskjeller.
Siden barnegruppen vår representerer flere ulike kulturer ønsker vi å «reise med vår
koffert», for å besøke, oppleve og bli kjent med disse landene. Temaet skal bidra til at
barna møter verden ut forbi familien med tillit og nysgjerrighet. Vi ønsker å skape en
inkluderende barnegruppe, som ser på ulikheter med interesse og nysgjerrighet.
Vi ønsker å gi barna nye erfaringer ved å presentere andre lands eventyr, lytte til nye
språk og lydbilder ved å prøve oss på andre språk. Vi vil sammenligne nye kulturer med
det vi kjenner fra før. Gjennom ulike formingsaktiviteter og estetiske opplevelser skal
vi gi barna nye erfaringer som relateres til andres og egen kultur. Gjennom å lytte til
ulike kulturers folkemusikk, vil vi gi barna nye musikkopplevelser.
Undre oss og filosofere oss over verden.
Bli kjent med landene som representerer
barnegruppen. Innhente eventyr, og
sanger fra disse landene.
Vi skal ha fokus på vennskap gjennom hele
perioden.
Vi skal utvikle kjennskap og toleranse for
andre kulturer.
Vi skal bli kjent med eventyr og bøker
både fra Norge og andre land. Vi skal
samtale rundt det vi leser.
Barna skal kunne utrykke seg estetisk
gjennom drama, lek og forming.
Dramatisering og leking av eventyr.
Legge til rette for formingsaktivitet med
eventyr og andre estetiske opplevelser
som impuls.
Vi skal snakke om årstiden vinter. Vi skal
lete etter vintertegn og ulike farger i
naturen.
Barna skal få kjennskap til hvilke
enderinger som skjer i naturen når
vinteren og våren kommer.
Ta med naturmaterialer tilbake til
barnehagen som vi skal bruke i
formingsaktiviteter.
«Naturen i bygda mi»
Nærmiljø og samfunn
«Barnehagen skal legge vekt på å styrke kunnskap om og tilknytning
til lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner og
levesett. Barna skal medvirke i og utforske og oppdage nærmiljøet
sitt. De skal utvikle tillit til egen deltakelse og påvirkning av
felleskapet». RP s. 47.
FNs barnekonvensjon vektlegger at barn har rett til å si sin egen
mening i alt som vedrører det, og barns meninger skal tillegges
vekt». RP s. 17.
Natur, miljø og teknikk
Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til
alle årstider og all slags vær. Naturen er en kilde til
skjønnhetsopplevelser og gir inspirasjon til estetiske utrykk.
Fagområdet skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse
for planter og dyr, landskap, årstider og vær. Det er et mål at barn
skal få en begynnende forståelse av betydningen av en bærekraftig
utvikling. I dette inngår kjærlighet til naturen, forståelse for
samspillet i naturen og mellom mennesket og naturen. RP s. 44-45.
I løpet av våren og frem mot sommeren skal vi fokusere på bygda mi Klepp stasjon. Vi
skal gå flere turer rundt i nærmiljøet vårt. Vi skal gå langs Frøylandsvannet, og få
kjennskap til lokal kultur, lokale kunstnere. Vi skal ha fokus på hvordan det ser ut i
nærmiljøet vårt og plukke søppel på tur. Vi skal også levere glass og metall til
gjenvinning på miljøstasjonen.
Vi skal ha fokus på våren som årstid og hva som skjer om våren, både med planter, så
frø, fugler og småkryp.
Gjennom ulike inntrykk fra naturen ønsker vi å gi barna impulser til seg selv å skape
egne estetiske utrykk.
Levere ting til gjenvinning.
Plukke søppel på tur.
Barna skal få kjennskap til hva en
miljøstasjon er.
Ta vare på naturen rundt oss.
Bli kjent med nærområdet.
Felles tur med begge avdelingene.
Barna skal bli kjent med Klepp stasjon og
nærområdene til barnehagen.
Bruke naturmaterialer i ulike
formingsaktiviteter.
Barna skal få utrykke seg estetisk etter
ulike inntrykk, og med ulikt material.
Fokus på hva som skjer i naturen når
våren kommer, og hva som skjer når vi
nærmer oss sommer.
Kjennskap til ulike årstidene, og hva som
skjer i naturen.
Vi skal så ulike grønnsaker.
Få kjennskap til ulike grønnsaker og
vekster. Hva skjer når vi planter ulike frø
i jorda.
Sammen med temaene for dette halvåret jobber vi
jevnlig, og i det daglige med emnene:
Sosial kompetanse og danning:
”Danning er en livslang, sosial og individuell prosess som handler om å forme seg som
mennesker i verden” Barna skal utvikle evnen til å reflektere over egne handlinger og
væremåter.
Vi skal snakke mye om følelser dette halvåret. Vi skal snakke om at vi kan ha ulik følelse
for samme situasjon. Vi skal snakke om å bry seg om andre og ha forståelse for andres
følelser. Vi skal kjenne på gleden ved å gjøre andre glade.
Vi har fokus på vennskap. Hvordan skal vi være med hverandre.
Videre skal vi også bruke tid på empati, emosjonsregulering og mestring av sinne.
Barna skal få forståelse for å kunne respektere egne og andres grenser.
Læring:
”Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet, vitebegjær og lærelyst, og
bidra til et godt grunnlag for livslang læring og danning”
Barnas nysgjerrighet og interesser skal være grunnlaget for læringsprosessene i
gruppen. Barna skal bli tatt på alvor og møtes av undrene voksne som sammen med barna
søker svar.
Ved hjelp av Mi sine gluper skal vi sammen med barna finne deres sterke sider og bygge
videre på disse.
Språk:
”Barnehagen skal sørge for at alle barna får varierte og positive erfaringer med å
bruke språket som kommunikasjonsmiddel, og redskap for tenkning og som utrykk for
egne tanker og følelser.
Vi skal ha fokus på den gode samtalen. Samtalen mellom barn, barn og barn, voksen. Vi
vil skape felles opplevelser som gir utgangspunkt for gode samtaler mellom barna. Barna
skal få gode erfaringer med å bruke språket sitt slik at de kan utvikle sin
begrepsforståelse.
Språk har et høyt fokus i våre daglige samlinger sammen med barna. Vi har høytlesning,
sanger, rim og regler. Barnas egne innspill er en viktig del av disse samlingene.
Lek
”Leken skal ha en fremragende plass i barns liv i barnehagen, leken har en egenverdi og
er en viktig del av barnekulturen”
I leken skal barna få mulighet til å gi uttrykk for sine tanker, opplevelser og inntrykk.
Igjennom leken lærer barna seg de sosiale spillereglene som er viktige for å kunne
være en del av fellesskapet, samfunnet. Leken gir barna grunnlag for gode
samspillserfaringer.
Vi som voksne skal legge til rette for god lek barnegruppen, vi skal være støttende og
inspirerende for barna våre.